Медицинска сестра

Обща информация

Специалност

Медицинска сестра

Съкращение

МС

Област на висше образование

Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.5 Здравни грижи

Професионална квалификация

Медицинска сестра

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински факултет

Описание

Медицинската сестра притежава необходимите компетенции, за да работи във всички структури на здравеопазването, регламентирани със Закона за лечебните заведения, според потребностите в страната, световните тенденции и европейските изисквания.

Реализация

Медицинската сестра извършва обем от дейности /самостоятелно, по лекарско предписание и в екип/ насочени към лечебно-профилактичните цялостни сестрински грижи за човека – здрав или болен.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Медицинска сестра" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Биология

  • Тест: Биология

  • Изпит: Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Биология и здравно образование

  • Български език и литература

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Медицинска сестра"

I курс

II курс

III курс