Местни финанси

Обща информация

Специалност

Местни финанси

Съкращение

МФ

Област на висше образование

3 Социални, стопански и правни науки

Професионално направление

3.8 Икономика

Професионална квалификация

Икономист

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Стопански факултет

Описание

Обучението по специалността подготвя специалисти с висше икономическо образование на ниво 6Б „бакалавър“ по Националната квалификационна рамка и Европейската квалификационна рамка, които притежават задълбочени теоретични и практически знания в областта на местните финанси, свързани с новите научни постижения.

То е с продължителност 4 години – 8 семестъра, в редовна и задочна форма. Учебният план съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, осигуряващи минимум 240 кредита. За редовна форма на обучение е включен преддипломен стаж. Обучението по специалността завършва с теоретичен държавен изпит или със защита на дипломна работа.

Основна цел на обучението по специалността „МЕСТНИ ФИНАНСИ“ е да се подготвят специалисти с фундаментални и специализирани знания, както и практически умения в областта на: финансите в публичния сектор – бюджетно счетоводство и общински бюджет; местното самоуправление; регионалната икономика и политика; планирането, и прогнозирането на местните финанси; аналитичните модели за прогнозиране на местното развитие.

Обучението по специалността е насочено към получаване на задълбочени знания в областта на: Теорията на публичните блага; Организацията, финансирането и предоставянето на публичните услуги; Формирането на бюджета, финансовите отношения между централния и общинските бюджети; Собствените приходи на общините – местни данъци, такси, приходи от общинска собственост; Местното самоуправление, предоставяните от общините услуги; Общинската собственост и местната стопанска политика; Финансовият одит и контрол в публичния сектор; Разработването, финансирането и управлението на общински проекти.

Бакалавърската специалност осигурява професионални умения и компетенции на специалиста да: анализира и формулира стратегическите цели на развитието на общините; анализира финансовото състояние на общината, разработва предложение за тригодишната бюджетна прогноза; анализира местните данъци и такси и прави предложения за тяхната промяна; анализира организацията на предоставяне, обхвата и качеството на общинските услуги и прави предложения за тяхното усъвършенстване; разработва и прилага местни нормативни документи – наредби, правилници и други; участва в разработване на общински планове, областни стратегии и регионални планове за развитие; разработва и управлява проекти на общината, финансирани от структурните и инвестиционни фондове на ЕС.

Реализация

Възможна реализация на завършващите специалисти по местни финанси е като: икономисти в общинските финансови отдели/дирекции (бюджетари и счетоводители), финансисти на общински структурни звена; мениджъри, експерти и служители в публични организационни структури на местно, регионално, национално и европейско ниво; икономически анализатори и експерти в агенции за регионално развитие, неправителствени организации; консултанти по проблеми на регионалната икономика и регионалното управление; преподаватели в университети, колежи, средни училища; изследователи в научни институти и университети в страната и чужбина и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Местни финанси" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Mатематика

  • ДЗИ: География

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Тест: География

  • Тест: Математика

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Математика

  • География

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Местни финанси"

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2021/2022 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Местни финанси"

График на учебния процес за учебната 2022/2022 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Местни финанси"

1 Курс

2 Курс

3 Курс

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, летен семестър, учебна 2022/2023 год. специалност Местни финанси – задочно обучение

Izpitni dati-zimen-ZO-MF- 2023-2024

График на изпитна сесия, летен семестър, учебна 2022/2023 год. специалност Местни финанси – редовно обучение

График на изпитна сесия, летен семестър, учебна 2022-2023 год. специалност Местни финанси – зодочно обучение