Начална училищна педагогика с чужд език

Обща информация

Специалност

Начална училищна педагогика с чужд език

Съкращение

НУПЧЕ

Област на висше образование

1 Педагогически науки

Професионално направление

1.2 Педагогика

Професионална квалификация

Начален учител с чужд език

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Педагогически факултет

Описание

Специалността осигурява общообразователна, чуждоезикова, психолого-педагогическа, социо - и психолингвистична подготовка. В процеса на обучение се усвояват практически умения за учебна, езикова, възпитателна и комуникативна дейност на български и чужд (английски, руски, френски) език, което гарантира успешна професионална реализация.

Реализация

Възможности за реализация: начален учител; учител по чужд език в началното училище; учител-възпитател в началното училище; възпитател в домове за деца; преподавател в детски школи; ръководител на групи с деца за извънкласна дейност; административно-управленски и експертни длъжности; педагог в детски педагогически стаи.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Начална училищна педагогика с чужд език" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Български език и литература

  • История

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Начална училищна педагогика с чужд език"

I курс

II курс

III курс

IV курс