Автоматика и компютърни системи

Обща информация

Специалност

Автоматика и компютърни системи

Съкращение

АКС

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Професионална квалификация

Инженер по автоматика и компютърни системи

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Описание

Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на автоматиката, компютърните и управляващите системи дават възможност на бакалаврите по „Автоматика и компютърни системи“ успешно да се реализират в различни области на стопанството като конструктори, технолози и проектанти, инженери по производство, монтажа, поддръжката, експлоатацията, енергетици, организатори, управители на фирми. Студентите могат да работят в проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване, проектанти и конструктори на приложно-специфични вградени апаратни компютърни платформи, мрежи и информационни технологии.

Реализация

Инженерите по автоматика и компютърни системи усвояват специализирани знания по програмируеми контролери, разпределени информационни системи, компютърни мрежи, специализирани средства за управление, автоматизация на технологични процеси в различни отрасли на производството и др. Те получават теоретична подготовка и практически умения по организация на компютъра, програмиране, база данни, алгоритми и структури от данни, обектно-ориентирано програмиране, компютърни архитектури и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Автоматика и компютърни системи" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

  • ДЗИ: Български език и литература

  • ДЗИ: Mатематика

  • ДЗИ: Физика

  • Тест: Математика

  • Тест: Oбщотехническа подготовка

  • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

  • Математика

  • Физика

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Автоматика и компютърни системи"

I курс

II курс

III курс

IV курс

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Автоматика и компютърни системи" - втори модул

I курс

II курс

III курс

IV курс

Изпитни сесии

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити, ЗАДОЧНО обучение през ЛЯТНАТА сесия на учебната 2022/2023 г.

I курс

II курс

III курс

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити, РЕДОВНО обучение през ЛЯТНАТА сесия на учебната 2022/2023 г.

I курс

II курс

III курс

IV курс Поправки

IV курс Ликвидации

ГРАФИК за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ Бакалавър“ през ЮЛСКАТА сесия на учебната 2022/ 2023 г.

Поправки I, II и III курс:

График за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за I курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./ 2023 г. ( от 26.06.23 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за II курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на изпити през лятната поправителна сесия за III курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г./2023 г. (от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.)

График за провеждане на ликвидационна сесия за I-IV курс, редовно и задочно обучение на учебната 2022 г. - 2023 г. (от 28.08.2023 г. до 10.09.2023 г.)

График за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ Бакалавър“ през СЕПТЕМВРИЙСКАТА поправителна сесия на учебната 2022/ 2023 г.