Медицински оптик

Обща информация

Специалност

Медицински оптик

Съкращение

МО

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.5 Здравни грижи

Професионална квалификация

Медицински оптик

Образователно квалификационна степен

Професионалeн бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 6 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински колеж

Описание

Обучението се извършва в Медицински колеж с продължителност три години, редовна форма и образователно квалификационна степен „професионален бакалавър“. „Медицински оптик” е атрактивна специалност със широк сектър на приложението. Познанията и уменията на медицинския оптик дават възможност да консултира, оценява, характеризира, изработва оптични средства, както и да съветва по проблемите, превенцията и профилкатиката на зрението.

Kвалификационна характеристика

Реализация

След дипломирането си медицинският оптик може да се реализира в очни парктики, оптични и очни центрове, оптики, лаборатории за изработка и/или производство на оптични средства и дистрибутори за търговия в сферата на оптиката. Според сложността и обема на заданието, може да работи самостоятелно или под ръководството на оптометрист или офталмолог.

Прием

За специалността "Медицински оптик" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

ВАРИАНТ 1

 • ДЗИ:

  Биология

 • Тест:

  Биология

 • Изпит:

  Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология

 • БЕЛ

ВАРИАНТ 2

Биология и здравно образование от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидат-студенти завършили преди 2022)

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

ДЗИ БЕЛ + БЕЛ от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидат-студенти завършили преди 2022)

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Медицински оптик"

1 курс

2 курс