Рехабилитатор

Обща информация

Специалност

Рехабилитатор

Съкращение

Р

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.5 Здравни грижи

Професионална квалификация

Рехабилитатор

Образователно квалификационна степен

Професионалeн бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 6 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински колеж

Описание

Рехабилитаторът е специалист с висше медицинско образование. Обучението се извършва в Медицински колеж, съгласно изискванията на Закона за висше образование и Наредбата за Единните държавни изисквания за образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” с професионална квалификация „Рехабилитатор“. Срокът на обучение е 3 годишен, редовна форма.

Нивото на подготовка отговаря на съвременните изисквания за компетентност, съобразено с европейските стандарти, адаптирано към специфичните изисквания по кинезитерапия, физикална терапия и лечебен масаж.

Рехабилитаторът работи съвместно и в екип с лекаря по физикална и рехабилитационна медицина, клиницист, личен лекар, медицинска сестра, акушерка, логопед, психолог, социален работник, ерготерапевт и др.

Рехабилитаторът притежава теоретични знания и практически умения, въз основа на които може да извършва: функционално-диагностични дейности; да участва в превенция, профилактика, лечение и рехабилитация на заболявания на ОДА, ССС, ДС, заболявания в детска и старческа възраст, храносмилателна, отделителна, ендокринна и полова система; участие в реадаптацията и ресоциализацията на болни и инвалиди.

Kвалификационна характеристика

Реализация

След дипломирането си рехабилитаторът може да се реализира в болничната и доболничната помощ – кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, в специализирани клиники и отделения, в специализирани рехабилитационни центрове, диагностични и здравни центрове, санаториуми, курортни поликлиники, Медикал и СПА-центрове, в детски заведения, училища, социални центрове за деца или стари хора, спортните центрове и други.

Прием

За специалността "Рехабилитатор" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

ВАРИАНТ 1

 • ДЗИ:

  Биология

 • Тест:

  Биология

 • Изпит:

  Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология

 • БЕЛ

ВАРИАНТ 2

Биология и здравно образование от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидат-студенти завършили преди 2022)

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

ДЗИ БЕЛ + БЕЛ от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидат-студенти завършили преди 2022)

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Рехабилитатор"

1 курс

2 курс