Социални дейности

Обща информация

Специалност

Социални дейности

Съкращение

СД

Област на висше образование

3 Социални, стопански и правни науки

Професионално направление

3.4 Социални дейности

Професионална квалификация

Социалeн работник

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински факултет

Описание

По специалността „Социални дейности” се подготвят специалисти с широка медицинска, психологическа, педагогическа, икономическа, социологическа и правна подготовка, което е предпоставка за ефективното решаване на многообразието от проблеми в социалната сфера. Академичният курс на следване осигурява добра подготовка и умения за: издирване и установяване на лица /деца и възрастни/, нуждаещи се от помощта на държавата и обществото; събиране на конкретна информация за лицата, координиране и контролиране въздействието на различни фактори и освидетелстване на тези лица; настаняване в социални заведения; социално обслужване, рехабилитация, абилитация и социален патронаж; консултиране, психотерапия, трудотерапия, защита на правата; социално подпомагане и социално включване; превенция на лица в риск; водене на отчет на освободените от специализираните социални заведения; управленски умения. Овладяването на изброените умения се осигурява с институционален стаж, който се въвежда още през втората година на обучението.

Реализация

Научно-практическата подготовка гарантира възможности за реализация в съзвучие с общите потребности в подразделенията на: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, МОН, системата за борба с детската престъпност, Министерството на правосъдието, в неправителствени организации и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Социални дейности" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Биология

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Тест: Биология

  • Изпит: Биология

  • Изпит: Обща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Биология

  • Български език и литература

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Социални дейности"

I курс

II курс

III курс

IV курс