Европейско дипломно приложение

Европейско дипломно приложение

Европейското дипломно приложение се издава съгласно чл. 7 ал. 1 от Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 12.08.2004 г. То се издава като допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование.

Европейското дипломно приложение се получава само от студенти, които се обучават по учебни планове след въвеждане на Системата за натрупване и трансфер на кредити.

Студенти, които са получили диплома за висше образование, могат да заявят желанието си да получат и европейско дипломно приложение, като подадат Заявление в съответния деканат, към което прилагат и копие от дипломата за висше образование.