Ветеринарна медицина

Обща информация

Специалност

Ветеринарна медицина

Съкращение

ВМ

Област на висше образование

6 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Професионално направление

6.4 Ветеринарна медицина

Професионална квалификация

Ветеринарен лекар

Образователно квалификационна степен

Магистър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 11 Семестъра

Обучаващо звено

Ветеринарномедицински факултет

Описание

Учебният процес във Ветеринарномедицински факултет се извършва в съответствие с Директиви 2005/36/ЕО и 2013/55/ЕО на Европейския парламент и Наредбата (приета с ПМС № 17 на МС от 28.01.2016) за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър" по специалността „Ветеринарна медицина“.

Обучението по ветеринарна медицина е с продължителност 5,5 години или 11 семестъра, от които 10 с аудиторни занятия и един за преддипломен стаж и се осъществява по утвърден учебен план. В първите три години студентите посещават теоретични и практически занятия по основни, зоотехнически, предклинични и някои клинични дисциплини преподавани, чрез лекции, семинарни, лабораторни и/или практически упражнения. В последните две години от курса на обучение студентите участват в практически занятия от задължителни клинични дисциплини провеждани в единствения в България университетски клинико-диагностичен комплекс. Освен това студентите участват в подвижни клиники и учебни практики във ферми и предприятия от хранително-вкусовата промишленост като по този начин те придобиват пълните знания и умения, необходими за професионалната им реализация като ветеринарни лекари.

По време на обучението си студентите изучават и редица избираеми дисциплини, като за всеки семестър те трябва да предпочетат минимум една учебна дисциплина, която веднъж избрана се превръща в задължителна. По този начин студентите формират допълнителен набор от знания изграждайки собствената си квалификация.

В процеса на обучение всеки студент натрупва 360 кредита съгласно Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), от които 300 за аудиторна и извънаудиторна заетост за изучаваните учебни дисциплини и 60 за преддипломен стаж и за дипломиране.

Солидната подготовка на завършилите факултета ветеринарни лекари им предоставя възможност да се реализират като:

• ветеринарен лекар в клиника за кучета и котки в България или Европа;

• ветеринарен лекар в свинеферма;

• ветеринарен лекар в птицеферма;

• ветеринарен лекар в кравеферма ;

• ветеринарен лекар в овцеферма;

• дистрибутор на храни и лекарства за животни;

• държавен вет. лекар към БАБХ или вет. лаборатория;

• инспектор в отдел контрол на храни или здравеопазване към ОДБХ;

• ветеринарен лекар в кланица или към ДПП и НАССР в предприятие;

• асистент или докторант във ВМФ;

Формата на обучение е редовна, като дипломиралите се получават професионална квалификация – “ветеринарен лекар”, която важи на територията на всички държави членки на Европейски съюз.

Реализация

Успешно завършилите могат да продължат обучението си в различни курсове за следдипломна специализация или множество докторантури, на разположение във ВМФ, както и да се включат в програми за учене през целия живот. По този начин те ще могат да допълнят съществуващите си знания и да усъвършенстват квалификацията си за една по-добра професионална кариера.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Ветеринарна медицина" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Биология

  • Изпит: Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Биология

  • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

*Минимален бал - 14.00

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Ветеринарна медицина"

I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс - Упражнения и клинични занятия

Подвижна клиника