Предучилищна и начална училищна педагогика

Обща информация

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Съкращение

ПНУП

Област на висше образование

1 Педагогически науки

Професионално направление

1.2 Педагогика

Професионална квалификация

Детски и начален учител

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Педагогически факултет

Описание

Подготовката на бъдещите педагози е изградена върху основата на знания, умения и компетентности в областта на психологията, педагогиката и частните дидактики.

Многостранната теоретична, практическа и общообразователна подготовка на студентите осигурява условия за успешна професионална реализация и кариерно развитие.

Реализация

Възможности за реализация: предучилищен педагог; начален учител; учител-възпитател; възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и в групи за извънкласна дейност; административно-управленски и експертни длъжности.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Предучилищна и начална училищна педагогика" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Български език и литература

  • История

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"

I курс

II курс

III курс

IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно за специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"

I курс

II курс

III курс

IV курс

Изпитни сесии

Графици за провеждане на ДЪРЖАВНИ изпити 2023 г.

Графици за провеждане на семестриални изпити ЛЕТЕН семестър за студенти задочно обучение 2022/2023

I курс

III курс