Екология и опазване на околната среда

Обща информация

Специалност

Екология и опазване на околната среда

Съкращение

ЕООС

Област на висше образование

4 Природни науки, математика и информатика

Професионално направление

4.3 Биологически науки

Професионална квалификация

Еколог

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Обучаващо звено

Аграрен факултет

Описание

Екологът бакалавър, подготвен в Аграрния факултет на Тракийски университет – Стара Загора, е висококвалифициран специалист със задълбочена теоретична подготовка по фундаментални за специалността природни, биологични и технологични дисциплини, върху които са надградени необходимите знания по приложна екология, свързани с опазване компонентите на околната среда, екологосъбразно управление на отпадъците, въвеждане на системи за управление на околната среда в производствени предприятия, предприемачество и иновации.

Реализация

Специалистът еколог, завършил обучението си, е подготвен да извършва екологичен мониторинг, анализи, оценки и експертизи на въздух, води (природни и отпадъчни), земеделски земи и почви; да оценява и прогнозира реалното състояние и екологичния риск за екосистемите, за опазване на защитените територии и биологичното разнообразие, за влиянието на вредни вещества във въздуха, почвите и водите върху организмите и екосистемите, за степените на въздействия и промените в биогеоценозите, както и да предлага решения за ограничаване и предотвратяване на негативни изменения в природни и антропогенни екосистеми.

Той може да планира, прогнозира, разработва, контролира, въвежда и управлява екологосъобразни технологии на производство, с акцент на дейностите в аграрния сектор. Познава и прилага екологичното законодателство и норми. Дипломираният бакалавър еколог може да се реализира като ръководител, организатор и изпълнител в редица държавни, частни и обществени структури и организации - МОСВ, ИАОС, ПУДООС, РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на национални и природни паркове, ПСОВ, МЗ, МЗХ, РЗИ, Общини, фирми и предприятия, ВУЗ, научни институти, училища, НПО, фондации, медии, национални и международни организации, с дейности в областта на екологията и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Екология и опазване на околната среда" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ:

  Биология

 • ДЗИ:

  Mатематика

 • ДЗИ:

  Химия

 • ДЗИ:

  Български език и литература

 • ДЗИ:

  ДИППК в област селско стопанство

 • Тест:

  Биология

 • Тест:

  Математика

 • Изпит:

  Биология

 • Изпит:

  Химия

 • Изпит:

  Обща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология

 • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Екология и опазване на околната среда"

E О О С

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Екология и опазване на околната среда"

Екология и опазване на околната среда редовно 2023-2024 I курс

Екология и опазване на околната среда редовно 2023-2024 II курс

Екология и опазване на околната среда редовна 2023-2024 III курс

Екология и опазване на околната среда редовна 2023-2024 IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Екология и опазване на околната среда"

EOOC, 1,2,3,4,5 kurs

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Екология и опазване на околната среда – редовно обучение

EOOC, 1,2,3,4 курс Редовно

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити, ЗАДОЧНО обучение през ЗИМНА сесия на учебната 2023/2024 г.

Продължаващо обучение

Завършилите ОКС "бакалавър" по специалността ЕООС могат да продължат да се обучават за получаване на ОКС "магистър".