Агрономство (Полевъдство)

Обща информация

Специалност

Агрономство (Полевъдство)

Съкращение

АгП

Област на висше образование

6 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Професионално направление

6.1 Растениевъдство

Професионална квалификация

Агроном полевъд

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Обучаващо звено

Аграрен факултет

Описание

Агрономът полевъд е квалифициран специалист в областта на аграрното производство. Обучаващите се в тази специалност усвояват задълбочени знания по основните технологични направления: земеделие, растениевъдство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, растителна защита, напояване, както и основни познания, свързани с използването на земеделска техника и съоръжения.

Агрономът бакалавър, подготвен в Аграрния факултет при ТрУ – Стара Загора, притежава качества и умения да организира производството и реализацията на продукцията от полски, фуражни, плодови и зеленчукови култури, да прилага авангардни технологии за отглеждането им.

Реализация

Дипломираните агрономи могат да се реализират като организатори и изпълнители в земеделското производство, консултанти във фирми за преработка и реализация на земеделска продукция, както и експерти в държавни, областни и общински институции, свързани с аграрния сектор.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Агрономство (Полевъдство)" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ:

    Биология

  • ДЗИ:

    Български език и литература

  • ДЗИ:

    ДИППК в област селско стопанство

  • Тест:

    Биология

  • Изпит:

    Биология

  • Изпит:

    Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Биология

  • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Агрономство (Полевъдство)"

АГРОНОМСТВО

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Агрономство (Полевъдство)"

1 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Агрономство (Полевъдство)"

Agronomstvo,Zimen, 23-24,Zadochno

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Агрономство (Полевъдство) – редовно обучение

1,2,3,4 kurs

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити, ЗАДОЧНО обучение през ЗИМНА сесия на учебната 2023/2024 г.

Продължаващо обучение

Завършилите ОКС "бакалавър" по специалността “Агрономство (Полевъдство)” могат да продължат да се обучават за получаване на ОКС "магистър".