Педагогика на обучението по физическо възпитание

Обща информация

Специалност

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Съкращение

ПОФВ

Професионална квалификация

Учител по физическо възпитание и спорт

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Педагогически факултет

Описание

Обучението в специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание” в ОКС „бакалавър” има научнотеоретична и практико-приложна насоченост, които се осигуряват чрез включената в учебния план широкопрофилна и специализирана подготовка по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, както и чрез предвидените различни форми на учебна практика в следните основни направления:

 • общотеоретично – познание за същността, особеностите и спецификата на съвременния педагогически процес в изграждане на физическата образованост на учениците; разбиране и интеграция на придобитите знания в учебно-тренировъчната работа, в спортния мениджмънт, в педагогическата комуникация и при научноизследователска дейност;

 • медико-биологично – овладяване на анатомо-физиологичните, физико-биохимичните параметри на човешкия индивид, морфо-функционалните отклонения, превенция и терапия със средствата на физическото възпитание;

 • спортно-педагогическо – формиране на професионални умения и компетентности за планиране, организиране и реализиране на учебно-възпитателен процес по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ в реалните условия на училищната среда.

За осъществяване на оптимален процес на обучение е налице нужният материалнотехнически и информационен ресурс. Осигурени са съвременно оборудвани учебни зали и специализирани кабинети за лекционна и семинарна дейност на студентите; спортна база с необходимата спортно-техническа екипировка за практическа дейност; учебни бази за провеждане на практическите курсове.

Реализация

Завършилите специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание”, ОКС „бакалавър“ могат да се реализират професионално по всички критерии на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти / ДВ бр.61 от 02.08.2019 г./ като:

 • учители по физическо възпитание и спорт във всички етапи на средното училище – в общински или частни училища;

 • в специализирани (спортни училища);

 • преподаватели и инструктори в различни форми на организирани и доброволни форми на двигателна ангажираност (спортни клубове и секции, фитнес клубове и др.);

 • възпитатели в училище и в социални институции;

 • в специализирани институции за работа с деца със специфични образователни потребности;

 • консултант-експерти в институции, работещи с подрастващи;

 • в рекреационни центрове и др.;

 • мениджъри в областта на физическото възпитание и спорта в общински структури;

 • в неправителствени организации, фондации и други.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Педагогика на обучението по физическо възпитание" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Физическо възпитание и спорт

 • Спортна подготовка

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание"

I курс

II курс

Продължаващо обучение

Завършилите ОКС "бакалавър" по специалността “Педагогика на обучението по физическо възпитание” могат да продължат да се обучават за получаване на ОКС "магистър".