Управление на здравните грижи

Обща информация

Специалност

Управление на здравните грижи

Съкращение

УЗГ

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.4 Обществено здраве

Професионална квалификация

Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Професионален бакалавър

Форми на обучение

Задочна

Срок на обучение

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински факултет

Описание

В процеса на обучение студентите придобиват теоретични знания и практически умения за изпълнение на основните функции в направление „Обществено здраве”.

Реализация

Ре­а­ли­за­ци­я­та на завършилите спе­ци­ал­ност­та мо­­же да се осъ­щес­т­вя­ва ка­то: ръ­ко­во­ди­те­ли на здрав­ни гри­жи в ле­чеб­ни за­­ве­­де­­ния за из­вън­­­бол­­­нич­на (първична и специализирана) и бол­нич­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ, както и со­­ци­ал­­­ни за­ве­­де­­ния за де­ца и въз­рас­т­ни; за­веж­дащ сек­то­ри в ад­ми­нис­т­ра­тив­ни зве­на на здра­­­ве­о­­паз­­­ва­­не­то и здрав­ни­те от­де­ли на об­щи­ни­те, РЦЗ, здрав­но-оси­­гу­­ри­­тел­ни­те фон­до­ве, центровете и други струк­ту­ри по управление на здравните грижи; ръ­ко­во­ди­те­ли на час­т­ни здрав­ни струк­ту­ри по здрав­­­ни гри­жи – про­фи­лак­тич­ни, про­мо­тив­ни, семейно планиране и др.; експерти по здравни грижи в национални и международни правителствени и неправителствени организации; експерти по здравни грижи във ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда, средства за масова комуникация и др.; пре­по­да­ва­те­ли и сътрудници във висши медицински училища и научни организации по здравни грижи.

Прием

За обучение по специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” могат да кандидатстват лица, които са завършили Медицински колеж или имат придобито по-рано полувисше медицинско образование.