Компютърни системи и комуникации

Обща информация

Специалност

Компютърни системи и комуникации

Съкращение

КСК

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Професионална квалификация

Инженер по компютърни системи и комуникации

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Описание

Инженерът-бакалавър по тази специалност получава задълбочени знания по микропроцесорна техника и компютърни системи и архитектури. Изучават се дисциплини, свързани с теоретичните основи на компютърните мрежи и комуникационни системи, включително криптография и защита на данните в компютърните мрежи. Бъдещите инженери по специалността изучават различни локални и мрежови операционни системи, и получават знания в областта на системното и приложно програмно осигуряване на компютърните системи – алгоритми и структури от данни, процедурно, обектно програмиране, създаване и управление на бази от данни, уеб програмиране и дизайн, компютърна графика, както и спецификата на приложното програмиране на информационни и управляващи системи в различни области.

Реализация

Завършилите успешно бакалавърска степен могат да се реализират в публичния и ИТ сектори, консултантските компании и други фирми, чиято дейност е свързана с регионалното и пространственото планиране, териториалното устройство, проектирането и изграждането на комуникационни инфраструктурни системи. Могат да работят във фирми с основна дейност поддържане и обслужване на компютри, компютъризирани технически средства и системи за управление, както и в структури, чиято дейност е поддръжка и обслужване на компютърни мрежи за пренасяне на данни.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Компютърни системи и комуникации" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Физика и астрономия

 • ДЗИ: Информатика

 • ДЗИ: Информационни технологии

 • ДЗИ: Физика и астрономия

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Компютърни науки (481)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Приложна информатика (482)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Машиностроене, метало- обработванe и металургия (521)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Електротехника и енергетика (522)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (523)

 • Тест: Математика

 • Тест: Oбщотехническа подготовка

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Математика

 • Физика

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Компютърни системи и комуникации"

I курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Компютърни системи и комуникации" - втори модул

I курс

II курс