Топло- и газоснабдяване

Обща информация

Специалност

Топло- и газоснабдяване

Съкращение

ТГС

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.4 Енергетика

Професионална квалификация

Енергиен инженер

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Описание

Бакалаврите по тази специалност придобиват умения за изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на съоръжения и оборудване в областта на топло- и газоснабдяването; за контролиране и регулиране процесите по пренасянето на газове по тръбопроводи посредством помпени и компресорни станции в промишлеността, строителството и по магистрални тръбопроводи; за управление процесите по газопропанови, пропан-бутанови и други газопреносни инсталации.

Реализация

Завършилите специалисти могат да работят и като: конструктори; технолози и проектанти; инженери по производството, монтажа, поддръжката и експлоатацията на топло- и газови системи и инсталации; енергетици; организатори; управители на фирми; преподаватели и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Топло- и газоснабдяване" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • ДЗИ: Mатематика

  • ДЗИ: Физика

  • Тест: Математика

  • Тест: Oбщотехническа подготовка

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Математика

  • Физика

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Топло- и газоснабдяване"

I курс

II курс

III курс

IV курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Топло- и газоснабдяване" - първи модул

I курс

II курс

III курс

IV курс

Изпитни сесии

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити , редовно и задочно обучение през зимната поправителна сесия на учебната 2022/2023 г. от 06.02.2023 г. до 12.02.2023г.

I курс

II курс

III курс

IV курс