Регионална икономика и управление

Обща информация

Специалност

Регионална икономика и управление

Съкращение

РИУ

Област на висше образование

3 Социални, стопански и правни науки

Професионално направление

3.8 Икономика

Професионална квалификация

Икономист

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Стопански факултет

Описание

Обучението по специалност „Регионална икономика и управление“ съчетава едновременно икономическа и управленска подготовка. Икономическата подготовка е насочена към изграждане на фундаментални икономически знания, които се надграждат от знания в областта на регионалната икономика и регионалното развитие. Управленската подготовка формира в специалистите-икономисти теоретични знания и умения за менажиране на процеси, структури и организации от публичния и частния сектор на регионално и национално ниво.

Основна цел на обучението по специалността „Регионална икономика и управление“ е да подготвя специалисти-икономисти с фундаментални и специализирани знания, както и практически умения в областта на: макроикономиката и микроикономиката; регионалната икономика и политика; регионалното управление; маркетинга; планирането и прогнозирането, финансите и счетоводството; аналитичните модели за управление на икономическия растеж на регионите и др.

Бакалавърската специалност осигурява професионални умения и компетенции на специалиста-икономист да: анализира и формулира стратегическите цели на регионалното икономическо и пространствено развитие; участва в разработване и реализирането на общински планове, областни стратегии и регионални планове за развитие; разработва и управлява проекти за регионално икономическо развитие; прави оценка и предлага решения за ефективно управление на средства от финансовите инструменти на ЕС за развитие на регионите.

Реализация

Възможна реализация на завършващите специалисти по регионална икономика и управление, като: икономисти, мениджъри и експерти в частни и публични организационни структури на регионално, национално и европейско ниво; икономически анализатори и експерти в агенции за регионално икономическо развитие, неправителствени организации; консултанти по проблеми на регионалната икономика и регионалното управление; преподаватели в университети, колежи, средни училища по икономически дисциплини; изследователи в научни институти и университети в страната и чужбина и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Регионална икономика и управление" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Математика

  • ДЗИ: География

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Тест: География

  • Тест: Математика

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Математика

  • География

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Регионална икономика и управление"

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Регионална икономика и управление"

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Регионална икономика и управление"

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Регионална икономика и управление"

1 Курс

2 Курс

3 Курс

4 Курс

График на учебния процес за учебната 2021/2022 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Регионална икономика и управление"

I курс

II курс

III курс

IV курс

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, летен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Регионална икономика и управление – задочно обучение

Izpitni dati-zimen-ZO-RIU- 2023-2024

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Регионална икономика и управление – редовно обучение

Izpitni dati-zimen sem.RO-RIU- 2023-2024г