Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Обща информация

Специалност

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Съкращение

ДТММИ

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.1 Машинно инженерство

Професионална квалификация

Инженер в модната индустрия

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Описание

Бакалавърът по тази специалност получава задълбочени теоретични и практически знания и придобива умения, позволяващи решаване на задачи в областта на: модния дизайн; конструиране и моделиране на облеклото; CAD проектиране на облеклото; технология на шевното производство; дизайн и технологии в производството на тъкани и плетива; мениджмънт.

Реализация

Завършилите специалността се реализират като: модни дизайнери; конструктори и моделиери на облекло; технолози в шевното производство; дизайнери и технолози в производството на тъкани и плетива; организатори на производството; мениджъри в модни къщи и ателиета, шевни и текстилни фирми.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Физика и астрономия

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Дизайн (214)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Приложни изкуства и занаяти (215)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (542)

 • Тест: Математика

 • Тест: Oбщотехническа подготовка

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Математика

 • Физика

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия"

I курс, II курс, III курс, IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия" - първи модул

I курс, II курс, III курс, IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия" - втори модул

I курс, II курс, III курс, IV курс

Изпитни сесии

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити , ЗАДОЧНО обучение през ЛЯТНАТА сесия на учебната 2022/2023 г. от 29.05.2023 г. до 25.06.2023 г.:

I курс; II курс; III курс;

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити , РЕДОВНО обучение през ЛЯТНАТА сесия на учебната 2022/2023 г. от 29.05.2023 г. до 23.06.2023 г.:

I курс, II курс, III курс

IV курс:

Поправки; Ликвидации;

ГРАФИК за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ Бакалавър“ през ЮЛСКАТА сесия на учебната 2022/ 2023 г.

Поправки I, II и III курс:

График за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за I курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./ 2023 г. ( от 26.06.23 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за II курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за III курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

График за провеждане на ликвидационна сесия за I-IV курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г. - 2023 г. (от 28.08.2023 г. до 10.09.2023 г.)