Педагогика на обучението по информационни технологии

Обща информация

Специалност

Педагогика на обучението по информационни технологии

Съкращение

ПОИТ

Област на висше образование

1 Педагогически науки

Професионално направление

1.3 Педагогика на обучението по …

Професионална квалификация

Учител по информационни технологии

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Педагогически факултет

Описание

В специалността се подготвят учители с образователно-квалификационната степен „бакалавър” и професионална квалификация „Учител по информационни технологии”. Специалността осигурява базова широкопрофилна подготовка по информационни технологии, психология, педагогика, методика и управление на образованието. Завършилите специалността притежават фундаментални знания в областта на информационните технологии и работата с компютърни мрежи, операционни системи, бази от данни, компютърна графика, обектно-ориентирано програмиране и др., структури от данни и алгоритми, както и базова математическа подготовка. В процеса на обучение те придобиват и допълнителни умения за самостоятелно търсене и събиране на необходима информация в литературни източници и в интернет, разработване, оформяне и мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съобщения, умения за презентиране и самопрезентиране, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност

Реализация

Успешно завършилите ОКС „Бакалавър“ по специалността „Педагогика на обучението по информационни технологии“ могат да се реализират като: учител по информационни технологии в средно общообразователно училище от 5-ти до 12-ти клас и в професионални гимназии; ръководител на компютърен кабинет; специалист в областта на информационните технологии в различни образователни институции, в правителствени и неправителствени организации.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Педагогика на обучението по информационни технологии" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • ДЗИ: Информатика

  • ДЗИ: Информационни технологии

  • Тест: Математика

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Български език и литература

  • Информационни технологии

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

* При липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Педагогика на обучението по информационни технологии"

I курс

II курс

III курс

IV курс