Медицински лаборант

Обща информация

Специалност

Медицински лаборант

Съкращение

МЛА

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.5 Здравни грижи

Професионална квалификация

Медицински лаборант

Образователно квалификационна степен

Професионалeн бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 6 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински колеж

Описание

Медицинският лаборант е лице с висше медицинско образование. Обучението се извършва в Медицински колеж, и отговаря на изискванията на ЗВО и Наредбата за ЕДИ за образователно квалификационна степен „професионален бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи“ със срок на обучение 3 години, редовна форма.

Kвалификационна характеристика

Реализация

След дипломирането си, медицинският лаборант може да изпълнява широк спектър от дейности във всички диагностични лаборатории в системата на лечебно-профилактичните заведения (клинични, микробиологични, хистологични, вирусологични, паразитологични, имунологични, генетични, серологични, хемотрансфузионни, биотехнологични, токсикологични, канцерологични и други) или научно-изследователски лаборатории. Лаборантът работи съвместно в екип с лабораторен лекар и във взаимодействие с други медицински специалисти от болничната и извън болничната помощ. Медицинските лаборанти са сред най-необходимите медицински специалисти, които осигуряват здравни грижи по превенция, диагностика, лечение, и възстановяване на общественото здраве.

Прием

За специалността "Медицински лаборант" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

ВАРИАНТ 1

 • ДЗИ:

  Биология

 • Тест:

  Биология

 • Изпит:

  Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология

 • БЕЛ

ВАРИАНТ 2

Биология и здравно образование от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидат-студенти завършили преди 2022)

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

ДЗИ БЕЛ + БЕЛ от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидат-студенти завършили преди 2022)

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Медицински лаборант"

1 курс

2 курс