Автоматика и компютърни системи

Обща информация

Специалност

Автоматика и компютърни системи

Съкращение

АКС

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Професионална квалификация

Инженер по автоматика и компютърни системи

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Описание

Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на автоматиката, компютърните и управляващите системи дават възможност на бакалаврите по „Автоматика и компютърни системи“ успешно да се реализират в различни области на стопанството като конструктори, технолози и проектанти, инженери по производство, монтажа, поддръжката, експлоатацията, енергетици, организатори, управители на фирми. Студентите могат да работят в проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване, проектанти и конструктори на приложно-специфични вградени апаратни компютърни платформи, мрежи и информационни технологии.

Реализация

Инженерите по автоматика и компютърни системи усвояват специализирани знания по програмируеми контролери, разпределени информационни системи, компютърни мрежи, специализирани средства за управление, автоматизация на технологични процеси в различни отрасли на производството и др. Те получават теоретична подготовка и практически умения по организация на компютъра, програмиране, база данни, алгоритми и структури от данни, обектно-ориентирано програмиране, компютърни архитектури и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Автоматика и компютърни системи" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Физика и астрономия

 • ДЗИ: Информатика

 • ДЗИ: Информационни технологии

 • ДЗИ: Физика и астрономия

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Компютърни науки (481)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Приложна информатика (482)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Машиностроене, метало- обработванe и металургия (521)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Електротехника и енергетика (522)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (523)

 • Тест: Математика

 • Тест: Oбщотехническа подготовка

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Математика

 • Физика

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Учебен график

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, редовно обучение за специалност "Автоматика и компютърни системи"

I курс, II курс, III курс, IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Автоматика и компютърни системи" - първи модул

I курс, II курс, III курс, IV курс

График на учебния процес за учебната 2023/2024 г. летен семестър, задочно обучение за специалност "Автоматика и компютърни системи" - втори модул

I курс, II курс, III курс, IV курс