Социална педагогика

Обща информация

Специалност

Социална педагогика

Съкращение

СП

Област на висше образование

1 Педагогически науки

Професионално направление

1.2 Педагогика

Професионална квалификация

Социален педагог

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Педагогически факултет

Описание

Обучението на бъдещите специалисти е изградено на основата на знания, умения и компетентности в областите педагогика, психология, социология. Широко е застъпена и професионално-практическа подготовка.

На тази основа се формират специфични и широкоспектърни професионално-трудови умения за педагогическа дейност с деца, подрастващи и възрастни.

Реализация

Възможности за реализация: социален педагог, в административно-управленска длъжност, в различни видове социални институции за деца и възрастни; в образователни и социални центрове; като специалисти в системата на подпомагането и социалната дейност в държавния и неправителствения сектор.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Социална педагогика" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Български език и литература

  • История

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Социална педагогика"

II курс

III курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Социална педагогика"

I курс

II курс

III курс

IV курс

Изпитни сесии

Графици за провеждане на семестриални изпити ЛЕТЕН семестър за студенти задочно обучение 2022/2023

II курс

III курс