Индустриално инженерство

Обща информация

Специалност

Индустриално инженерство

Съкращение

ИИ

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.4 Енергетика

Професионална квалификация

Индустриален инженер

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Описание

Бакалаврите по тази специалност са широкопрофилни специалисти с обща фундаментална инженерна подготовка в областта на съвременната индустриална техника – машиностроенето, технологиите, електротехниката и електрониката, компютърната техника и технологии, маркетинга и управлението на индустриални процеси и фирми.

Реализация

Завършилите специалността придобиват умения за: разработване и решаване на интегрирани инженерни проблеми, свързани с диагностика, поддържане, експлоатиране и ремонт на механичната част, задвижването и управлението на индустриални машини, съоръжения и производствени системи в условията на икономически, социални и технологични промени; за организиране на ефективна индустриална производствена дейност, както и за извършване на експертни и маркетингови проучвания.

Завършилите специалисти могат да работят и като: конструктори; технолози и проектанти; инженери по производството, монтажа, поддръжката и експлоатацията на различни индустриални машини и системи, организатори на производството, управители на фирми и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Индустриално инженерство" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • ДЗИ: Mатематика

  • ДЗИ: Физика и астрономия

  • Тест: Математика

  • Тест: Oбщотехническа подготовка

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Математика

  • Физика

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Индустриално инженерство"

I курс, II курс, III курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Индустриално инженерство" - първи модул

I курс, II курс, III курс, IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Индустриално инженерство" - втори модул

I курс, II курс, III курс, IV курс

Изпитни сесии

Задочно обучение, летен семестър 2022/2023 г. I курс, II курс, III курс

Редовно обучение, летен семестър 2022/2023 г.

I курс, II курс, III курс

IV курс:

Поправки; Ликвидации;

ГРАФИК за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ Бакалавър“ през ЮЛСКАТА сесия на учебната 2022/ 2023 г.

Поправки I, II и III курс:

График за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за I курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./ 2023 г. ( от 26.06.23 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за II курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за III курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

График за провеждане на ликвидационна сесия за I-IV курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г. - 2023 г. (от 28.08.2023 г. до 10.09.2023 г.)

График за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ Бакалавър“ през СЕПТЕМВРИЙСКАТА поправителна сесия на учебната 2022/ 2023 г.