Предучилищна педагогика

Обща информация

Специалност

Предучилищна педагогика

Съкращение

ПП

Област на висше образование

1 Педагогически науки

Професионално направление

1.2 Педагогика

Професионална квалификация

Детски учител

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Педагогически факултет

Описание

Специалността дава възможност на завършилите студенти за реализация като педагози в детски ясли, детски учители в общинските и частните детски градини и в групите за задължителна предучилищна подготовка към началните училища, възпитатели в домове за деца, преподаватели в детски школи и центрове за работа с деца, методисти в педагогически кабинети, образователни звена и институции, консултанти-педагози в нестопански и неправителствени организации, предлагащи образователни услуги, други длъжности, изискващи висше педагогическо образование.

Реализация

Специалността дава възможност на завършилите студенти за реализация като педагози в детски ясли, детски учители в общинските и частните детски градини и в групите за задължителна предучилищна подготовка към началните училища, възпитатели в домове за деца, преподаватели в детски школи и центрове за работа с деца, методисти в педагогически кабинети, образователни звена и институции, консултанти-педагози в нестопански и неправителствени организации, предлагащи образователни услуги, други длъжности, изискващи висше педагогическо образование.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Предучилищна педагогика" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Български език и литература

  • История

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Предучилищна  педагогика"

I курс

II курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър задочно обучение за специалност "Предучилищна  педагогика"

I курс

II курс

III курс

IV курс