Медицинска рехабилитация и ерготерапия - филиал Хасково

Обща информация

Специалност

Медицинска рехабилитация и ерготерапия - филиал Хасково

Съкращение

МРЕ

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.4 Обществено здраве

Професионална квалификация

Медицински рехабилитатор, ерготерапевт

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Филиал Хасково

Описание

Специалността осигурява висококвалифицирани кадри, компетентни да извършват функционално-диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност.

Реализация

Завършилите специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” могат да се реализират в болничната и доболничната помощ (кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, специализираните клиники и отделения, диагностичните и здравни центрове, санаториумите, курортните поликлиники, СПА – центровете, в детските заведения (домове и училища), спортните центрове и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Биология

  • Тест: Биология

  • Изпит: Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Биология и здравно образование

  • Български език и литература

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

учебен график – Bulgarian

Изпитни сесии

изпитни сесии – Bulgarian

Мобилност

мобилност – Bulgarian

Продължаващо обучение

продължаващо обучение – Bulgarian