Стипендии

На студентите – български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз, приети в редовна форма на обучение, държавна поръчка, се отпускат следните видове стипендии:

  • Стипендии по успех на общо основание

  • Социални стипендии

  • Стипендии на студенти, обучаващи се в приоритетни професионални направления

  • Стипендии на студенти, приети в годината на придобиване на средно образование – по член 8б

  • Стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност – по член 8а

  • Помощи и награди

Студентите, които получават/кандидатстват за социална стипендия, не могат да получават/кандидатстват за стипендия по успех на общо основание.

Останалите видове стипендии могат да се получават независимо дали студентът получава друга стипендия.

Стипендии по успех на общо основание

 Право на стипендия по успех имат всички студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка. Стипендията се отпуска от началото на втория и следващите семестри и при условие, че са положени успешно всички изпити. Кандидатства се със среден успех от предходните два семестъра, а за първи курс – от първия семестър, не по-нисък от 4.00.

Стипендиите се отпускат за 5 месеца поотделно за всеки учебен семестър.

Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър

Социални стипендии

За социална стипендия имат право да кандидатстват следните групи студенти:

- Несемейни студенти без двама родители;

- Студенти с трайни увреждания 70 и над 70%;

- Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания 70 и над 70%;

- Студенти с един жив родител, който е с трайни увреждания  70 и над 70%;

- Студентки-майки с деца до 6-годишна възраст;

- Студенти-бащи с деца до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;

- Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

- Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст.

- Студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.

- Стипендиите се отпускат от началото на първата година на обучение или от началото на летния семестър, независимо от успеха на студента и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно.

- Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Стипендии на студенти, обучаващи се в приоритетни професионални направления

Могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления от АФ, ВМФ, ПФ, ФТТ – Ямбол и СФ - Софтуерно инженерство и информационни технологии

Студентите трябва да са положили успешно всички изпити по учебен план и да имат среден успех от предходните два семестъра /за I курс – от първия семестър/ не по-нисък от 4.00.

Стипендиите се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Размерът на стипендията не може да бъде по-нисък от размера на стипендиите на общо основание. Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Стипендии на студенти, приети в годината на придобиване на средно образование – по член 8б

Това е нов вид стипендия за студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по...“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“ и „Общо инженерство“.Стипендията е в размер на 100 лв. месечно и се предоставя на студенти, които отговарят на едно от следните условия:

- индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование.

-  индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование.

Стипендиите се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Стипендии се отпускат от началото на първата година на обучение със заповед на ректора, като ограничението за минимален среден успех 4.00 и положени успешно всички изпити по учебен план се прилага от втория и следващи семестри на обучение.

Стипендията се получава независимо дали студентът получава други стипендии по реда на ПМС 90.

При кандидатстване студентите подават документи, доказващи, че индивидуалните им резултати от зрелостните изпити им дават право да получават стипендията по чл.8б.

Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност – по член 8а

Ректорът съгласувано със студентския съвет може да отпуска стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност. Стипендиите се отпускат за един учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Едни и същи постижения не може да са основание за получаване на стипендия и награди. Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Помощи и награди

Ректорът може да отпуска награди и помощи в размер до 300 лв., както следва:

  1. награда за определени успехи в учебната, научноизследователската и други дейности;

  2. помощи при тежко материално състояние.

Наградите и помощите се отпускат съгласувано със студентския съвет.

На студентите, приети по актове на Министерския съвет, когато са граждани на Република Албания, Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия, стипендии се отпускат от началото на първата година на обучение и се изплащат за 12 месеца.

Само през първата година на обучението стипендиите се предоставят без спазване на изискването за успех не по-нисък от 4.00.

Размерът на стипендиите е 240 лв. на месец.

На студентите, приети по актове на Министерския съвет, но не са граждани на посочените шест държави, се предоставят стипендии по реда и условията за българските граждани.

Студентите, приети преди учебната 2020/2021 г., продължават обучението си при условията и по реда, по който са приети.

При преместване от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго студентите нямат право на стипендия за учебните години/семестри/, които повтарят поради преместването, ако през съответните години/семестри/ са получавали стипендия.

Стипендии не се изплащат и за времето, през което студентите отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника.

Българските докторанти, обучаващи се в Република България на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на 1000 лв.

Стипендията се отпуска за 3 години при редовна докторантура след придобита образователно-квалификационна степен "магистър".

При удължаване срока на докторантурата стипендия не се изплаща.

Докторантите в редовна докторантура получават допълнително еднократна стипендия в следните случаи:

- при положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв.;

- при успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв.

Чуждестранните докторанти и специализанти получават стипендия до края на месеца, в който изтича срокът на докторантурата/ специализацията. Те не получават стипендия при удължаване срока на докторантурата и за времето, когато не са в Република България, с изключение на случаите, предвидени в учебния или индивидуалния план за подготовка.

Актуална информация!

Студентите, кандидатствали за стипендии през летния семестър на настоящата учебна 2023-2024 година, могат да проверят дали са сред класираните за съответния вид стипендия на следните линкове:

Класиране стипендия по успех или социална стипендия

Класиране стипендия в приоритетни направления

Класиране стипендия за значими постижения по член 8а

Класиране стипендия по член 8б

Класиране стипендия за чуждестранни студенти

Утвърдени са следните размери на стипендиите: Основен вид стипендия: с успех от 4.00 - 4.99 е в размер на 120 лв./месец 5.00 - 5.49 - в размер на 140 лв. 5.50 - 6.00 - в размер на 180 лв. Стипендиите в приоритетните професионални направления са в размер на 120 лв. Социалните стипендии са в размер на 140 лв. Стипендиите за значими постижения са в размер на 120 лв. Стипендиите по чл.8б са в размер на 140 лв.

Всички стипендии се изплащат в рамките на един семестър, т.е. за 5 месеца. Изключение правят социалните стипендии, които се изплащат до 30.IX.2024 г. или до първа държавна сесия за студентите в последен курс на обучение.

Виолета Колева

експерт – учебна дейност и стипендии

телефон: 042/ 699 210

мобилен: 0882 552 256

e-mail: violeta.koleva@trakia-uni.bg