Медицина

Обща информация

Специалност

Медицина

Съкращение

МЕД

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.1 Медицина

Професионална квалификация

Магистър - лекар

Образователно квалификационна степен

Магистър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 12 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински факултет

Описание

Обучението по специалност „Медицина” се осъществява в продължение на 6 години - 10 учебни семестъра и десетмесечен държавен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. Учебният план включва задължителни, факултативни и избираеми дисциплини, както и задължителни практически стажове за студентите от 2-ри до 6-ти курс. По време на стажа се формират необходимите практически умения на бъдещите лекари.

Реализация

Подготовката на завършилите обучението си им предоставя възможност за добра професионална реализация в системата на здравеопазването. Завършилите чуждестранни и български студенти успешно приравняват дипломите си в други държави и успешно намират реализация там. След завършване на пълния курс на обучение, студентите имат право да специализират по всички медицински дисциплини, съобразно Наредба за специализациите в областта на здравеопазването или да продължат обучението си за получаване на образователната и научната степен „доктор”.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Медицина" може да се кандидатства с оценки от следните:

  • Изпит: Биология

  • Изпит: Химия

Във формирането на бала за участие в класирането участва и оценка от дипломата по:

  • ДЗИ по български език

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

*Минимален бал - 28.00

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Медицина"

I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс