Ветеринарномедицински факултет

Ветеринарномедицински факултет

Ветеринарномедицински факултет

Идеята за български Ветеринарномедицински факултет (ВМФ) принадлежи на първите български ветеринарни лекари, завършили европейски висши ветеринарни училища, обединени в свое професионално дружество. Тази идея се реализира със Закона за изменение и допълнение на Закона за народното просвещение от 11.07.1921 г., който регламентира откриване на Ветеринарен факултет като 7-ми факултет на Софийски университет с 9 катедри. Подготвителната работа на новия факултет се възлага на временен Факултетен съвет (ФС) в състав: проф. Васил Моллов, декан на Медицинския факултет, като университетски представител за председател и членове: д-р Симеон Георгиев, гл. инспектор в МЗДИ и гл. редактор на сп. „Ветеринарна сбирка“ и ген. д-р Матьо Рачов, началник на Гарнизонната ветеринарна лечебница. На 11 май 1923 г. се конструира първият редовен ФС от тримата редовно избрани преподаватели: проф. Стефан Ангелов, доц. Гроэьо Диков и доц. Станко Петров. Тази дата се възприема като начална в летоброенето на ВМФ. Първите учебни занятия започват през летния семестър на учебната 1923-1924 г.

По-нататъшното развитие на ВМФ се определя от обществено-икономическото развитие на страната и свързаното с него изграждане на ветеринарномедицинската система и развитието на ветеринарномедицинската научна мисъл, в резултат на чието влияние се обособяват 6 периода:

 1. ВМФ в състава на Софийски университет (1923-1948 г.)

 2. ВМФ в състава на Селскостопанска академия „Г. Димитров“ – София (1948-1953 г.)

 3. Самостоятелен Висш ветеринарномедицински институт „Проф. Г. Павлов“ – София (1953-1972 г.)

 4. ВМФ в състава на Научно-учебно заведение по животновъдство – София (1972-1974 г.)

 5. ВМФ в състава на Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина – Ст.Загора (1974-1995 г.)

 6. ВМФ в състава на Тракийски университет – Ст.Загора (1996 г. и сега)

Проследявайки отделните периоди в развитието на ВМФ може да се направят следните обобщения:

 • Подготовката на българи от 1887 до 1923 г. в чуждестранните висши ветеринарни училища не може да задоволи потребностите на страната от ветеринарни лекари;

 • Българският ВМФ се създава за да подготви на страната достатъчно ветеринарни лекари, които да организират ефективна ветеринарномедицинска служба, осигуряваща на България включването и в международните икономически отношения;

 • ВМФ непрекъснато разширява и обогатява своята материална база. Започнал занятия в Бактериологичната станция и Гарнизонната ветеринарна лечебница в София, в периода 1930-1938 г. поетапно се построяват отделните факултетски сгради на „Цариградско шосе“ в София на мястото, предоставено на факултета от ефория „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“, а днес в рамките на Тракийския университет всяка катедра разполага с база, достатъчна за провеждане на мащабна научно-изследователска и учебна дейност;

 • Развитието на ВМФ е в унисон с обществено-икономическите изменения в страната, респ. нейното земеделие. Във факултета е създадена система за постоянно адаптиране на учебните планове и програми за подготовка на ветеринарните лекари към настъпилите промени в животновъдната практика;

 • Промоцията на първия випуск от 24 ветеринарни лекари е на 01.07.1928 г. В продължение на 80 години ВМФ е подготвил повече от 10000 ветеринарни лекари, които задоволяват нуждите на страната;

 • ВМФ започва да обучава чуждестранни граждани през 1948 г. и е обучил около 400 ветеринарни лекари, които са негови посланици в 56 страни на Европа, Азия, Африка и Америка;

 • ВМФ винаги е разполагал с високо квалифициран научно-преподавателски състав. През изминалите 80 години в него са работили 4-ма академици, 3-ма член-кореспонденти, 91 професори, 82 доценти и 235 асистенти и преподаватели, в т.ч. сегашният кадрови потенциал. Много от тях са международно утвърдени учени;

 • ВМФ е родното място на почти всички основни направления на съвременната ветеринарномедицинска наука в България. ВМФ е организатор и домакин на редица научни конгреси,симпозиуми и конференции с международно участие;

 • ВМФ е издал 58 тома сборници „Научни трудове на ВМФ“ а от 1998 г. издава списание „Bulgarian Journal of Veterinary Medicine “ на английски език. За кратко време списанието се превърна в национален представителен форум на българската ветеринарномедицнска наука в чужбина;

 • ВМФ е бил винаги в непосредствена връзка с ветеринарномедицинската практика чрез подържане на активни творчески връзки с практикуващите ветеринарни лекари. В продължение на 35 години 7 факултетски преподаватели ръководят НВМС и имат безспорен дял за международния й авторитет и признани е то й за бариера срещу проникването на остри заразни болести по животните от Близкия изток към Западна Европа.

 

специалности
0
Катедри
0

Обща информация

За студентите

Документи и формуляри

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Банкова сметка

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Наука