Administrative and educational services

157 Admission to the Thracian University of students and doctoral students

English Закон за висшето образование – чл. 68

Правила и процедури за провеждане на Кандидатстудентски прием.

Правила за прием на студенти в Тракийски университет.

Закон за развитие на академичния състав в Република България.

Правилник за развитие на академичния състав в ТРУ.

Срок на предоставяне

Срокове за прием на документи за кандидатстване – предварителни изпити, редовни изпити и прием на документи за ОКС „Магистър“ след висше образование. Публикуват се в  Правила и процедури за провеждане на кандидатстудентски прием /актуализира се всяка учебна година/.

Срок за прием на документи на кандидат-докторанти – два месеца. Публикува се в Държавен вестник и на интернет страницата на ТрУ.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Една година

Два месеца (за докторанти)

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „.

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/673021; 699208; 699209

Работно време: Работно време от 08:00  до 16:30 ч., включително и почивните дни. Осигурен е непрекъснат режим на работа с кандидат-студенти и кандидат-докторанти.

Изисквания, процедури, инструкции

Съгласно 

Съгласно 

Образци

Състезателен картон – попълва се при кандидатстване.

Заявление за кандидат-докторанти – Приложение 3а – заявление за участие в конкурси за редовни и задочни докторанти

Заплащане

Кандидатстудентска такса /утвърдена от Академичния съвет на ТрУ/

Такса за изпит по специалността и изпит по чужд език за кандидат-докторанти /утвърдена от Академичния съвет на ТрУ/.

158 Providing scholarships to students and doctoral students

English На основание

Закон за висшето образование – чл. 94

Правила за отпускане на стипендии в Тракийски университет

Срок на предоставяне

До началото на летния семестър на настоящата учебна година, за докторантите – в рамките на 3 годишния срок на обучение.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

Настоящата учебна година

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Обжалването се извършва с подаване на заявление до Комисия по стипендиите на Тракийски университет

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/699227, мобилен – 0884905559

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител: Студенти в ТрУ.

Необходими документи:

– Заявление по образец /може да бъде изтеглено от интернет страницата на ТрУ  както и да бъде получено в работещ ксерокс на всяко структурно звено или на място ;

– Уверение, издадено от съответния деканат;

– Документ удостоверяващ наличието на картова сметка в Булбанк.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението се подава в Учебен отдел и на места, определени от комисията по стипендии, при спазване на определените срокове. Подадените заявления се разглеждат от комисия, определена със заповед на Ректора. Стипендии се отпускат за всеки учебен семестър, считано от началото на втория и следващите семестри и се изплащат за 5 месеца. Стипендиите на докторантите се изплащат за целия 3-годишен срок на обучение.

Образци

Заявление – по образец и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на ТрУ –http://www.uni-sz.bg/обучение/стипендии/стипендии-по-пмс-90/

Заплащане

Не се заплаща

159 Permission to interrupt the academic year due to partial continuation of studies at a foreign university (as of the date of payment)
160 Permission to transfer to another higher education institution
161 Permission to transfer to another specialty, from full-time to part-time study at Thrace University
162 Permission to transfer to another specialty, from part-time to full-time study at Thrace University
163 Issuance of a certificate for additional training or specialization in various forms to increase qualifications at the University of Thrace
164 Issuance of a certificate of professional-pedagogical specialization at Thrace University
165 Issuance of a certificate of professional-qualification degree of the teaching staff at Thrace University
166 Issuance of a certificate for a successfully completed preparatory course for specialized and language training in Bulgarian for foreigners - students, specialists and doctoral students
167 Issuance of a diploma for a completed educational and qualification degree of higher education and its application
168 Issuance of a duplicate diploma for a completed educational qualification degree of higher education
169 Issuance of a European diploma application
170 Issuance of a certificate of professional qualification
172 Issuance of a certificate for a recognized specialty in the health care system after completing higher education
173 Issuance of certificate for additional training
174 Issuance of an academic report to the students
175 Issuance of assurance to the trainees
176 Issuance of a diploma certifying the educational and scientific degree "Doctor" and the scientific degree "Doctor of Sciences" at the University of Thrace.
177 Recognition of acquired higher education and completed periods of study in foreign higher schools