Рибовъдство и аквакултура

Обща информация

Специалност

Рибовъдство и аквакултура

Съкращение

РА

Област на висше образование

6 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Професионално направление

6.3 Животновъдство

Професионална квалификация

Технолог по рибовъдство и аквакултура

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Обучаващо звено

Аграрен факултет

Описание

Технологът по аквакултура е висококвалифициран специалист в различните направления на аквапроизводството – рибовъдство, производство на мекотели, ракообразни и водни растения. Той познава спецификата на отделните направления на производство на различни видове хидробионти и тяхното влияние върху водните екосистеми.

Равнището на придобитите знания и умения през курса на обучение дават възможност на завършилите специалността да: извършват анализи на хидрохимичните показатели при различните производствени системи за култивиране на хидробионти и организират размножаването на хидробионтите, обект на аквакултурата; управляват цялостната дейност във фермите за хидробионти и икономически да я ръководят; прилагат промишлени технологии, които не нарушават екологичното равновесие и осигуряват производство на качествени хидробионти и продукти от тях; участват във финансовия мениджмънт на фермите, в планирането и оптимизирането на аквапроизводството, в маркетинга на хидробионти и продукти от тях, в мениджмънта на производствения риск и рекреачната дейност, спортния риболов и др.; извършват консултантска дейност при производството и размножаването на хидробионти, както и при промишления им улов от естествените водоеми.

Реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като технолози по промишлено аквапроизводство, специалисти в Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури, в системата на ловно-рибарската дейност, преподаватели в професионални гимназии по селско стопанство и във висши училища; специалисти в аквариуми и зоологически градини; изследователи в научни институти.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Рибовъдство и аквакултура" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ:

  Биология

 • ДЗИ:

  Български език и литература

 • ДЗИ:

  ДИППК в област селско стопанство

 • Тест:

  Биология

 • Изпит:

  Биология

 • Изпит:

  Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология

 • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Рибовъдство и аквакултура"

Рибовъдство и аквакултура

График на учебния процес за учебната 2023/2023 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Рибовъдство и аквакултура"

Рибовъдство и аквакултура редовно 2023-2024 II курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Рибовъдство и аквакултура"

РазписиЗАДОЧНО-ЗИМЕН-23-24 Ри А

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Рибовъдство и аквакултура – редовно обучение

1,2 курс РА, Редовно

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити, ЗАДОЧНО обучение през ЗИМНА сесия на учебната 2023/2024 г.