Специална педагогика

Обща информация

Специалност

Специална педагогика

Съкращение

СП

Област на висше образование

1 Педагогически науки

Професионално направление

1.2 Педагогика

Професионална квалификация

Специален педагог

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Педагогически факултет

Описание

Специалността осигурява широк профил на знания, умения и компетентности в областта на специалната педагогика и психологията, рече-слухова рехабилитация и комуникативни нарушения. Подготвят се специалисти с възможности за: компетентна оценка на състоянието на деца и лица със специални потребности и в частност на такива с комуникативни затруднения; работа по преодоляване на комуникативни нарушения и прилагане на алтернативни подходи за интеграция в общността.

Реализация

Възможности за реализация: специални педагози в специални училища; ресурсни учители в общообразователни училища; специалисти по слухово-речева рехабилитация и комуникативни нарушения в социални, медицински и образователни центрове.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Специална педагогика" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Български език и литература

  • История

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Специална педагогика"

II курс

III курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Специална педагогика"

I курс

II курс

III курс

IV курс

Изпитни сесии

Графици за провеждане на семестриални изпити ЛЕТЕН семестър за студенти задочно обучение 2022/2023

I курс

II курс

III курс