Акредитация и сертифициране

Акредитация и сертифициране

Политика по качеството на Тракийски университет

Утвърждаването на Тракийски университет като средище за развитие на учебната и научната дейност на съвременно ниво, в съответствие с изискванията, поставени от членството ни в Европейската общност
За Ръководството на Тракийски университет – Стара Загора удовлетворяването на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, непрекъснатото подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството и изпълнението на приложимите нормативни документи представляват основни ангажименти.
Акредитация

По отношение на акредитационната дейност в Тракийски университет се извършват следните дейности:

  • Подготовка на документи и предприемане на стъпки за разкриване на акредитационни процедури на нови професионални направления и специалности;
  • Подготовка на документи и предприемане на стъпки за разкриване на акредитационни процедури за нови програми за ОКС „бакалавър“, „професионален бакалавър“ и „магистър“ в рамките на акредитирани професионални направления;
  • Подготовка на документи и предприемане на стъпки за разкриване на акредитационни процедури на нови докторски програми;
  • Извършване на акредитационни процедури на професионални направления и специалности от регулираните професии по график /изтичащ срок на акредитация/;
  • Извършване на акредитационни процедури на докторски програми по график /изтичащ срок на акредитация/;
  • Процедури по САНК.
Студентска оценка за качеството нa преподаване

Проучването на студентското мнение за качеството на преподаване в Тракийски университет е регулярен процес и се извършва два пъти в годината. Основните цели на проучването са следните:

  • Да осигури обратна връзка от студентите към ректорското, деканските и колежанските ръководства, както и към всеки преподавател персонално за мнението на студентите относно качеството на преподаване по дисциплините, изучавани във всички специалности на структурните звена на Тракийски университет.
  • Да обслужва работата на атестационните комисии, тъй като индивидуалните резултати на преподавателите участват в комплексната оценка от атестацията на преподавателите.
  • Като неотменен елемент на системата за поддържане и повишаване на качеството на обучение в университета да създаде надеждна база за ефективни управленски решения и собствен мониторинг на преподавателите по проблемите, свързани с качеството на преподаване.
Сертификати