Кредитна система

Кредитна система

В Тракийски университет се прилага Европейската система за натрупване и трансфер на кредити, осигуряваща възможност за избор на дисциплини, учебни форми и форми на самостоятелна подготовка, както и за мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен. Системата за натрупване и трансфер на кредити е съобразена с чл. 44а на Закона за висшето образование и Наредба № 21 от 2004 г. за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Подробно описание на системата можете да видите в:

  1. Раздел XI „Система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)“, чл. 59 от Правилата за учебна дейност на Тракийски университет и
  2. Правилника за условията и редът за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити.