Технология на храните

Обща информация

Специалност

Технология на храните

Съкращение

ТХ

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.12 Хранителни технологии

Професионална квалификация

Инженер-технолог

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Описание

Дипломираният инженер по „Технология на храните” може да осъществява производствено-технологична и организационно-управленска дейност в съответните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост, зърносъхранение, зърнопреработване, хлебопроизводство, производство на хлебни, сладкарски и макаронени изделия, в областта на месодобива и месопреработката, в добива и преработка на птиче месо, в рибовъдното дело и рибопреработвателната промишленост, в преработката на мляко в млечни продукти и тяхното съхранение, в обработката на хранителни субпродукти, в хладилното дело и в търговската сфера, в областта на производството на стерилизирани плодово-зеленчукови консерви, сокове, концентрати и сушени плодове и зеленчуци. Завършилите специалността получават знания в областта на икономиката, организацията и управлението на производството.

Реализация

Инженер-технологът може да изпълнява ръководни и технологични функции в съответните фирми от хранително-вкусовата промишленост, в хладилното стопанство и в търговската мрежа.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Технология на храните" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Химия

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Хранителни технологии (541)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг (811)

 • Тест: Математика

 • Тест: Oбщотехническа подготовка

 • Изпит: Oбща езикова култура

 • Изпит: Химия

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Математика

 • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестърредовно обучение за специалност "Технология на храните"

I курс, II курс, III курс, IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Технология на храните" - първи модул

I курс, II курс, III курс, IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Технология на храните" - втори модул

I курс, II курс, III курс, IV курс

Изпитни сесии

Задочно обучение, летен семестър 2022/2023 г. I курс, II курс, III курс

Редовно обучение, летен семестър 2022/2023 г.

I курс, II курс, III курс

IV курс:

Поправки; Ликвидации;

ГРАФИК за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ Бакалавър“ през ЮЛСКАТА сесия на учебната 2022/ 2023 г.

Поправки I, II и III курс:

График за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за I курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./ 2023 г. ( от 26.06.23 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за II курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за III курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

График за провеждане на ликвидационна сесия за I-IV курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г. - 2023 г. (от 28.08.2023 г. до 10.09.2023 г.)

График за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ Бакалавър“ през СЕПТЕМВРИЙСКАТА поправителна сесия на учебната 2022/ 2023 г.