Стопански факултет

Стопански факултет

Стопански факултет

Мисията на Стопански факултет е да подготвя специалисти с висша икономическа квалификация за реализация в стопанските предпричтия, държавни и регионални управленски структури, областни и общински дирекции и служби, неправителствени организации, финансови институции, консултантски фирми, обучени да разработват и реалиозират проекти и програми за регионално развитие,да развиват сътрудничество в сферата на бизнеса в страната и чужбина.

 

История

Стопанският факултет е структурно звено при Тракийски университет, Стара Загора, в което се обучават студенти в професионално направление 3.8. „Икономика” в двете форми на обучение – редовна и задочна. Обособяването на Стопански факултет в структурата на университетa е в съответствие с националните и европейски стандарти, приоритетите на развитие на икономиката, за да се гарантира задълбочената професионална подготовка на студентите и докторантите в областта на икономиката, бизнеса, развитието на регионите, прилагането на принципите на Общата аграрна политика, иновациите, предприемачеството, мениджмънта, планирането и прогнозирането и др. Обучението във факултета се осъществява по  специалности за ОКС „бакалавър”: „Аграрна икономика”, „Регионална икономика” и „Бизнес икономика” и  специалности за ОКС „магистър”Обучението в професионално направление “Икономика” при Тракийски университет започва със специалност “Агробизнес” през учебната 1992/1993 г. на основата на Закона за академичната автономия (раздел 3, ал.1 и 4), с решение на Академичния съвет (Протокол № 12/19.02.1992 г.) През 1996/1997 учебна година специалността е преименувана на “Аграрна икономика” в съответствие с Държавен регистър. Специалността „Регионално планиране и развитие на селските райони”(РПРСР) за ОКС „бакалавър” към Тракийски университет е разкрита по законово установения ред през учебната 2003/2004 г., с решение на Академичния съвет Протокол №16/20.02.2002 г. На 07.11.2002 г. (Протокол № 35) НАОА дава положителна оценка на Проекта за откриване на тази специалност за ОКС “Бакалавър”, втора в професионално направление “Икономика” за университета. Акредитираната специалност “РПРСР” е първата в ОКС “бакалавър” за висшето образование на Република България. Тя е включена от регистъра на специалностите от университетите на страните от ЕС. В отговор на новите предизвикателства в сферата на регионалното развитие и регионалната икономика през ХХI век с решение на Академичен съвет, Протокол № 35/09.03.2011 г. специалност “Регионално планиране и развитие на селските райони” се трансформира в специалност “Регионална икономика”. Специалността “Бизнес икономика” е трета в ОКС “бакалавър” и се разкрива на основа ЗВО с решение на Академичен съвет – Протокол № 16/29.04. 2009 г.

С Протокол № 33/12.01.2006 г. Акредитационният съвет на НАОА дава положителна оценка на Проекта за откриване на ново структурно звено – “Стопански факултет” към Тракийски университет. С Постановление на Министерски съвет № 257/27.10.2008 г., публикувано в Държавен вестник бр. 95/04.11.2008 г. се открива Стопански факултет в структурата на Тракийски университет, гр. Стара Загора.

специалности
0
Катедри
0

Обща информация

За студентите

Наука