Електротехника

Обща информация

Специалност

Електротехника

Съкращение

Е

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Професионална квалификация

Електроинженер

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Описание

Бакалаврите по тази специалност придобиват умения да извършват следните дейности: проучвателна, проектантска и конструкторска работа; монтаж на електрически машини и апарати; пускане в експлоатация и техническо обслужване на електрическите уредби и съоръжения; технологична, производствена, административна, търговска и др. дейности – учебно-преподавателска дейност. Завършилите получават.

Реализация

Завършилите получават добра широкопрофилна теоретична и практическа подготовка и могат да се реализират във всички фирми, изискващи висше образование по тази специалност: в областта на енергетиката, производството на електрически машини и апарати, производството и сервиза на битова 23 електротехника, строителството, като специалисти по експлоатацията и поддържането на електротехническото оборудване в машиностроенето, транспорта, селското стопанство, хранително-вкусовата, текстилната, химическата и др. промишленост.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Електротехника" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Физика и астрономия

 • ДЗИ: Информатика

 • ДЗИ: Информационни технологии

 • ДЗИ: Физика и астрономия

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Компютърни науки (481)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Приложна информатика (482)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Машиностроене, метало- обработванe и металургия (521)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Електротехника и енергетика (522)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (523)

 • Тест: Математика

 • Тест: Oбщотехническа подготовка

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Математика

 • Физика

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Електротехника"

I курс

II курс

III курс

IV курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Електротехника" - втори модул

I курс

II курс

III курс

IV курс

Изпитни сесии

Задочно обучение, летен семестър 2022/2023 г. I курс, II курс, III курс

Редовно обучение, летен семестър 2022/2023 г.

I курс, II курс, III курс

IV курс:

Поправки; Ликвидации;

ГРАФИК за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ Бакалавър“ през ЮЛСКАТА сесия на учебната 2022/ 2023 г.

Поправки I, II и III курс:

График за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за I курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./ 2023 г. ( от 26.06.23 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за II курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за III курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

График за провеждане на ликвидационна сесия за I-IV курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г. - 2023 г. (от 28.08.2023 г. до 10.09.2023 г.)

График за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ Бакалавър“ през СЕПТЕМВРИЙСКАТА поправителна сесия на учебната 2022/ 2023 г.