Информационни технологии в икономиката и управлението

Обща информация

Специалност

Информационни технологии в икономиката и управлението

Съкращение

ИТИУ

Област на висше образование

3 Социални, стопански и правни науки

Професионално направление

3.8 Икономика

Професионална квалификация

Икономист

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Стопански факултет

Описание

Обучението по бакалавърска програма „Информационни технологии в икономиката и управлението“ има за цел да подготви бакалаври с висше икономическо образование на ниво 6Б „бакалавър“ по Националната квалификационна рамка и Европейската квалификационна рамка, притежаващи теоретични и практически знания в областта на приложните аспекти на информационните технологии в икономиката и управлението

То е с продължителност 4 години – 8 семестъра, в редовна и задочна форма. Учебният план съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, осигуряващи минимум 240 кредита. За редовна форма на обучение е включен преддипломен стаж. Обучението по специалността завършва с теоретичен държавен изпит или със защита на дипломна работа.

Основна цел на обучението: е да се подготвят специалисти с фундаментални и специализирани знания, както и практически умения и компетенции за участия в дейности като приложно програмиране, администриране на база данни, системно администриране и други дейности, свързани с използването на дигиталните технологии в икономиката и управлението.

Обучението по специалността е насочено към получаване на задълбочени знания, практико-приложни умения и компетенции в областта на: Стопанската дейност, мениджмънта и маркетинга; Математико-икономически модели за бизнес; Разработка на информационни системи и анализ на бизнес данни; Програмиране за нуждите на стопанските сектори и публичната администрация; Софтуерно моделиране на бизнес операции; Интернет и облачни технологии за решаване на специфична бизнес проблематика; Използването на методи, свързани с реинженеринг, системно моделиране, симулация и др.

Реализация

Възможна реализация на завършващите специалисти: това е широкоспектърна специалност, съобразена с потребностите на пазара на труда в условията на съвременното динамично информационно общество.

Дипломираните студенти могат да се реализират като: мениджъри и служители в национални и международни бизнес компании; експерти в държавната и публичната администрация; специалисти в софтуерни компании, финансови институции и др.; проектанти и администратори на информационни системи; преподаватели в университети, колежи, средни училища; изследователи в научни институти и университети в страната и чужбина и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Информационни технологии в икономиката и управлението" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Mатематика

  • ДЗИ: География

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Тест: География

  • Тест: Mатематика

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Математика

  • География

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Информационни технологии в икономиката и управлението"

1 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Информационни технологии в икономиката и управлението"

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Информационни технологии в икономиката и управлението"

1 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Информационни технологии в икономиката и управлението"

1 Курс

2 Курс

3 Курс

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Информационни технологии в икономиката и управлението – задочно обучение

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023-2024 год. специалност Информационни технологии в икономиката и управлението – редовно обучение

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Информационни технологии в икономиката и управлението – редовно обучение

Izpitni dati-zimen sem.RO- ITIU-2023-2024г