Софтуерно инженерство

Обща информация

Специалност

Софтуерно инженерство

Съкращение

СИ

Област на висше образование

4 Природни науки, математика и информатика

Професионално направление

4.6 Информатика и компютърни науки

Професионална квалификация

Информатик

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Стопански факултет

Описание

Бакалавърът, завършил специалност „Софтуерно инженерство“ притежава специална професионална подготовка по изследване и проектиране на съвременни и иновативни софтуерни системи, познава и прилага авангардни за софтуерната индустрия технологии за разработване на електронни услуги и приложения.

Реализация

Завършилите студенти ще могат да се реализират в областта на IT сектора, ще бъдат конкурентни на световния пазар на труда.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Софтуерно инженерство" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • ДЗИ: Mатематика

  • Тест: Математика

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Математика

  • Информационни технологии

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

*При липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика.

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Софтуерно инженерство"

1 курс

2 курс

3 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Софтуерно инженерство"

1 курс

2 курс

3 курс

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Софтуерно инженерство – редовно обучение

Izpitni dati-zimen sem.RO- SI-2023-2024г