Медицински оптик

Обща информация

Специалност

Медицински оптик

Съкращение

МО

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.5 Здравни грижи

Професионална квалификация

Медицински оптик

Образователно квалификационна степен

Професионалeн бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 6 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински колеж

Описание

Обучението се извършва в Медицински колеж с продължителност три години, редовна форма и образователно квалификационна степен „професионален бакалавър“. „Медицински оптик” е атрактивна специалност със широк сектър на приложението. Познанията и уменията на медицинския оптик дават възможност да консултира, оценява, характеризира, изработва оптични средства, както и да съветва по проблемите, превенцията и профилкатиката на зрението.

Реализация

След дипломирането си медицинският оптик може да се реализира в очни парктики, оптични и очни центрове, оптики, лаборатории за изработка и/или производство на оптични средства и дистрибутори за търговия в сферата на оптиката. Според сложността и обема на заданието, може да работи самостоятелно или под ръководството на оптометрист или офталмолог.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Медицински оптик" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Биология

  • ДЗИ: Mатематика

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Тест: Биология

  • Изпит: Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Биология

  • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Медицински оптик"

I курс

II курс

III курс