Бизнес икономика

Обща информация

Специалност

Бизнес икономика

Съкращение

БИ

Област на висше образование

3 Социални, стопански и правни науки

Професионално направление

3.8 Икономика

Професионална квалификация

Икономист

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Стопански факултет

Описание

Завършилите бакалаври-икономисти специалност „Бизнес икономика” придобиват задълбочени теоретични познания и практически умения в следните основни области: общия и фирмен мениджмънт; организацията и технологията на производствените процеси в предприятието; маркетинга и търговията в отделните сектори на националното стопанство; счетоводното отчитане на стопанските операции, финансирането и кредитирането на бизнеса; планиране и прогнозиране на стопанската дейност; предприемачеството и предприемаческите стратегии; стокознанието и конкурентоспособността на продуктите; реализирането на инвестиционни проекти за модернизиране и развитие на бизнеса; икономически и маркетингови анализи и оценки; обосновката на проекти за стартиране на малък и среден бизнес; придобиват знания за спецификата и особеностите на отделните отрасли, подотрасли на икономиката

Реализация

Дипломираните специалисти могат да се реализират като: мениджъри, бизнес-експерти и анализатори в частни и публични бизнес организации; консултанти в областта на бизнес планирането и прогнозирането, управлението на риска, разработването на инвестиционни проекти за развитие на бизнеса; предприемачи, ръководещи и развиващи собствен бизнес в различните сектори на националното стопанство; специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствените организации; бизнес-анализатори на процеси и дейности в различни организационни форми на стопанската дейност; кредитни инспектори в банкови и други финансови институции; преподаватели в средните професионални гимназии и колежи в страната.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Бизнес икономика" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Математика

  • ДЗИ: География

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Тест: География

  • Тест: Математика

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Математика

  • География

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Бизнес икономика"

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Бизнес икономика"

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г.летен семестър задочно обучение за специалност "Бизнес икономика"

1 курс

2 курс

3 Курс

4 Курс

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, летен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Бизнес икономика – редовно обучение

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Бизнес икономика – задочно обучение

Izpitni dati-zimen-ZO-BI- 2023-2024

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Бизнес икономика – редовно обучение

Izpitni dati-zimen sem.RO- BI-2023-2024г