Кинезитерапия - филиал Хасково

Обща информация

Специалност

Кинезитерапия - филиал Хасково

Съкращение

МРЕ

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.4 Обществено здраве

Професионална квалификация

Медицински рехабилитатор, ерготерапевт

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Филиал Хасково

Описание

Специалността „Кинезитерапия“ е регулирана професия от професионално направление „Обществено здраве“. Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Кинезитерапия“ са с професионална квалификация „Кинезитерапевт“, образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Кинезитерапия“ са с професионална квалификация „Магистър по кинезитерапия“.

Обучението по специалност „Кинезитерапия“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ се провежда в редовна форма и е с продължителност четири учебни години, съответстващи на осем семестъра.

Обучението включва теоретична и практическа подготовка. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции и упражнения с обща продължителност седем семестъра. Практическата подготовка се осъществява чрез клинична практика, лятна клинична практика и преддипломен стаж.

Изграждането на професионалните компетенции на студентите включва задълбочени медико-биологични и теоретични познания за устройството на човешкото тяло и неговите функции; промените в структурата и функциите на отделните органи и системи; функционална диагностика на ОДА и различните системи, прилагане на специализирани и високоспециализирани методики на кинезитерапията;

Формирането на специалните умения и компетенции се осъществяват чрез съставяне и провеждане на кинезитерапевтична програма; извършване на рехабилитационни мероприятия при възстановяването на пациента: извършване на профилактични дейности при деца и възрастни пациенти; участие в ресоциализацията на хората с трайни увреждания и развитие на комуникативни умения и компетенции при работа с пациента и неговото семейство.

Реализация

Възможностите за професионална реализация включват всички структури на извънболничната и болничната медицинска помощ: кабинети и специализирани центрове за рехабилитация; диагностично-консултативни центрове /ДКЦ/; балнеолечебни заведения; курортни центрове; социални домове за деца и възрастни; специализирани практики; в екип с личния лекар и други специалисти; хосписи; фитнес центрове; козметични центрове; специализирани кабинети по кинезитерапия за деца и възрастни пациенти; СПА и Уелнес–центрове и балнеохотели.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Кинезитерапия" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Биология

  • Тест: Биология

  • Изпит: Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Биология и здравно образование

  • Български език и литература

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

учебен график – Bulgarian