Процедури за придобиване на научни степени

Процедури за придобиване на научни степени

ОНС „Доктор”- Докторант - Илиян Илиев Лазаров
14.06.2024 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на зарзните блести по животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Илиян Илиев Лазаров, докторант в задочна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ Секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 05.07. 2024 год. от 10.30 часа в Амфитеатрална зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

ОНС „Доктор”- Докторант - Кръстина Иванова Трифонова
07.06.2024 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Кръстина Иванова Трифонова, докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 28.06.2024 год. от 10.30 часа в Зала № 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

ОНС „Доктор”- Докторант – Стоянка Желязкова Пастърмова-Цачева
21.05.2024

ОНС „Доктор” в област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8 „Икономика”, докторска програма „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)“, катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Стоянка Желязкова Пастърмова-Цачева – докторант редовно обучение в катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 14.06.2024 г. от 13:00 часа в зала 3″А“, Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища :

 • Рецензия от проф. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева, БГ/EN

 • Рецензия от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева, БГ/EN

 • Становище от доц. д-р Неделин Костадинов Марков, БГ/EN

 • Становище от проф. д-р Йордан Атанасов Христосков, БГ/EN

 • Становище от доц. д-р Катя Емилова Кирилова, БГ/EN

Автореферат

 

ОНС „доктор” - Докторант – Бранимир Алдинов Синапов
20.05.2024

ОНС „Доктор” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Бранимир Алдинов Синапов, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 20.06.2024 год. от 10.30 часа в Лекционната зала към Център по репродукция, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища

Автореферат

ОНС „доктор” - Докторант – Цветомир Геновелов Евстатиев
07.05.2024 г.

 

ОНС „Доктор” по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на зарзните блести по животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Цветомир Геновелов Евстатиев, докторант в задочна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ Секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 27.05. 2024 год. от 10.30 часа в Амфитетатралната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища

Автореферат

ОНС „доктор” – Докторант – Славко Насков Николов
17.04.2024

ОНС „Доктор” по научна специалност „ Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Славко Насков Николов, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Вътрешни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 17.05. 2024 год. от 13.00 часа в зала № 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища

Рецензия от проф. дн Иван Динев Иванов

Рецензия от проф. д-р Петко Иванов Петков

Становищена проф. д-р Диан Тодоров Канъков

Становищена доц. д-р Лиляна Цанкова Цокова – Мохамедова

Становищена доц. д-р Танджу Наилов Мехмедов

Автореферат

ОНС „доктор” – Докторант –– маг. инж. Светослав Стефанов Атанасов

1.04.2024 г.

ОНС „Доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, ПН 5.2. Електротехника, електроника, автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – маг. инж. Светослав Стефанов Атанасов, докторант редовна форма на обучение към катедра ”Електротехника, автоматика, компютърни системи и комуникации“, с тема на дисертационен труд „Изследване на влиянието на микроклиматични параметри на почвата върху цветови признаци на оранжерийни домати с оглед автоматизация на напояването“.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 18.04.2024 год. от 13:00 часа в зала 225 на факултет „Техника и технологии“- Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии:

доц. д-р инж. Златин Димитров Златев (БГ,ЕN)

доц. д-р инж. Цветелина Димитрова Георгиева (БГ,ЕN)

Становища:

доц. д-р инж. Мирослав Димчев Василев(БГ,ЕN)

проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова (БГ,ЕN)

проф. д-р Иван Борисов Евстатиев (БГ,ЕN)

Автореферат(БГ,ЕN)

ОНС „доктор” – Докторант –– д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк
26.03.2024

ОНС „доктор“ по докторска програма „Офталмология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Оториноларингология и офталмология“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Докторант – д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк – докторант на самостоятелна форма на обучениекъм катедра „Оториноларингология и офталмология“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн

Рецензия на Доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, дм

Становище на Доц. д-р Весела Иванчева Любенова, дм

Становище на Доц. Д-р Яна Манолова Манолова, дм

Становище на Доц. д-р Атанас Начев Влайков, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.04.2024 г. от 13,00 ч. в Академичната зала, МФ, ТрУ, Стара Загора

ОНС „доктор” – Докторант – Красимира Желязкова Господинова
25.03.2024

ОНС „Доктор” по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина.

Докторант – Красимира Желязкова Господинова, докторант в задочна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ Секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 24.04. 2024 год. от 10.30 часа в Амфитеатралната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

ОНС „доктор” – Докторант – Антония Антонова Григорова
11.03.2024 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма Молекулярна биология, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Антония Антонова Григорова – редовен докторант, отчислен с право на защита, по докторска програма

Докторант: Антония Антонова Григорова – редовен докторант към катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 11.04.2024 г. от 11,00 ч. в Академичната зала, МФ, ТрУ, Стара Загора.

ОНС „доктор” – Докторант –маг. инж. Никола Емилов Байкалов
23.02.2024

ОНС „Доктор” по докторска програма „Енергопреобразуващи технологии и системи“, ПН 5.4. Енергетика, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – маг. инж. Никола Емилов Байкалов, свободна форма на обучение към катедра „Енергетика”, с тема на дисертационен труд „Анализ на пусковите режими на котли изгарящи лигнитни въглища, с цел повишаване на тяхната експлоатационна и екологична сигурност“

Рецензии:

проф. д-р Тотьо Иванов Тотев (БГ,ЕN)

проф. д-р Димитър Ангелов Попов (БГ,ЕN)

Становища:

доц. д-р Мерима Йорданова Богоева-Златева (БГ,ЕN)

проф. д-р Георги Иванов Вълчев (БГ,ЕN)

проф. д-р Виолета Димитрова Рашева (БГ,ЕN)

Автореферат

ОНС „доктор” – Докторант – Десислава Илчева Сидерова
Accordion Content
ОНС „доктор” – Докторант – Десислава Илчева Сидерова
13.02.2024

ОНС „доктор“ по докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Десислава Илчева Сидерова – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

Автореферат

ОНС „доктор” – Докторант – Николай Славков Цандев
29.01.2024 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Морфология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Николай Славков Цандев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.02.2024 год. от 11.30 часа в Анатомичен музей, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища

Автореферат

ОНС „доктор” – Докторант – Руско Петров Петров
29.01.2024 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Генетика”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Руско Петров Петров,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.02.2024 год. от 10.30 часа в Конферентна зала на Информационен център, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища

Автореферат

ОНС „доктор” – Докторант – Красимира Илиева Динкова

ОНС „доктор“ по докторска програма Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Красимира Илиева Динкова – редовен докторант към катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. Силвия Младенова Младенова, доз

Рецензия на Доц. Таня Паскалева Стойчева, доз

Становище на Проф. Галина Стамова Чанева, доз

Становище на Доц. Галина Янкова Терзиева, дп

Становище на Доц. Силвия Георгиева Кючукова

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.02.2024 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

ОНС „доктор” – Докторант –Марияна Петрова Николова
03.11.2023

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна микробиология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Марияна Петрова Николова,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Рецензия от чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски

Рецензия от проф. дн Теодора Петрова Попова

Становище на проф. д-р Румен Василев Караколев

Становище на проф. д-р Наско Йовчев Василев

Становище на доц. д-р Николина Велизарова Русенова

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 22.11.2023 год. от 11.30 часа в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Доктор на науките – Доц. д-р София Христова Дерменджиева
02.10.2023 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Доц. д-р София Христова Дерменджиева защитава към катедра “Педагогически и социални науки” при Педагогически факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 02.11.2023 год. от 11.00 часа в зала 205 на Педагогически факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 • Рецензия на доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н. БГ / EN
 • Рецензия на проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова, д.н. БГ / EN
 • Рецензия на проф. дпн Янка Динкова Мерджанова БГ / EN
 • Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова БГ / EN
 • Становище на проф. д-р Ани Димова Златева БГ / EN
 • Становище на проф. д-р Маринела Великова Михова БГ / EN
 • Становище на проф. д-р Бончо Вълков Господинов БГ / EN

Автореферат

ОНС „доктор” – Докторант – д-р Лефтер Насто
29.05.2023 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Съдова хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Докторант – д-р Лефтер Насто – редовен докторанткъм катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.06.2023 г. от 12,00 ч. в Академичната зала, МФ, ТрУ, Стара Загора

ОНС „доктор” – Докторант – Марина Михайлова Димитрова
23.05.2023 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8 „Икономика”, докторска програма „Икономика и управление (селско стопанство)“, област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Марина Михайлова Димитрова – докторант редовно обучение в катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.06.2023 г. от 13:00 часа в зала 3A, Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

 • Рецензия от проф. д-р Надка Стефанова Костадинова, БГ / EN
 • Рецензия от доц. д-р Виолета Иванова Блажева, БГ / EN
 • Становище от доц. д-р Христо Атанасов Момчилов, БГ / EN
 • Становище от доц. д-р Мария Маринова Пенева, БГ / EN
 • Становище от доц. д-р Венцислав Емилов Перков, БГ / EN

Автореферат- БГ / EN

Резюмета на рецензирани публикации

ОНС „доктор” – Докторант – Мустафа Али Мустафа
23.05.2023 г.

ОНС „доктор”, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Докторант – Мустафа Али Мустафа, редовен докторант към катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.06.2023 г. от 11.00 ч. в Зала 2 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „доктор” – Докторант – Мариана Борисова Бачева
15.05.2023

ОНС „доктор“ по докторска програма „Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Мариана Борисова Бачева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.06.2023 г. от 12,00 ч. в Академичната зала, МФ, ТрУ, Стара Загора

ОНС „доктор” – Докторант – Дарина Стоянова Стоянова
06.04.2023 г.

ОНС „Доктор”по професионално направление 3.8 „Икономика”, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (селско стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Дарина Стоянова Стоянова – докторант в редовно обучение в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 28.04.2023 г. от 13:00 часа в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

Рецензия от проф. д-р Надка Стефанова Костадинова, БГ / EN

Рецензия от доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова, БГ / EN

Становище от доц. д-р Христо Атанасов Момчилов, БГ / EN

Становище от доц. д-р Мария Маринова Пенева, БГ / EN

Становище от доц. д-р Димо Атанасов Атанасов, БГ / EN

Автореферат- БГ / EN

Резюмета на рецензирани публикации

ОНС „доктор” – Докторант – Петя Николаева Стоевска
20.03.2023 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (социални дейности), професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Петя Николаева Стоевска– задочен докторанткъм катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.04.2023 г. от 12,00 ч. вкатедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, Морфоблок, ет. 2, кабинет „Социален тренинг“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

ОНС „доктор” – Докторант – Радина Наскова Василева-Минкова
08.03.2023 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна хирургия”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Радина Наскова Василева-Минкова,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна хиръргия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 31.03.2023 год. от 10.30 часа в зала Анатомичен Музей, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

ОНС „доктор“ – Докторант – Станислав Петров Пандин
08.02.2023г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Специална педагогика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Станислав Петров Пандин – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Снежана Христова Николова BG / EN
 • Рецензия на доц. д-р Дияна Георгиева BG / EN
 • Становище на доц. д-р Живко Димитров Жеков BG / EN
 • Становище на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д. н. BG / EN
 • Становище на проф. д-р Емилия Евгениева BG / EN

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.03.2023 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

ОНС „доктор“ – Докторант – ас. Борислава Веселинова Петрова
21.12.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Специална педагогика“, в  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – ас. Борислава Веселинова Петрова – докторант в редовна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия от проф.Милен Замфиров Замфиров, д.н., БГ / EN

Рецензия от доц. д-р Дияна Георгиева БГ / EN

Становище от проф. д-р Снежана Христова Николова БГ / EN

Становище от доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н.  БГ / EN

Становище от доц. д-р Живко Жеков БГ / EN

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.01.2023 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

ОНС „доктор“ – Докторант – д-р Живка Иванова Цокева
28.10.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – д-р Живка Иванова Цокева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.11.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС „доктор“ – Докторант – д-р Никола Любомиров Пировски
21.09.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма„Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – д-р Никола Любомиров Пировски докторант на самостоятелна форма на обучениекъм катедра „Анатомия“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.10.2022 г. от 13.30 ч. в Морфоблок на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС „доктор“ – Докторант – Десислава Русева Бангиева
13.09.22 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Десислава Русева Бангиева,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 30.09.2022 год. от 11.00 часа в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Доктор на науките – Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова
15.08.22 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова от секция “Имуноневроендокринология” при Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”, БАН, София.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.09.2022 от 10.30 часа, в семинарната зала на „Център по репродукция” към катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора

ОНС „доктор“ – Докторант – ас. Петър Атанасов Петров
05.08.2022

ОНС “Доктор” по научна специалност “Теория на възпитанието и дидактика” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Докторант – ас. Петър Атанасов Петров, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ , Педагогическия факултет при Тракийски университет.

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на проф. д-р Мария Тенева
 2. Рецензия на доц. д-р Дияна Георгиева
 3. Рецензия на проф. д-р Бисера Вълева
 4. Становище на проф. д-р Даниела Маркова
 5. Становище на доц. д-р София Дерменджиева

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.09.2022 год. от 11.00 часа в зала205, ПФ, ТрУ – Стара Загора.

Доктор на науките – проф. д-р Катя Нанева Величкова
04.07.22 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3. Животновъдство.

проф. д-р Катя Нанева Величкова от катедра “Биологически науки” при Аграрен факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 25.07.2022 г. от 13:00 ч. в Зала № 1 на Аграрен факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на доц. д-р Людмила Николаевна Николова
 2. Рецензия на проф. д-р Теодора Людмилова Попова
 3. Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
 4. Становище на проф. д-р Иван Стоянов Върляков
 5. Становище на доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев
 6. Становище на проф. д-р Йовка Митева Попова
 7. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

Автореферат

ОНС „доктор“ – Докторант – Иванка Асенова Лазарова

ОНС „Доктор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Иванка Асенова Лазарова,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. д-р Иван Георгиев Божков
 2. Рецензия от проф. д-р Румен Георгиев Бинев
 3. Становище на доц. д-р Гергана Николова Балиева
 4. Становище на доц. д-р Юлияна Руменова Ташева
 5. Становище на доц. дн Дилян Георгиев Георгиев

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.07.2022 год. от 11.00 часа в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

ОНС „доктор“ – Докторант – Михаил Владимиров Миланов

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Михаил Владимиров Миланов, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. д-р Христо Йорданов Даскалов
 2. Рецензия от доц. д-р Деян Стратев Стратев
 3. Становище на проф. д-р Тодор Тодоров Стоянчев
 4. Становище на доц. д-р Станислав Миладинов Радански
 5. Становище на доц. д-р Милослав Ванков Жиков

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.07.2022 год. от 11.00 часа, в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

ОНС „доктор“ – Докторант – Илиана Михайлова Колева-Коркелиа

ОНС „доктор“ по докторска програма Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Докторант – Илиана Михайлова Колева-Коркелиа – редовен докторант към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Петър Христов Петров, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков, дм
 5. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 13.07.2022 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

2023 г.

ОНС „доктор” – Докторант – Красимира Илиева Динкова

ОНС „доктор“ по докторска програма Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Красимира Илиева Динкова – редовен докторант към катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. Силвия Младенова Младенова, доз

Рецензия на Доц. Таня Паскалева Стойчева, доз

Становище на Проф. Галина Стамова Чанева, доз

Становище на Доц. Галина Янкова Терзиева, дп

Становище на Доц. Силвия Георгиева Кючукова

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.02.2024 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

ОНС „доктор” – Докторант –Марияна Петрова Николова
03.11.2023

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна микробиология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Марияна Петрова Николова,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Рецензия от чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски

Рецензия от проф. дн Теодора Петрова Попова

Становище на проф. д-р Румен Василев Караколев

Становище на проф. д-р Наско Йовчев Василев

Становище на доц. д-р Николина Велизарова Русенова

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 22.11.2023 год. от 11.30 часа в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Доктор на науките – Доц. д-р София Христова Дерменджиева
02.10.2023 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Доц. д-р София Христова Дерменджиева защитава към катедра “Педагогически и социални науки” при Педагогически факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 02.11.2023 год. от 11.00 часа в зала 205 на Педагогически факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 • Рецензия на доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н. БГ / EN
 • Рецензия на проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова, д.н. БГ / EN
 • Рецензия на проф. дпн Янка Динкова Мерджанова БГ / EN
 • Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова БГ / EN
 • Становище на проф. д-р Ани Димова Златева БГ / EN
 • Становище на проф. д-р Маринела Великова Михова БГ / EN
 • Становище на проф. д-р Бончо Вълков Господинов БГ / EN

Автореферат

ОНС „доктор” – Докторант – д-р Лефтер Насто
29.05.2023 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Съдова хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Докторант – д-р Лефтер Насто – редовен докторанткъм катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.06.2023 г. от 12,00 ч. в Академичната зала, МФ, ТрУ, Стара Загора

ОНС „доктор” – Докторант – Марина Михайлова Димитрова
23.05.2023 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8 „Икономика”, докторска програма „Икономика и управление (селско стопанство)“, област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Марина Михайлова Димитрова – докторант редовно обучение в катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.06.2023 г. от 13:00 часа в зала 3A, Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

 • Рецензия от проф. д-р Надка Стефанова Костадинова, БГ / EN
 • Рецензия от доц. д-р Виолета Иванова Блажева, БГ / EN
 • Становище от доц. д-р Христо Атанасов Момчилов, БГ / EN
 • Становище от доц. д-р Мария Маринова Пенева, БГ / EN
 • Становище от доц. д-р Венцислав Емилов Перков, БГ / EN

Автореферат- БГ / EN

Резюмета на рецензирани публикации

ОНС „доктор” – Докторант – Мустафа Али Мустафа
23.05.2023 г.

ОНС „доктор”, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Докторант – Мустафа Али Мустафа, редовен докторант към катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.06.2023 г. от 11.00 ч. в Зала 2 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „доктор” – Докторант – Мариана Борисова Бачева
15.05.2023

ОНС „доктор“ по докторска програма „Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Мариана Борисова Бачева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.06.2023 г. от 12,00 ч. в Академичната зала, МФ, ТрУ, Стара Загора

ОНС „доктор” – Докторант – Дарина Стоянова Стоянова
06.04.2023 г.

ОНС „Доктор”по професионално направление 3.8 „Икономика”, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (селско стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Дарина Стоянова Стоянова – докторант в редовно обучение в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 28.04.2023 г. от 13:00 часа в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

Рецензия от проф. д-р Надка Стефанова Костадинова, БГ / EN

Рецензия от доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова, БГ / EN

Становище от доц. д-р Христо Атанасов Момчилов, БГ / EN

Становище от доц. д-р Мария Маринова Пенева, БГ / EN

Становище от доц. д-р Димо Атанасов Атанасов, БГ / EN

Автореферат- БГ / EN

Резюмета на рецензирани публикации

ОНС „доктор” – Докторант – Петя Николаева Стоевска
20.03.2023 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (социални дейности), професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Петя Николаева Стоевска– задочен докторанткъм катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.04.2023 г. от 12,00 ч. вкатедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, Морфоблок, ет. 2, кабинет „Социален тренинг“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

ОНС „доктор” – Докторант – Радина Наскова Василева-Минкова
08.03.2023 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна хирургия”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Радина Наскова Василева-Минкова,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна хиръргия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 31.03.2023 год. от 10.30 часа в зала Анатомичен Музей, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

ОНС „доктор“ – Докторант – Станислав Петров Пандин
08.02.2023г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Специална педагогика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Станислав Петров Пандин – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Снежана Христова Николова BG / EN
 • Рецензия на доц. д-р Дияна Георгиева BG / EN
 • Становище на доц. д-р Живко Димитров Жеков BG / EN
 • Становище на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д. н. BG / EN
 • Становище на проф. д-р Емилия Евгениева BG / EN

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.03.2023 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

2022 г.

ОНС „доктор“ – Докторант – ас. Борислава Веселинова Петрова
21.12.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Специална педагогика“, в  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – ас. Борислава Веселинова Петрова – докторант в редовна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия от проф.Милен Замфиров Замфиров, д.н., БГ / EN

Рецензия от доц. д-р Дияна Георгиева БГ / EN

Становище от проф. д-р Снежана Христова Николова БГ / EN

Становище от доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н.  БГ / EN

Становище от доц. д-р Живко Жеков БГ / EN

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.01.2023 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

ОНС „доктор“ – Докторант – д-р Живка Иванова Цокева
28.10.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – д-р Живка Иванова Цокева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.11.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС „доктор“ – Докторант – д-р Никола Любомиров Пировски
21.09.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма„Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – д-р Никола Любомиров Пировски докторант на самостоятелна форма на обучениекъм катедра „Анатомия“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.10.2022 г. от 13.30 ч. в Морфоблок на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС „доктор“ – Докторант – Десислава Русева Бангиева
13.09.22 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Десислава Русева Бангиева,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 30.09.2022 год. от 11.00 часа в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

Доктор на науките – Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова
15.08.22 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова от секция “Имуноневроендокринология” при Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”, БАН, София.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.09.2022 от 10.30 часа, в семинарната зала на „Център по репродукция” към катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора

ОНС „доктор“ – Докторант – ас. Петър Атанасов Петров
05.08.2022

ОНС “Доктор” по научна специалност “Теория на възпитанието и дидактика” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Докторант – ас. Петър Атанасов Петров, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ , Педагогическия факултет при Тракийски университет.

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на проф. д-р Мария Тенева
 2. Рецензия на доц. д-р Дияна Георгиева
 3. Рецензия на проф. д-р Бисера Вълева
 4. Становище на проф. д-р Даниела Маркова
 5. Становище на доц. д-р София Дерменджиева

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.09.2022 год. от 11.00 часа в зала205, ПФ, ТрУ – Стара Загора.

Доктор на науките – проф. д-р Катя Нанева Величкова
04.07.22 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3. Животновъдство.

проф. д-р Катя Нанева Величкова от катедра “Биологически науки” при Аграрен факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 25.07.2022 г. от 13:00 ч. в Зала № 1 на Аграрен факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на доц. д-р Людмила Николаевна Николова
 2. Рецензия на проф. д-р Теодора Людмилова Попова
 3. Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
 4. Становище на проф. д-р Иван Стоянов Върляков
 5. Становище на доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев
 6. Становище на проф. д-р Йовка Митева Попова
 7. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

Автореферат

ОНС „доктор“ – Докторант – Иванка Асенова Лазарова

ОНС „Доктор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Иванка Асенова Лазарова,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. д-р Иван Георгиев Божков
 2. Рецензия от проф. д-р Румен Георгиев Бинев
 3. Становище на доц. д-р Гергана Николова Балиева
 4. Становище на доц. д-р Юлияна Руменова Ташева
 5. Становище на доц. дн Дилян Георгиев Георгиев

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.07.2022 год. от 11.00 часа в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

ОНС „доктор“ – Докторант – Михаил Владимиров Миланов

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Михаил Владимиров Миланов, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. д-р Христо Йорданов Даскалов
 2. Рецензия от доц. д-р Деян Стратев Стратев
 3. Становище на проф. д-р Тодор Тодоров Стоянчев
 4. Становище на доц. д-р Станислав Миладинов Радански
 5. Становище на доц. д-р Милослав Ванков Жиков

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.07.2022 год. от 11.00 часа, в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

ОНС „доктор“ – Докторант – Илиана Михайлова Колева-Коркелиа

ОНС „доктор“ по докторска програма Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Докторант – Илиана Михайлова Колева-Коркелиа – редовен докторант към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Петър Христов Петров, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков, дм
 5. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 13.07.2022 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

2021 г.

ОНС „доктор“- Докторант – Ангелина Ничева Калинова

20.12.2021 г.

ОНС „Доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Ангелина Ничева Калинова, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дпн Георги Петков Иванов
 2. Рецензия на проф. д-р Жулиета Иванова Савова
 3. Становище на доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова
 4. Становище на доц. д-р Силвия Илиева Цветанска
 5. Становище на проф. д-р  Йорданка Стоянова Пейчева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.01.2022 г. от 10.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор”- Иванка Стойчева Жекова

22.11.2021 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (селско стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Иванка Стойчева Жекова – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на  15.12.2021 г. от 11.00 часа в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора.

 

Рецензии и становища

 1. Проф. д-р Юлияна Иванова Благоева – Яркова – Рецензия, БГ/EN
 2. Доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова – Рецензия, БГ/EN
 3. Проф. д-р Надка Стефанова Костадинова – Становище, БГ/EN
 4. Проф. д-р Николай Христов Щерев – Становище, БГ/EN
 5. Доц. д-р Мария Маринова Пенева – Становище, БГ/EN

 

Автореферат- БГ/EN

Резюмета на рецензирани статии

ОНС „Доктор”- Докторант – д-р Галин Желязков Ганчев

22.11.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма «Обща хирургия», професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“ на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – д-р Галин Желязков Ганчев – редовен докторант към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Теодор Димитров Атанасов, дм
 3. Становище на Доц. д-р Ивелин Руменов Такоров, дм  EN
 4. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм
 5. Становище на Проф. д-р Евелин Досев Обретенов, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2021 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС „Доктор”- Докторант – д-р Даниел Петков Петков

26.10.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма „Оториноларингология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Оториноларингология и офталмология” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Докторант – д-р Даниел Петков Петков – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Оториноларингология и офталмология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Диляна Вичева Вичева, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Тодор Мирославов Попов, дм
 3. Становище на Проф. д-р Илиан Йорданов Дойков, дм
 4. Становище на Доц. д-р Александър Вълков Вълков, дм
 5. Становище на Доц. д-р Димо Митев Димов, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.11.2021 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС „Доктор”- Докторант – Таня Енчева Пенчева

16.09.2021

ОНС „Доктор” по докторска програма „Технология на шевното производство“, ПН 5.1.Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Таня Енчева Пенчева,  докторант към катедра “Машинно инженерство“, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.10.2021 год. от 11:00 часа в зала 225 на факултет „Техника и технологии“- Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища:

доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева БГ

доц. д-р инж. Магдалена Павлова БГ

проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева БГ

проф. дн Радостина Ангелова Ангелова БГ

проф. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова БГ

Автореферат (БГ)

ОНС „Доктор”- Докторант – Радостина Кръстева Стефанова

16.09.2021

ОНС „Доктор” по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчукови консерви“, ПН 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Радостина Кръстева Стефанова,  докторант към катедра “Хранителни технологии“, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

проф. д-р инж. Николай Димитров Пенов (БГ, ЕN )

доц. дтн. инж. Кирил Михалев Михалев  (БГ, ЕN )

доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева (БГ, ЕN )

доц. д-р инж. Антоанета Василева Георгиева (БГ, ЕN )

проф. д-р инж. Тодорка Вълкова Петрова (БГ, ЕN )

Автореферат (БГ )

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 14.10.2021 год. от 10:00 часа в зала 225 на факултет „Техника и технологии“- Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

ОНС „Доктор”- Докторант – д-р Иван Тодоров Тодоров

13.09.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма „Акушерство и гинекология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – д-р Иван Тодоров Тодоров – редовен докторант към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р Петър Христов Петров, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков, дм
 5. Становище на Доц. д-р Емил Славов Славов, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 13.10.2021 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС „Доктор”- Докторант – Мария Богомилова Георгиева – Николова

7.09.2021

ОНС „Доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Мария Богомилова Георгиева – Николова,  редовен докторант към катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков (БГ, ЕN )
 2. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов (БГ, ЕN )
 3. доц. д-р инж. Ира Танева Димитрова  (БГ, ЕN )
 4. проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров (БГ, ЕN )
 5. доц. д-р инж. Продан Иванов Проданов (БГ, ЕN )

Автореферат (БГ, ЕN )

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на  07.10.2021 год. от 11:00 часа в зала 225 на факултет „Техника и технологии“- Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

ОНС „Доктор”- Докторант – Петя Добринова Атанасова

08.07.2021

ОНС „Доктор” по научна специалност „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки

Докторант – Петя Добринова Атанасовадокторант в задочна форма на обучение в катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет при Тракийски университет

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на  27.07.2021 г. от 11.00 часа в 3А, Стопански факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

 

Рецензии

Проф. д-р Стефан Димитров Иванов (БГEN)

Проф. д-р Дарина Русчева Тодорова (БГEN)

Становища

Проф. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева (БГEN)

Проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева (БГEN)

Доц. д-р Катя Емилова Кирилова (БГEN)

Автореферат (БГ/EN)

Резюмета на рецензирани статии

ОНС „Доктор”- Докторант – Галина Христова Господинова

07.06.2021

ОНС доктор”, научна специалност „Агрохимия“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство.

Докторант – Галина Христова Господинова, редовен докторант към катедра „Растениевъдство” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

        1. Рецензия на проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

        2. Рецензия на проф. д-р Иван Георгиев Манолов

        3. Становище на проф. д-р Иван Дянков Пачев

        4. Становище на доц. д-р Грози Делчев Делчев

        5. Становище на доц. д-р Ценка Жекова Желязкова

   Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.07.2021 г. от 11.00 ч. в Зала 1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС "Доктор"- Докторант – д-р Десислава Димитрова Ганчева-Панайотова

18.05.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология” на Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Десислава Димитрова Ганчева-Панайотова – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Николай Константинов Цанков, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм
 3. Становище на Проф. д-р Мирослава Иванова Кадурина-Илиева, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Румяна Калоферова Янкова, дм
 5. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.06.2021 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС "Доктор"- Докторант – д-р Росица Веселинова Лавчева

18.05.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология” на Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Росица Веселинова Лавчева – редовен докторант към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Николай Константинов Цанков, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Мирослава Иванова Кадурина-Илиева, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм
 5. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.06.2021 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС "Доктор"- Докторант – Мария Тодорова Желязкова

12.05.2021

ОНС доктор”, научна специалност „Генетика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки.

Докторант – Мария Тодорова Желязкова, редовен докторант към катедра „Генетика, развъждане и репродукция” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

 

1. Рецензия на проф. дбн Иванка Тодорова Йотова

2. Рецензия на проф. дсн Лилян Крумов Сотиров

3. Становище на проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска

4. Становище на проф. д-р Татяна Иванова Влайкова

5. Становище на проф. д-р Димчо Захариев Иванов

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.06.2021 г. от 14.00 ч. в Зала 1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС "Доктор"- Докторант – Деяна Генчева Тодорова

10.05.2021

ОНС „доктор“ по докторска програма „Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – Деяна Генчева Тодорова – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм
 2. Рецензия на Проф. Силвия Младенова Младенова, дм
 3. Становище на Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева,
 4. Становище на Проф. Галина Стамова Чанева, дм
 5. Становище на Проф. Христина Танчева Милчева, дп

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.06.2021 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС "Доктор"- Докторант – ас. Донка Динчева Желева-Терзиева

10.03.2021 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант –  ас. Донка Динчева Желева-Терзиева, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Георги Владимиров Игнатов
 2. Рецензия на проф. д-р Марина Колева Николова
 3. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 4. Становище на доц. д-р Корнелия Николаева Найденова
 5. Становище на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
 6. Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.04.2021 г. от 11.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС "Доктор"- Докторант – Росица Живкова Милева,

09.03.2021 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Фармакология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Росица Живкова Милева,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 29.03.2021 год. от 11.00 часа.

За членовете на журито в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

За останалите желаещи да участват – on line през линк https://meet.google.com/vzw-ybzv-mta.

 

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. дмн Дамянка Петева Гетова-Спасова
 2. Рецензия от проф. двнн Любомир Димитров Лашев
 3. Становище на проф. двмн Теодора Петрова Попова
 4. Становище на проф. д-р Димитричка Йорданова Димитрова
 5. Становище на доц. дм Румен Павлов Николов

Автореферат

ОНС "Доктор"- Докторант – Цветелина Добромирова Иванова

01.03.2021 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Цветелина Добромирова Иванова,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 

 Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 19.03.2021 год. от 11.00 часа.

За членовете на журито в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

За останалите желаещи да участват – on line през линк  https://meet.google.com/orq-ptrc-qmq

 

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. дсн Мария Георгиева Иванова
 2. Рецензия от проф. двмн Митьо Андреев Димитров
 3. Становище на проф. д-р Наско Йовчев Василев
 4. Становище на доц. д-р Георги Йотов Василев
 5. Становище на доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев

Автореферат

ОНС "Доктор"- Докторант – ас. инж. Мима Дочева Трифонова

12.02.2021 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. инж. Мима Дочева Трифонова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова
 2. Рецензия на доц. д-р Лиляна Иванова Стракова
 3. Становище на проф. д-р Марияна Стефанова Нейчева
 4. Становище на доц. д-р Илиaна Огнянова Петкова
 5. Становище на доц. д-р Марияна Иванова Николова

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 19.03.2021 г. от 11.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

ОНС "Доктор"- Докторант – Виолетка Любенова Желева

21.01.2021

ОНС „Доктор” по научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки

Докторант – Виолетка Любенова Желевадокторант в редовна форма на обучение в катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет при Тракийски университет

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на  19.02.2021 г. от 11.00 часа в заседателна зала – Деканат на Стопански факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

 

Рецензии

Проф. д-р Дарина Русчева Тодорова (БГEN)

Доц. д-р Христо Атанасов Момчилов (БГEN)

Становища

Проф. д-р Юлияна Иванова Благоева-Яркова (БГEN)

Доц. д-р Катя Емилова Кирилова (БГEN)

Доц. д-р Теодора Стефанова Кирякова-Динева (БГEN)

Автореферат (БГ/EN)

Резюмета на рецензирани статии

ОНС "Доктор"- Докторант – Никола Стефанов Низамов

20.01.2021

ОНС „Доктор” по научна специалност „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Никола Стефанов Низамов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 05.02.2021 год. от 11.00 часа.

За членовете на журито в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

За останалите желаещи да участват – on line през линк  https://meet.google.com/fzr-yihr-gwx

 

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. двмн Йотко Каменов Иванов
 2. Рецензия от проф. Венцислав Цветанов Койнарски
 3. Становище на проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска
 4. Становище на доц. д-р Мариана Станчева Панайотова-Пенчева
 5. Становище на доц. д-р Борислава Георгиева Чакърова

Автореферат

ОНС "Доктор"- Докторант – Радослав Сергеев Кошински

11.01.2021

ОНС доктор”, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Докторант – Радослав Сергеев Кошински, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 

Рецензии и становища

1. Рецензия на Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

2. Рецензия на Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

3. Становище на Проф. д-р Йовка Митева Попова

4. Становище на Проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова

5. Становище на Доц. д-р Георги Иванов Желязков

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 05.02.2021 г. от 13.00 ч. в Зала 1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора или в електронна среда.

2020 г.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Давид Господинов Йовчев

22.12.2020

ОНС „Доктор” по научна специалност „Морфология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Давид Господинов Йовчев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.01.2021 год. от 11.00 часа.

За членовете на журито в зала 11, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

За останалите желаещи да участват – on line през линк https://meet.google.com/eey-mrev-pvh

 Рецензии и становища

1.Рецензия от проф. дмн Николай Еленков Лазаров

2.Рецензия от проф. дн Иван Динев Иванов

3.Становище от проф. д-р Васко Тодоров Герзилов 

4.Становище от доц. д-р Таня Георгиева Димова

5.Становище от доц. д-р Росен Стефанов Димитров

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Василка Милкова Кръстева

24.09.2020

 ОНС доктор”, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Докторант – Василка Милкова Кръстева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

1. Рецензия на Проф. д-р Таня Атанасова Хубенова

2. Рецензия на Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

3. Становище на Проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова

4. Становище на Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

5. Становище на Проф. д-р Йовка Митева Попова

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.10.2020 г. от 11.30 ч. в Зала 1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Христо Рачев Христов

02.09.2020

ОНС „Доктор” по научна специалност „Морфология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Христо Рачев Христов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 18.09.2020 год. от 11.00 часа зала Анатомичен Музей, ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от проф. дмн Николай Еленков Лазаров
 2. Рецензия от проф. двмн Иван Борисов Иванов
 3. Становище на доц. д-р Васил Костадинов Манов
 4. Становище на доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев
 5. Становище на доц. д-р Дияна Иванова Владова

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Явор Валентинов Георгиев

19.05.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)“, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – Явор Валентинов Георгиев – редовен докторант към катедра „Социални дейности”.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Бончо Вълков Господинов
 2. Рецензия на Доц. Таня  Гочева Танева, дпс
 3. Становище на Проф. Емилия Любомирова Василева
 4. Становище на Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф
 5. Становище на Доц. Стефка Иванова Динчийска, дп

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 19.06.2020 г. от 11.00 ч. в катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Весела Видкова Марева

26.02.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – Весела Видкова Марева – задочен докторант към катедра „Социални дейности”.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на  Проф. Георги Велков Колев, дин
 2. Рецензия на Доц. Стефка Иванова Динчийска
 3. Становище на Доц. Живко Величков Жечев
 4. Становище на Доц. Милослава Русинова Янкова
 5. Становище на Доц. Антон Пенчев Стойков, дп

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.03.2020 г. от 12.00 ч. в катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Димитър Василев Щерев

24.02.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство /Социални дейности/“, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – Димитър Василев Щерев – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социални дейности”.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Емилия Радкова Масларова, ди  БГ/EN
 2. Рецензия на Доц. Саша Владимирова Тодорова, дс  БГ/EN
 3. Становище на Проф. Лалко Стойчев Дулевски  БГ/EN
 4. Становище на Доц. Евгени Георгиев Евгениев, дин  БГ/EN
 5. Становище на Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф  БГ/EN

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 23.03.2020 г. от 13.00 ч. в катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

24.02.2020

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Павлина Любомирова Гидикова-Гешева

24.02.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7 Здравеопазване спорт към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология” на Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Павлина  Любомирова  Гидикова-Гешева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология”.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм
 3. Становище на Проф. д-р Таня Пенева Кунева, дм
 4. Становище на Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм
 5. Становище на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 23.03.2020 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Николай Иванов Тодоров

18.02.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7 Здравеопазване спорт към катедра „Акушерство и гинекология”, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Николай Иванов Тодоров – редовен докторант към катедра „Акушерство и гинекология”.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Мария Любенова Малинова, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Петър Христов Петров, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм
 5. Становище на Доц. д-р Емил Славов Славов, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.03.2020 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Иван Вълчев Трифонов

27.01.2020

 

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Иван Вълчев Трифонов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 12.02.2020 год. от 11.00 часа в зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

Рецензия от Проф. д-р Лидия Цветкова Борисова

Рецензия от Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев

Становище на проф. двмн Петър Христов Дилов

Становище на Проф. д-р Румен Георгиев Бинев

Становище на Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Цанко Тодоров Христов

0.01.2020

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Цанко Тодоров Христов,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 06.02.2020 год. от 11.00 часа зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от Проф. д-р  Гено Атанасов Ангелов

Рецензия от Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова

Становище на Проф. д-р Румен Георгиев Бинев

Становище на Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров

Становище на Доц. д-р Танджу Наилов Мехмедов

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Ивелина Венциславова Ангелова

13.01.2020

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Ивелина Венциславова Ангелова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 

Рецензия на доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева

Рецензия на доц. д-р Румяна Илчева Неминска

Становище на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н.

Становище на доц. д-р Юлия Георгиева Дончева

Становище на доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.01.2020 г. от 12.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Лазарин Великов Лазаров

13.01.2020

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Лазарин Великов Лазаров,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 31.01.2020 год. от 10.30 часа зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 

 Рецензии и становища

 

Рецензия от Проф. д-р  Гено Атанасов Ангелов

Рецензия от Проф. д-р Румен Георгиев Бинев

Становище на Проф. Богдан Янев Аминков

Становище на Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров

Становище на Доц. д-р Антон Георгиев Русенов

Автореферат

2019 г.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Станка Кънева Байчева

20.12.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Станка Кънева Байчева,  докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Хранителни технологии”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.01.2020 год. от 13:00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от проф. дтн инж. Албена Стоянова Стоянова
Рецензия от проф. дн инж. Станка Тодорова Дамянова
Становище на проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева
Становище на доц. д-р инж. Златин Димитров Златев
Становище на проф. дтн инж. Степан Гаро Актерян
Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Милен Димитров Димов

20.12.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Милен Димитров Димов,  редовен докторант към катедра „Хранителни технологии”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.01.2020 год. от 11:00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова
Рецензия от проф. дн инж. Станка Тодорова Дамянова
Становище на проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева
Становище на проф. дтн инж. Албена Стоянова Стоянова
Становище на проф. дтн инж. Степан Гаро Актерян
Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Красимир Тодоров Стоянчев

5.12.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Красимир Тодоров Стоянчев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 20.12.2019 год. от 10.30 часа в зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

Рецензия от Проф. Петър Христов Дилов
Рецензия от Проф. д-р Румен Георгиев Бинев
Становище на Проф. д-р Митко Тодоров Лалев
Становище на Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров
Становище на Доц. д-р Диан Тодоров Канъков
Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Ивелина Ганчева Иванова

29.11.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Ивелина Ганчева Иванова – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Анатомия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
Рецензия на проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм
Становище на проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм
Становище на доц. д-р Димитринка Йорданова Атанасова, дм
Становище на доц. д-р Юлиян Руменов Ананиев, дм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2019 г. от 10.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Севинч Ремзи Хамза

29.11.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Севинч Ремзи Хамза – редовен докторант към катедра „Анатомия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн
Рецензия на проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм – МУ, Пловдив
Становище на доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм – МУ, Пловдив
Становище на доц. д-р Атанас Георгиев Балтаджиев, дм – МУ, Пловдив
Становище на проф. д-р Стойчо Димитров Стоев, двмн
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2019 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Ирена Василева Вълкова

22.11.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“, Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора.

Докторант – д-р Ирена Василева Вълкова – редовен докторант към катедра „Анатомия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн
Рецензия на проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм
Становище на доц. д-р Слави Димитров Делчев, дмн
Становище на доц. д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова, дм
Становище на доц. д-р Росен Стефанов Димитров, двм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Елица Тодорова Георгиева

21.11.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Специална педагогика /социална работа/, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности“ на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Елица Тодорова Георгиева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социални дейности” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на доц. Жана Атанасова Янкова, дпн
Рецензия на доц. Милен Замфиров Замфиров, дпн
Становище на доц. Пелагия Михайлова Терзийска, дп
Становище на проф. Веска Митева Шошева, дп
Становище на доц. Генчо Василев Вълчев, дп
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2019 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Стоян Николаев Николов

4.11.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Обща хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хирургични болести и анестезиология”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – д-р Стоян Николаев Николов – редовен докторант към катедра „Хирургични болести и анестезиология“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм  БГ/EN
Рецензия на Проф. д-р Цанка Петрова Бошнакова-Празникова, дмн БГ/EN
Становище на Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн  БГ/EN
Становище на Доц. д-р Юлиян Руменов Ананиев, дм  БГ/EN
Становище на Доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм  БГ/EN
Автореферат   

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.11.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Радка Стайова Гарноевa

4.11.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна хирургия”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Радка Стайова Гарноевa,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.11.2019 год. от 10.30 часа в зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от проф. дн Богдан Янев Аминков

Рецензия от проф. двмн Динко Недев Динев

Становище на Доц. д-р Надя Златозарова Златева-Панайотова

Становище на Доц. д-р Николай Христов Механджийски

Становище на Проф. двмн Михаил Димитров Паскалев

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Стоян Генчев Стоянов

11.09.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хирургични болести и анестезиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Стоян Генчев Стоянов – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Хирургични болести и анестезиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на  Проф. д-р Явор Димитров Корновски, дмн
Рецензия на Доц. д-р Елиза Иванова Тюфекчиева-Попова, дм
Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
Становище на Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм
Становище на Доц. д-р Божидар Николов Славчев, дм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 25.09.2019 г. от 09.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Елина Александрова Александрова

05.09.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Биохимия“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на виеше образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Елина Александрова Александрова – редовен докторант към катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Резенция на Доц. Люба Динева Митева, дб
Рецензия на Акад. Проф. Иван Георгиев Иванов, дбн
Становище на Проф. Веселина Георгиева Гаджева, дхн
Становище на Проф. Диана Георгиева Иванова, дбн
Становище на Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 25.09.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Койчо Петков Коев

02.09.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност “Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните”,  професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Койчо Петков Коев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 20.09.2019 год. от 10.30 часа в семинарната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” към  катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” при ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

Рецензия от Проф. двмн Георги Кирилов Георгиев
Рецензия от Проф. д-р Грозданка Томова Лазарова
Становище на Проф. двмн Стоил Денков Караджов
Становище на Проф. двмн Александър Иванов Павлов
Становище на Доц. дн Валентина Стаматова Урумова
Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Янка Иванова Димчева

27.08.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Детска хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Янка Иванова Димчева – редовен докторант към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. д-р Пенка Пенева Стефанова, дм

Рецензия на доц. д-р Христо Иванов Шивачев, дм

Становище на проф. д-р Евелин Досев Обретенов, дм

Становище на доц. д-р Димитър Петков Петков, дм

Становище на проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 17.09.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Лилия Жечева Пашова-Стоянова

20.08.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Лилия Жечева Пашова-Стоянова – редовен към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. дбн Спаска Ангелова Станилова
Рецензия на Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм
Становище на Проф. двмн Иван Пенчев Георгиев
Становище на Проф. д-р Рени Емил Калфин
Становище на Проф. д-р Юлия Георгиева Николова, дм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 05.09.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант –Докторант – ас. Мариан Георгиев Делчев

05.08.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Мариан Георгиев Делчев, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. д-р Петър Диков Петров
Рецензия на доц. д-р Ваня Атанасова Иванова
Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н
Становище на доц. д-р Силвия Илиева Цветанска
Становище на доц. д-р Николай Сашков Цанков
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 г. от 13.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Пламен Ангелов Минков

26.06.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Патологоанатомия и цитопатология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Докторант – д-р Пламен Ангелов Минков – редовен докторант към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на Доц. д-р Веселин Беловеждов, дм

Рецензия на Доц. д-р Весела Иванова Тодорова, дм

Становище на Проф. д-р Евелин Досев Обретенов, дм

Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Становище на Доц. д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.07.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Стара Загора.        

ОНС „Доктор“ – Докторант – Петър Тодоров Илиев

18.06.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Петър Тодоров Илиев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 05.07.2019 год. от 11.00 часа в семинарната зала на секция „Паразитология и инвазионни болести” към  катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” при ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от проф. двмн Йотко Каменов Иванов
Рецензия от проф. двмн Венцислав Цветанов Койнарски
Становище на проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска
Становище на доц. д-р Петьо Неделчев Прелезов
Становище на доц. д-р Костадин Павлов Кънчев
Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Цветелина Маргаритова Димитрова-Христова

29.05.2019

ОНС „доктор”, научна специалност „Технология на млякото и млечните продукти“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство.

Докторант – Цветелина Маргаритова Димитрова-Христова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища :

1. Рецензия на проф. дсн Тодор Димитров Димитров

2. Рецензия на проф. д-р Петя Колева Славова

3. Становище на проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

4. Становище на доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова

5. Становище на доц. д-р Николина Найденова Желева

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 21.06.2019 год. от 11:00 часа в Заседателната зала „Проф. д-р Димитър Димов“ на Ректората на Тракийски университет  – гр. Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Петя Колева Динева

14.05.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки”, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Петя Колева Динева,  докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Машинно инженерство”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 10.06.2019 год. от 12:00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

Рецензия от доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева
Рецензия от проф. д-р Мария Димитрова Евтимова
Становище на доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова
Становище на проф. д-р Пенка Ангелинова Димитрова
Становище на проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров
Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Кремена Йорданова Георгиева

09.05.2019 

ОНС „доктор”, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Докторант – Кремена Йорданова Георгиева, редовен докторант към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища:

1. Рецензия на Чл.-кор. проф. дтн инж. Стефан Георгиев Драгоев

2. Рецензия на Проф. д-р Таня Атанасова Хубенова

3. Становище на Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

4. Становище на Проф. д-р Христо Йорданов Даскалов

5. Становище на Доц. д-р Ангелина Стайкова Иванова

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 10.06.2019 год.от 13:00 часа в Зала №2 на Аграрен факултет, Тракийски университет – гр.Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Виолета Андреева Иванова

07.05.2019 

ОНС „доктор“ по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Виолета Андреева Иванова – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на Доц. Данелина Емилова Вачева, дм
Рецензия на Проф. Николай Емилов Попов, дпн
Становище на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
Становище на Доц. д-р Боряна Парашкевова-Симеонова, дм
Становище на Доц. Даниела Иванова Попова, дп
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.06.2019 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Гундарс Наглис

22.04.2019

ОНС „Доктор” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Гундарс Наглис,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.05.2019 год. от 10.30 часа в семинарната зала на „Отделение по репродукция и контрол на репродуктивното здраве на животните” към катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора. 

 Рецензии и становища:

Рецензия от проф. дбн Любомир Найденов Кънчев
Рецензия от проф. двмн Жеко Димитров Байчев
Становище на проф. дссн Мария Георгиева Иванова-Кичева
Становище на проф. д-р Наско Йовчев Василев
Становище на доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев
Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Раиса Веселинова Стребкова-Лазарова

26.03.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Медицинска психология, професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Медицинска психология и чужди езици“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Докторант – Раиса Веселинова Стребкова-Лазарова – редовен докторант към катедра „Медицинска психология и чужди езици“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. Иванка Бончева Паунова, д. пс
Рецензия на Проф. д-р Асен Петков Дудов, дм
Становище на Проф. Мирослава Петкова Петкова, д. пс
Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
Становище на Проф. д-р Радка Иванова Масалджиева, дм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.04.2019 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Велина Желева Чочева

25.03.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност Специална педагогика /социална работа/, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Докторант – Велина Желева Чочева – редовен докторант към катедра „Социални дейности“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. Снежана Христова Николова, дп
Рецензия на Проф. Васил Харалампов Стамов, дпн
Становище на Проф. Веска Митева Шошева, дп
Становище на Доц. Генчо Василев Вълчев, дп
Становище на Доц. Радка Борисова Върбанова, дп
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 22.04.2019 г. от 12.00 ч. в зала №56, ет. 2, Морфоблок на Медицински факултет, Стара Загора.  

ОНС „Доктор“ – Докторант – Силвия Евгениева Калчева

28.02.2019

ОНС „доктор”, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 4.3. Биологически науки.

Докторант – Силвия Евгениева Калчева, редовен докторант към катедра „Биология и аквакултура” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

1. Рецензия на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

2. Рецензия на проф. д-р Здравко Кирилов Хубенов

3. Становище на проф. д-р Илияна Георгиева Велчева

4. Становище на доц. д-р Гана Минкова Гечева

5. Становище на доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 22.03.2019 год.

от 12:00 часа в Зала №1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – гр.

Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – ас. Иван Георгиев Пенчев

20.02.2019

ОНС „доктор”, научна специалност „Технология на месните и рибните продукти“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство.

Докторант – ас. Иван Георгиев Пенчев, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Морфология, физиология и хранене на животните” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

1. Рецензия на проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова

2. Рецензия на проф. д-р инж. Костадин Василев Василев

3. Становище на проф. дн Пенка Цветанова Маринова

4. Становище на проф. д-р Валентин Яков Кацаров

5. Становище на доц. д-р Стефан Славев Рибарски

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.03.2019 год.

от 12:00 часа в Заседателната зала “Проф. д-р Димитър Димов“ на Ректората на Тракийски университет  – гр. Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – ас. Желязко Щерев Събев

30.01.2019

ОНС „доктор”, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

Докторант – ас. Желязко Щерев Събев, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Генетика, развъждане и репродукция” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

Рецензия на проф. дбн Иванка Тодорова Йотова
Рецензия на проф. дсн Светлин Генов Танчев
Становище на проф. дсн Лилян Крумов Сотиров
Становище на проф. д-р Васил Стоименов Николов
Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов
Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.03.2019 год.

от 13:00 часа в Зала №1 на Аграрен факултет, Тракийски университет  –

гр. Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Таня Паскалева Стойчева

16.1.2019

ОНС „доктор“ по научна специалност специалност Управление на здравните грижи, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Докторант – Таня Паскалева Стойчева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. Биянка Любчова Торньова, дп
Рецензия на Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм
Становище на Проф. д-р Коста Славов Костов, дм
Становище на Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дм
Становище на Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм
Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на на 01.02.2019 г. от 14.00 ч. във Филиал Хасково.

ОНС „Доктор“ – Докторант – ас. Любов Костадинова Плешкуца

02.01.2019

ОНС „доктор”, научна специалност „Агрохимия“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство

Докторант – ас. Любов Костадинова Плешкуца, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Растениевъдство” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища :

1. Рецензия на  Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

2. Рецензия на  Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

3. Становище на  Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова

4. Становище на  Доц. д-р Мима Христова Тодорова

5. Становище на  Проф. д-р Маргарита Иванова Нанкова

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 04.02.2019 год. от 11:00 часа в Зала №1 на Аграрен факултет, Тракийски университет  – гр. Стара Загора.

2018 г.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Мирослав Димчев Василев

23.11.2018

ОНС „Доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)”, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Мирослав Димчев Василев,  докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.12.2018 год. от 13:00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев
 2. Рецензия от проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
 3. Становище на доц. д-р инж. Златин Димитров Златев
 4. Становище на проф. дтн инж. Миролюб Иванов Младенов
 5. Становище на проф. д-р инж. Нанко Христов Бозуков

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Драгомир Маринов Драгоев

22.11.2018

ОНС „Доктор” по научна специалност Mеханизация и електрификация на растениевъдството, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Драгомир Маринов Драгоев,  докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Машинно инженерство”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 10.12.2018 год. от 15.00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев
 2. Рецензия от проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев
 3. Становище на проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева
 4. Становище на доц. д-р инж. Митко Иванов Николов
 5. Становище на проф. д-р инж. Михо Янков Михов

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – ас. Галена Тодорова Терзиева

09.11.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Галена Тодорова Терзиева, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дн Елеонора Михайлова Милева
 2. Рецензия на проф. д-р Марина Колева Николова
 3. Становище на доц. д-р Илиана Огнянова Петкова
 4. Становище на доц. д-р Мария Славова Тенева
 5. Становище на доц. д-р Виолета Илиева Кърцелянска-Станчева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.12.2018 г. от 13.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Христо Станиславов Абрашев

27.06.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Съдова хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Христо Станиславов Абрашев – редовен докторант към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, дмн
 2. Рецензия на доц. д-р Валентин Стефанов Говедарски , дм
 3. Становище на проф. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм
 4. Становище на проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм
 5. Становище на доц. д-р Любомир Цветанов Бешев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 06.07.2018 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Надя Влайчева Влаева

27.06.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (Социални дейности), професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Надя Влайчева Влаева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Социални дейности”  на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. Стефка Иванова Динчийска, дп
 2. Рецензия на Проф. Георги Велков Колев, дин
 3. Становище на Проф. Емилия Радкова Масларова, ди
 4. Становище на Проф. Начко Цветанов Радев, дин
 5. Становище на Доц. Милослава Русенова Янкова, дп

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 13.07.2018 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Гергана Георгиева Тодорова

08.06.2018 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (селско стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Гергана Георгиева Тодорова – докторант в редовна форма на обучение в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на  09.07.2018 г. от 13.00 часа в Заседателна зала – Деканат на Стопански факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. проф. д-р Иван Георгиев Иванов – рецензия
 2. доц. д-р  Пенка Вълчева Горанова – рецензия
 3. доц. д-р Любомир Димитров Любенов – становище
 4. доц. д-р Теодора Георгиева Филипова – становище
 5. доц. д-р Евгени Росенов Генчев – становище

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Михаил Тодоров Кожухаров

15.05.2018 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (селско стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Михаил Тодоров Кожухаров – докторант в редовна форма на обучение в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на  15.06.2018 г. от 11.30 часа в Заседателна зала – Деканат на Стопански факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова – рецензия
 2. проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова – Калайджиева  – рецензия
 3. проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев – становище
 4. доц. д-р Зорница Димова Стоянова – становище
 5. доц. д-р Дарина Георгиева Заимова – становище

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – ас. Венета Косева Узунова

14.05.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Венета Косева Узунова, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, дн
 2. Рецензия на доц. д-р Стефка Иванова Динчийска
 3. Становище на доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова
 4. Становище на проф. д-р Тиха Атанасова Делчева
 5. Становище на доц. д-р Елена Стоянова Събева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 13.06.2018 г. от 13.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Влади Стоянов Недев

26.04.2018 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна хирургия”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Влади Стоянов Недев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 11.05.2018 год. от 10.30 часа в зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от доц. д-р Кольо Николов Влахов
 2. Рецензия от доц. д-р Николай Викторов Горанов
 3. Становище на проф. двмн Богдан Янев Аминков
 4. Становище на доц. д-р Надя Златозарова Златева-Панайотова
 5. Становище на доц. д-р Галина Петкова Симеонова

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Милен Ангелов Минев

11.04.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Медицинска психология, професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Медицинска психология и чужди езици“ на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Милен Ангелов Минев – редовен докторант към катедра „Медицинска психология и чужди езици”  на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Иванка Бончева Паунова, д.пс.
 2. Рецензия на Проф. Теодора Стойчева Стоева, д.пс.н.
 3. Становище на Проф. Мирослава Петкова Петкова, д.пс
 4. Становище на Проф. д-р Петранка Илиева Чакърова, дм
 5. Становище на Проф. Стойко Ванчев Иванов, д.п.н.

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.04.2018 г. от 13.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Йордан Стоянов Стоянов

02.04.2018 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност Mеханизация и електрификация на растениевъдството, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Йордан Стоянов Стоянов,  докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Машинно инженерство”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 27.04.2018 год. от 13.00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев
 2. Рецензия от проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев
 3. Становище на доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов
 4. Становище на проф. д-р инж. Сава Маринов Мандраджиев
 5. Становище на проф. д-р инж. Михо Янков Михов

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – Елена Иванова Буюклиева

30.03.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Елена Иванова Буюклиева, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на доц. д-р Лиляна Иванова Стракова
 2. Рецензия на доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова
 3. Становище на проф. д-р Марияна Стефанова Нейчева
 4. Становище на проф. д-р Тиха Атанасова Делчева
 5. Становище на доц. д-р Евгения Минкова Тополска

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 02.05.2018 г. от 13.00 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Георги Валентинов Терзиев

09.03.2018 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна хирургия”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Георги Валентинов Терзиев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 30.03.2018 год. от 10.30 часа в зала 11 на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища :

 1. Рецензия от проф. двмн Богдан Янев Аминков
 2. Рецензия от проф. д-р Валентин Костов Стоянов
 3. Становище на проф. двмн Иван Борисов Иванов
 4. Становище на доц. д-р Кольо Николов Влахов
 5. Становище на доц. д-р Малчо Господинов Петров

Автореферат

ОНС „Доктор“ – Докторант – д-р Галина Петрова Мръцкова-Делиева

20.02.2018 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Физиотерапия, курортология и рехабилитация, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Галина Петрова  Мръцкова-Делиева – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт”  на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева
 2. Рецензия на Доц. д-р Недко Иванов Димитров, дм
 3. Становище на Доц. Руска Василева Паскалева, дм
 4. Становище на Проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм
 5. Становище на Доц. д-р Мая Стефанова Кръстанова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.03.2018 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

2017 г.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Мирослав Димчев Василев

23.11.2018

ОНС „Доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)”, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Мирослав Димчев Василев,  докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.12.2018 год. от 13:00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев
 2. Рецензия от проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
 3. Становище на доц. д-р инж. Златин Димитров Златев
 4. Становище на проф. дтн инж. Миролюб Иванов Младенов
 5. Становище на проф. д-р инж. Нанко Христов Бозуков

Автореферат

2016 г.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Мирослав Димчев Василев

23.11.2018

ОНС „Доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)”, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Мирослав Димчев Василев,  докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.12.2018 год. от 13:00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев
 2. Рецензия от проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
 3. Становище на доц. д-р инж. Златин Димитров Златев
 4. Становище на проф. дтн инж. Миролюб Иванов Младенов
 5. Становище на проф. д-р инж. Нанко Христов Бозуков

Автореферат

2015 г.

ОНС „Доктор“ – Докторант – Мирослав Димчев Василев

23.11.2018

ОНС „Доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)”, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Мирослав Димчев Василев,  докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.12.2018 год. от 13:00 часа в зала 225 на ФТТ – Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища:

 1. Рецензия от доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев
 2. Рецензия от проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
 3. Становище на доц. д-р инж. Златин Димитров Златев
 4. Становище на проф. дтн инж. Миролюб Иванов Младенов
 5. Становище на проф. д-р инж. Нанко Христов Бозуков

Автореферат