Зооинженерство

Обща информация

Специалност

Зооинженерство

Съкращение

ЗИ

Област на висше образование

6 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Професионално направление

6.3 Животновъдство

Професионална квалификация

Зооинженер

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Обучаващо звено

Аграрен факултет

Описание

Зооинженерът планира, организира и управлява процесите на устойчиво развитие при производството на животинска продукция за постигане на висока продуктивност, качество на продукцията, при технологии гарантиращи здравословния статус и хуманното отношение към животните, съобразени с опазването на екосистемите и с промените на климата.

Знанията и уменията на зооинженерите с ОКС „бакалавър” гарантират професионалните им умения да: организират и управляват системите за ефективно производство на различни видове животински продукти, фуражи и фуражни смески, както и да извършват тяхното окачествяване и стандартизация; организират развъдната дейност и възпроизводствения процес за съхраняването и усъвършенстването на генофонда в животновъдството; осигуряват пълна реализация на генетичния потенциал на отглежданите животни при постоянни и оптимални условия, задоволяващи биологичните им изисквания и щадящи околната среда; имат компетентност да отглеждат дивеч, животни за ценни кожи, любителски животни, декоративни птици, риби и полезни насекоми; извършват технологично проектиране при реконструкции на съществуващи или изграждане на нови животновъдни ферми, познават и експлоатират селскостопанска техника; организират и осъществявят производството на качествени животински суровини за преработка; въвеждат добри производствени практики и участват в управлението на системите за безопасност и качество на храните; организират и осъществяват пълноценно хранене на селскостопанските животни, за осигуряване на висока продуктивност, здравословно състояние и качество на продукцията; осъществяват маркетингова дейност по проучване потребностите на пазара за животински продукти, фуражи, стокови и разплодни животни и да организират дейности за тяхното задоволяване.

Реализация

Завършилите тази специалност могат да организират и ръководят животновъдни ферми и да изпълняват организаторски, оперативни, консултантски и др. дейности свързани с производство, преработка, окачествяване и реализация на животинска продукция, в предприятия от животновъдния бранш, фуражната промишленост, развъдните асоциации и станции за изкуствено осеменяване, в държавната администрация, зоопаркове, търговски дружества, животновъдни асоциации, научни и образователни институции, обществени организации и други предприятия, произвеждащи и осигуряващи стоки и услуги за аграрния бизнес.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Зооинженерство" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ:

  Биология

 • ДЗИ:

  Български език и литература

 • ДЗИ:

  ДИППК в област селско стопанство

 • Тест:

  Биология

 • Изпит:

  Биология

 • Изпит:

  Обща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология

 • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Зооинженерство"

ЗООИНЖЕНЕРСТВО

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Зооинженерство"

1 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Зооинженерство"

Зооинженерство, 23-24, зимен, Задочно

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Зооинженерство – редовно обучение

1,2,3,4 kurs

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити, ЗАДОЧНО обучение през ЗИМНА сесия на учебната 2023/2024 г.

Продължаващо обучение

Завършилите ОКС "бакалавър" по специалността “Зооинженерство” могат да продължат да се обучават за получаване на ОКС "магистър".