Помощник фармацевт

Обща информация

Специалност

Помощник фармацевт

Съкращение

ПФ

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.5 Здравни грижи

Професионална квалификация

Помощник фармацевт

Образователно квалификационна степен

Професионалeн бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 6 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински колеж

Описание

Помощник-фармацевтът e лице с висше медицинско образование. Обучението се извършва в Медицински колеж, и отговаря на изискванията на ЗВО и Наредбата за ЕДИ за образователно квалификационна степен „професионален бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи“ със срок на обучение 3 години, редовна форма.

Kвалификационна характеристика

Реализация

Помощник-фармацевтът е здравен специалист, който участва в лекарствопроизводствения и лекарстворазпределителния процес. Завършилите специалността „Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж получават диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” и професионална квалификация „Помощник-фармацевт”. След дипломирането си помощник-фармацевтът има възможности за професионална реализация в следните структури: аптека от открит тип, болнична аптека, дрогерия, магазин за медицински изделия, фармацевтични фирми, фармацевтични заводи, склад за търговия на едро с лекарствени продукти, научно-изследователски институти, висши училища, галено-фасовъчни лаборатории, контролно-аналитични лаборатории. Помощник-фармацевта има право да управлява самостоятелно аптека и да извършва търговия на дребно с лекарствени продукти в населено място, на чиято територия няма открита аптека съгласно ЗЛПХМ.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Помощник фармацевт" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Биология

  • Тест: Биология

  • Изпит: Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Биология

  • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Помощник фармацевт"

1 курс

2 курс