Агрономство (Етерично-маслени култури)

Обща информация

Специалност

Агрономство (Етерично-маслени култури)

Съкращение

ЕМК

Област на висше образование

6 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Професионално направление

6.1 Растениевъдство

Професионална квалификация

Агроном по етерично-маслени култури

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Обучаващо звено

Аграрен факултет

Описание

В специалност Агрономство (Етерично-маслени култури) се подготвят квалифицирани специалисти с широк профил за селскостопанското производство и адаптивни способности за професионална ориентация. Те усвояват основни знания и умения по: земеделие, растениевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, растителна защита, механизация на земеделското производство. Наред с това притежават задълбочени специфични познания по анатомията и морфологията, технологиите на отглеждане и използване на етерично-маслените, лекарствените и вкусовите култури и качеството на продуктите, получени от тях.

Реализация

Бакалаврите по Агрономство (Eтерично-маслени култури), подготвени в Аграрния факултет на Тракийския университет, гр. Стара Загора и Института по розата и етеричномаслените култури, гр. Казанлък ще могат да се реализират като:

Организатори и изпълнители на производство на етерично-маслени култури в собствено, арендувано или комбинирано стопанство;

Технолози на такова производство в сдружения, кооперации и други форми с предмет на дейност в земеделския бизнес;

Експерти или съветници във фирми, чиято дейност се основава на търговия или преработка на продукция от етерично-маслени култури.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Агрономство (Етерично-маслени култури)" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Биология

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Тест: Биология

  • Изпит: Биология

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Биология

  • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Агрономство (Етерично-маслени култури)"

1 курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Агрономство (Етерично-маслени култури)"

I курс

II курс

III курс