Стипендии

На студентите – български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз, приети в редовна форма на обучение, държавна поръчка, се отпускат следните видове стипендии:

  • Стипендии по успех на общо основание

  • Социални стипендии

  • Стипендии на студенти, обучаващи се в приоритетни професионални направления

  • Стипендии на студенти, приети в годината на придобиване на средно образование – по член 8б

  • Стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност – по член 8а

  • Помощи и награди

Студентите, които получават/кандидатстват за социална стипендия, не могат да получават/кандидатстват за стипендия по успех на общо основание.

Останалите видове стипендии могат да се получават независимо дали студентът получава друга стипендия.

Стипендии по успех на общо основание

 Право на стипендия по успех имат всички студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка. Стипендията се отпуска от началото на втория и следващите семестри и при условие, че са положени успешно всички изпити. Кандидатства се със среден успех от предходните два семестъра, а за първи курс – от първия семестър, не по-нисък от 4.00.

Стипендиите се отпускат за 5 месеца поотделно за всеки учебен семестър.

Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър

Социални стипендии

За социална стипендия имат право да кандидатстват следните групи студенти:

- Несемейни студенти без двама родители;

- Студенти с трайни увреждания 70 и над 70%;

- Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания 70 и над 70%;

- Студенти с един жив родител, който е с трайни увреждания  70 и над 70%;

- Студентки-майки с деца до 6-годишна възраст;

- Студенти-бащи с деца до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;

- Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

- Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст.

- Студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.

- Стипендиите се отпускат от началото на първата година на обучение или от началото на летния семестър, независимо от успеха на студента и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно.

- Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Стипендии на студенти, обучаващи се в приоритетни професионални направления

Могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления от АФ, ВМФ, ПФ, ФТТ – Ямбол и СФ - Софтуерно инженерство и информационни технологии

Студентите трябва да са положили успешно всички изпити по учебен план и да имат среден успех от предходните два семестъра /за I курс – от първия семестър/ не по-нисък от 4.00.

Стипендиите се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Размерът на стипендията не може да бъде по-нисък от размера на стипендиите на общо основание. Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Стипендии на студенти, приети в годината на придобиване на средно образование – по член 8б

Това е нов вид стипендия за студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по...“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“ и „Общо инженерство“.Стипендията е в размер на 100 лв. месечно и се предоставя на студенти, които отговарят на едно от следните условия:

- индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование.

-  индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование.

Стипендиите се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Стипендии се отпускат от началото на първата година на обучение със заповед на ректора, като ограничението за минимален среден успех 4.00 и положени успешно всички изпити по учебен план се прилага от втория и следващи семестри на обучение.

Стипендията се получава независимо дали студентът получава други стипендии по реда на ПМС 90.

При кандидатстване студентите подават документи, доказващи, че индивидуалните им резултати от зрелостните изпити им дават право да получават стипендията по чл.8б.

Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност – по член 8а

Ректорът съгласувано със студентския съвет може да отпуска стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност. Стипендиите се отпускат за един учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Едни и същи постижения не може да са основание за получаване на стипендия и награди. Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Помощи и награди

Ректорът може да отпуска награди и помощи в размер до 300 лв., както следва:

  1. награда за определени успехи в учебната, научноизследователската и други дейности;

  2. помощи при тежко материално състояние.

Наградите и помощите се отпускат съгласувано със студентския съвет.

На студентите, приети по актове на Министерския съвет, когато са граждани на Република Албания, Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия, стипендии се отпускат от началото на първата година на обучение и се изплащат за 12 месеца.

Само през първата година на обучението стипендиите се предоставят без спазване на изискването за успех не по-нисък от 4.00.

Размерът на стипендиите е 240 лв. на месец.

На студентите, приети по актове на Министерския съвет, но не са граждани на посочените шест държави, се предоставят стипендии по реда и условията за българските граждани.

Студентите, приети преди учебната 2020/2021 г., продължават обучението си при условията и по реда, по който са приети.

При преместване от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго студентите нямат право на стипендия за учебните години/семестри/, които повтарят поради преместването, ако през съответните години/семестри/ са получавали стипендия.

Стипендии не се изплащат и за времето, през което студентите отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника.

Българските докторанти, обучаващи се в Република България на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на 1000 лв.

Стипендията се отпуска за 3 години при редовна докторантура след придобита образователно-квалификационна степен "магистър".

При удължаване срока на докторантурата стипендия не се изплаща.

Докторантите в редовна докторантура получават допълнително еднократна стипендия в следните случаи:

- при положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв.;

- при успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв.

Чуждестранните докторанти и специализанти получават стипендия до края на месеца, в който изтича срокът на докторантурата/ специализацията. Те не получават стипендия при удължаване срока на докторантурата и за времето, когато не са в Република България, с изключение на случаите, предвидени в учебния или индивидуалния план за подготовка.

АКТУАЛНО!

Започва онлайн приемането на документи за стипендия за летния семестър на учебната 2023/2024 г.

Достъп до системата е възможен с профил в Google единствено през студентския Ви имейл с разширение @trakia-uni.bg.

След успешна регистрация, ще получите имейл за потвърждение!

Ако това потвърждение не бъде получено, заявлението не е изпратено успешно и трябва да проверите на посочените телефони преди края на обявената кампания!

Право да кандидатстват за стипендия имат само студентите в редовна форма на обучение, държавна поръчка.

Студентите в I курс могат да кандидатстват с успеха от зимния семестър от летен /втори/ семестър на уч. 2023/2024 г.

Необходими документи:

1. При кандидатстване за стипендия по успех /с класиране/:

Уверение за студентско положениеи среден успех от предходните два семестъра. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

Удостоверение от банка с IBAN и ЕГН на студента –сметката е лична!

2. При кандидатстване за социална стипендия без ограничения:

Внимание! Двете стипендии – стипендия по успех и социална стипендия не могат да се получават едновременно. Студентът предварително избира за коя стипендия да кандидатства.

Уверение за студентско положение;

Удостоверение от банка с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична!

Копие от смъртен акт (за несемейни студенти без двама родители);

Копие от решение на TEЛK (при студенти с трайни увреждания 70 и над 70% или родител с трайни увреждания 70 и над 70%);

Копие на документ за студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;

Копие на Акт за раждане на дете (за студентки-майки с дете до 6-годишна възраст)

Копие на Акт за раждане на дете и документ за майката, удостоверяващ правото на бащата (при студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент).

Кандидатстване за социална стипендия изключва кандидатстване за стипендия по успех и обратно. Но кандидатствалите за едната или другата стипендия могат да кандидатстват за ВТОРА стипендия, ако имат успех не по-нисък от 4.00 и се обучават в специалност от приоритетни професионални направления, каквито са специалностите в АФ, ВМФ, ПФ, СФ /направление информатика/ и ФТТ – Ямбол. За този вид стипендия трябва да се извърши нова регистрация с отделен формуляр.

3. При кандидатстване за стипендия по чл.8а – за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност:

- Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра;

- Удостоверение от банка с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична!

- Документи, удостоверяващи постигнати значими постижения от 12.09.2023 г. до 29.02.2024 г. в т.ч.: публикации в научни издания, сертификати за участие в научни форуми, сертификати или др. документи за призово място на национални или международни първенства, сертификати или др. документи за призово място на национални или международни конкурси в областта на художественотворческата дейност.

Всеки студент има право да се състезава само за една стипендия, независимо от броя на разработките или постижениятаи при условие, че досега не е кандидатствал със същото постижение/разработка.

4. При кандидатстване за стипендия по чл.8б:

Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

Удостоверение от банка с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична !

- Копие на дипломата за средно образование

За стипендия по чл. 8б през учебната 2023/24 г. – летен семестър могат да подадат документи следните студенти на ПФ: първокурсници – Изабел Петрова Велковска - ПОИИГД и Яница Живкова Дочева – НУПЧЕ, горни курсове - Росица Георгиева Петрова - спец.пед., Костадин Иванов Димитров - спец.пед., Боряна Данаилова Бозукова - ПОИИГД, Жаклина Ганчева Стойнова - ПНУП, Жулиета Василева Василева - НУПЧЕ, Анита Радкова Илиева - ПОИИГД, Вероника Златкова Маринова - ПНУП и Станиела Илиева Иванова - ПНУП, като условието е да имат среден успех от предходните 2 семестъра не по-нисък от 4.00.

5. При кандидатстване за стипендия в приоритетни професионални направления:

/Само за студенти в АФ, ВМФ, ПФ, СФ /направление информатика/ и ФТТ – Ямбол/

- Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

- Удостоверение от банка с IBAN и ЕГН на студента –сметката е лична !

Класирането за стипендии по т.1 и 5 ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти.

6. При кандидатстване за стипендия на чуждестранни студенти, приети по ПМС 103 и 228, могат да кандидатстват студенти, които са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия.

Чуждестранните студенти, приети по ПМС 103 и 228 преди уч.2020/2021 г. и не са граждани на изброените по-горе държави, продължават обучението си при условията и по реда, по който са приети.

- Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

- Удостоверение от банка с IBAN и ЛНЧ на студента –сметката е лична !

Чуждестранните студенти, записани в I курс през уч. 2023/2024 г. получават стипендия до края на учебната 2023/2024 г., без да е необходимо да кандидатстват отново през летния семестър.

За удостоверяване на средния успех и студ.положение се прикачва уверение с нанесен успех от учебния отдел на съответния факултет. Успехът се вписва и директно в онлайн формуляра, като е задължително предварителното му изчисляване в деканата на съответния факултет!

Приетите за обучение магистри придобиват право да кандидатстват за стипендия след завършен зимен семестър на уч.2023-2024 г. с успеха от зимния семестър.

При успешна регистрация ще получите e-mail за потвърждение. В случай, че не получите такъв, моля, проверете папка Spam или се свържете на телефоните по-долу за потвърждение на регистрацията.

Подаването на документите ще бъде онлайн само от сайта на ТрУ-www.trakia-uni.bg

Всички лични данни в това число: трите имена на студента; ЕГН; IBAN; факултет; специалност; курс; среден успех от предходните; фак.№ и моб.телефон за обратна връзка са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ и трябва да бъдат изписани на кирилица!

Моля, бъдете внимателни и проверявайте данните преди въвеждане!

Когато попълвате своите ЕГН и IBAN с/ка, моля изписвайте цифрите и буквите БЕЗ ИНТЕРВАЛИ. Изписвайте точно трите си имена, като всяко от тях да започва с главна буква. Там където е възможно въвеждайте своята специалност съкратено /например: ПНУП, ВМФ, АКС, АТЗТ, ДТММИ и т.н./, а останалите изписвайте с малки букви /например мед.сестра, агр.икономика, медицина и т.н./, за курс използвайте римските числа- I к., II к., III к., IV к., V к., VI к.

Документи, изпратени по електронна поща, не се приемат!

За контакт – тел. 042/699 210, 0882552256

при забравена парола за еmail или проблеми с регистрацията - тел: 042/699 214

Срок за подаване на документи за летния семестър на уч. 2023/2024 г. до 31.03.2024 г.включително.

Заповед значими постижения

Заповед успех и приоритетни

Правила за отпускане на стипендия

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Стипендия по успех или социална стипендия - летен семестър на уч. 2023/2024 г.

Стипендия за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност - по член 8а - летен семестър на уч. 2023/2024 г.

Стипендия на чуждестранни студенти приети по ПМС 103 и 228, които са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия - летен семестър на уч. 2023/2024 г.

Стипендия в приоритетни професионални направления - летен семестър на уч. 2023/2024 г.

Стипендия по член 8б - летен семестър на уч. 2023/2024 г.

Утвърдени са следните размери на стипендиите:

Основен вид стипендия: с успех от 4.00 - 4.99 е в размер на 120 лв./месец

5.00 - 5.49 - в размер на 140 лв.

5.50 - 6.00 - в размер на 180 лв.

Стипендиите в приоритетните професионални направления са в размер на 120 лв.

Социалните стипендии са в размер на 140 лв.

Стипендиите за значими постижения са в размер на 120 лв.

Стипендиите по чл.8б са в размер на 140 лв.

Виолета Колева

експерт – учебна дейност и стипендии

телефон: 042/ 699 210

мобилен: 0882 552 256

e-mail: violeta.koleva@trakia-uni.bg