Аграрно инженерство

Обща информация

Специалност

Аграрно инженерство

Съкращение

АИ

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.13 Общо инженерство

Професионална квалификация

Аграрен инженер

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Обучаващо звено

Аграрен факултет

Описание

Обучението на студентите по специалността „Аграрно инженерство” се осъществява по учебен план, разработен съвместно от представители от Тракийски университет - Ст. Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Аграрен университет - Пловдив, както и с участието на преподаватели от Аграрния колеж „Харпър Адамс” -  Англия.

Основната цел на обучението по специалност „Аграрно инженерство“ е да се подготвят високо квалифицирани специалисти с висше образование за различни отрасли на пазарната икономика и основно за аграрния сектор, които да отговарят на изискванията на съвременното механизирано и високотехнологично земеделско и животновъдно производство и на свързаните с него производствени и непроизводствени структури. Неизменна част от тази цел е да се отговори и на очакванията на обществото за нов тип ръководни и изпълнителски кадри с високи професионални качества. Придобитите комплексни теоретични знания и конкретни практически умения позволяват на завършилите специалността “Аграрно инженерство“ да решават широк кръг задачи и проблеми, свързани с производствена, технологична, проектантска и конструкторска дейност в областта на аграрното производство.

Реализация

Завършилите тази специалност могат успешно да се реализират в производствени аграрни структури, фирми занимаващи се с производство, търговия, сервизиране и технически контрол на земеделска техника, както и в държавната администрация, свързана с аграрното производство.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Аграрно инженерство" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Физика

 • ДЗИ: Биология

 • ДЗИ: Български език и литература

 • Тест: Математика

 • Тест: Биология

 • Тест: Oбщотехническа подготовка

 • Изпит: Биология

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Математика

 • Физика

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Аграрно инженерство"

Аграрно инженерство

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, редовно обучение за специалност "Аграрно инженерство"

Аграрно инженерство редовно 2023-2024 IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Аграрно инженерство"

РазписиЗАДОЧ-ЗИМ-23-24 АИ

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024

2,4 курс АИ Редовно

год. специалност Аграрно инженерство – редовно обучение

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити, ЗАДОЧНО обучение през ЗИМНА сесия на учебната 2023/2024 г.

Продължаващо обучение

Завършилите ОКС "бакалавър" по специалността “Аграрно инженерство” могат да продължат да се обучават за получаване на ОКС "магистър".