Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Обща информация

Специалност

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Съкращение

ПОИИГД

Област на висше образование

1 Педагогически науки

Професионално направление

1.3 Педагогика на обучението по …

Професионална квалификация

Учител по изобразително изкуство и графичен дизайн

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Педагогически факултет

Описание

Обучението на студентите по специалността има за цел да подготви учители с образователно квалификационна степен „бакалавър“. Специалността осигурява базова широкопрофилна подготовка по изобразително изкуство, история на изкуството, теория на изкуството, графичен дизайн, информационни технологии, психология, педагогика, методика и управление на образованието. Завършилите специалността притежават фундаментални знания в областта на изобразителните изкуства, графичния дизайн, история и теория на изкуството и дизайна, информационните технологии и работата с компютърно проектиране и дигитална графика.

Реализация

Завършилите специалността ще могат да работят като широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в направлението „Изобразително изкуство“. Те могат да се реализират като учители по изобразително изкуство и графичен дизайн, дизайнери, работещи в дизайнерски студия и рекламни агенции, печатници, издателства.

Получената подготовка е предпоставка за реализация на студентите и като художници в други области на изкуството.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • ДЗИ: Изобразително изкуство

  • Тест: Математика

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Български език и литература

  • Информационни технологии

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

* При липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн"

I курс

II курс

III курс

IV курс