Аграрна икономика и търговия

Обща информация

Специалност

Аграрна икономика и търговия

Съкращение

АИТ

Област на висше образование

3 Социални, стопански и правни науки

Професионално направление

3.8 Икономика

Професионална квалификация

Икономист

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Стопански факултет

Описание

Обучението по специалност „Аграрна икономика и търговия” съчетава едновременно отраслова и функционална подготовка. Отраслова подготовка осигурява обучение на специалисти-икономисти за предприятия и структури в аграрния бизнес – частни земеделски стопанства, кооперации, търговски дружества с частна, публична и смесена форма на собственост. Функционалната подготовка изгражда специализирани знания за функциите по търговия, покупки, продажби, реализация, търговско представителство и посредничество на аграрни продукти и ресурси за тяхното производство.

Основна цел на обучението по специалността „Аграрна икономика и търговия” е да подготвя специалисти-икономисти за аграрния бизнес и търговията на продукти от него, маркетинга, управлението и финансирането му.

Специалността осигурява професионални умения и компетенции на специалиста-икономист да: управлява малки, средни и големи предприятия в аграрния бизнес; представлява и посредничи при търговията с аграрни и хранителни продукти; ръководи логистични и маркетингови отдели на предприятия и организации; разработва бизнес проекти за създаване на собствен бизнес и икономическата оценка на инвестиционни проекти; извършва икономически и пазарни анализи; познава финансово-счетоводните и правни аспекти на аграрния бизнес.

Реализация

Придобитите знания и умения позволяват на завършилите бакалаври-икономисти да се реализират в: производствената сфера като мениджъри и икономисти на еднолични аграрни и търговски фирми, аграрни кооперации; сферата на преработката и търговията на аграрни продукти; експерти по аграрен бизнес и брокери на земеделски и хранителни стоки; обслужващи аграрното производство предприятия; експерти по финансиране и кредитиране на аграрния бизнес; експерти по аграрна икономика и търговия в неправителствени, браншови и регионални организации, съюзи и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Аграрна икономика и търговия" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Математика

  • ДЗИ: География

  • ДЗИ: Български език и литература

  • Тест: География

  • Тест: Математика

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Математика

  • География

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестърредовно обучение за специалност "Аграрна икономика и търговия"

1 курс

2 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Аграрна икономика и търговия"

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Аграрна икономика и търговия"

1 Курс

2 Курс

3 Курс

4 Курс

График на учебния процес за учебната 2021/2022 г. зимен семестър, задочно обучение за специалност "Аграрна икономика и търговия"

I курс

II курс

III курс

IV курс

Изпитни сесии

График на изпитна сесия, летен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Аграрна икономика и търговия – редовно обучение

1 курс

2 курс

4 курс

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Аграрна икономика и търговия – задочно обучение

Izpitni dati-zimen-ZO-AIT- 2023-2024

График на изпитна сесия, зимен семестър, учебна 2023/2024 год. специалност Аграрна икономика и търговия – редовно обучение

Izpitni dati-zimen sem.RO-AIT- 2023-2024г