Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Обща информация

Специалност

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Съкращение

ДТММИ

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.1 Машинно инженерство

Професионална квалификация

Инженер в модната индустрия

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Описание

Бакалавърът по тази специалност получава задълбочени теоретични и практически знания и придобива умения, позволяващи решаване на задачи в областта на: модния дизайн; конструиране и моделиране на облеклото; CAD проектиране на облеклото; технология на шевното производство; дизайн и технологии в производството на тъкани и плетива; мениджмънт.

Реализация

Завършилите специалността се реализират като: модни дизайнери; конструктори и моделиери на облекло; технолози в шевното производство; дизайнери и технолози в производството на тъкани и плетива; организатори на производството; мениджъри в модни къщи и ателиета, шевни и текстилни фирми.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • ДЗИ: Mатематика

  • ДЗИ: Физика

  • Тест: Математика

  • Тест: Oбщотехническа подготовка

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Математика

  • Физика

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия"

I курс

II курс

III курс

IV курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия" - първи модул

I курс

II курс

III курс

IV курс

Изпитни сесии

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити , редовно и задочно обучение през зимната поправителна сесия на учебната 2022/2023 г. от 06.02.2023 г. до 12.02.2023г.

I курс

II курс

III курс

IV курс