Центрове-олд

Центрове-олд

Центърът провежда езикова и специализирана подготовка на чужди граждани, които желаят да станат студенти в Тракийския университет или в друг български университет. Обучението изцяло е съобразено с българските държавни изисквания. Продължителността на обучението е 9 месеца (от началото на месец октомври до края на месец юни). Обучението се провежда по специално разработена система с набор от учебни помагала и завършва с полагане на изпит, след което лицата получават Свидетелство за владеене на български език.

Контакти

 • Олга Георгиева

Ръководител на центъра

e-mail: olga.georgieva@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 209

 • Стефка Михова

експерт – чуждестранни студенти и общежития

e-mail: stefka.mihova@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 209

 • Виолета Колева

експерт – учебна дейност и стипендии

e-mail: violeta.koleva@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 210

Мисията на Центъра за кариерно развитие (ЦКР) е осигуряване на висококачествени услуги на студентите в областта на кариерното консултиране с цел подпомагане на прехода им от образование към успешна професионална реализация. ЦКР посредничи при търсене и намиране на стаж и работа, като предоставя информация за свободни работни места и стажантски програми, обучава и информира за най-новите тенденции на пазара на труда.

Центърът за кариерно развитие е също така едно свързващо звено между ТрУ и представителите на бизнеса. ЦКР ефективно партнира на работодателите чрез подпомагане на процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места. ЦКР съдейства за улесняване на комуникацията между бизнеса и академичните среди, подпомага навлизането на съвременните бизнес практики и знания в университетските програми.

Основни направления в дейността му са: информационно, кариерно консултиране, обучения в ефективни стратегии за търсене на работа, работа с работодатели, маркетингови дейности и администриране.

Официален сайт на Център за кариерно развитие
Следете и нашата фейсбук страница.

 

 

Контакти

 

 • доц. д-р Стойчо Н. Методиев

Ръководител на Център за кариерно развитие

e-mail: stoycho.metodiev@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 337

мобилен: 0887/ 703 676

 

 • Стоянка Желязкова Пастърмова – Цачева

Кариерен консултант към Център за кариерно развитие

e-mail: stoyanka.pastarmova@trakia-uni.bg

телефон: 0899/ 333 531

Центърът за информационно и компютърно осигуряване (ЦИКО) обезпечава връзка и обслужване между основните звена на Университета като обединява и управлява компютърните им мрежи.

Тракийски университет разполага със симетричен канал с 100% гарантиран капацитет с не по-малко от 1 Gbit/s международен трафик, достъпен в Судентски град. Включени са всички звена и отдели на Университета на територията на града.

ЦИКО осигурява:

 • Поддръжка на сървери за приложен софтуер – специализирана информационна система за нуждите на ветеринарномедицинските клиники, специализиран софтуер за обучение и тестово изпитване по ветеринарномедицинска хирургия, софтуер за управление на документи (деловодство), интегрирана университетска информационна система, обхващата всички дейности, свързани с учебна и научно-изследователска работа в ТрУ.

 • Поддържане на уеб-сървер с интернет-портал на университета – актуална информация за университета и всички звена, периодична информация за текущи събития, конференции и обяви, поддържане на кандидатстудентски прием и публикуване на изчерпателна информация по време приема и др.;

 • Поддържане на електронния регистър на студенти и преподаватели, координация с МОН и изготвяне на информацията за националния регистър;

 • Поддържане на електронния регистър на документите, издадени от ТрУ, координация с МОН и изготвяне на информацията за националния регистър за дипломите за висше образование;

 • Поддържане и администриране на собствени сървери – домейн сървер, пощенски сървер, Тракийски електронен университет (edu.uni-sz.bg), дигитално хранилище DSpace на ТрУ, система за обучение по физиология LabTutor, сървер за нуждите на Национален център за професионално обучение и конпетентност „Америка за България“, виртуални сървери за всички големи международни проекти в университета и др.

 • Стационарно обзавеждане на всички лекционни зали с мултимедийна техника.

 • Ежедневна работа по поддръжка на мрежата, техниката, нови потребители за ел. поща, непрекъснато разширяване на мрежата, издигане процеса на обучение и научноизследователската работа на нивото на съвременните информационни технологии.

ТрУ е част от проекта i-zone, целта на който е да стимулира използването на безжични технологии от студенти и преподаватели във висшите учебни заведения. В момента са инсталирани такива устройства на 6 места на територията на университета – зоната на форума пред централния портал, вътрешния двор, зоната пред ветеринарните клиники, където има осигурени денонощни лекарски дежурства, големите зали 1, 2 и 3 и фоайето пред тях. Тъй като обхващането не територията на целия университет е свързано със значителни финансови ресурси, добавянето на нови зони ще става постепенно във времето.

В момента в компютърна мрежа с непрекъснат 24-часов достъп до Интернет са обхванати над 1550 работни места.

На територията на Тракийски университет – Студентски град е изградена нова интернет мрежа, тип GEPON, която осигурява високоскоростен достъп до Интернет на около 950 компютъра, както и гарантира работата на новата Интегрирана информационна система.

Въпросът с осигуряване на съвременно информационно обслужване и комуникации е от първостепенно значение за бъдещото развитие на Тракийския университет, за осъществяване на целите и задачите, поставени от високите изисквания пред институцията. Той трябва да бъде считан за приоритетен при определяне на стратегията.

Контакти
 • инж. Живко Желязков

Ръководител Център за информационно и компютърно осигуряване

e-mail: zhivko.zhelyazkov@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 214

 • инж. Атанас Димиев

Експерт, информационни и компютърни системи

e-mail: atanas.dimiev@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 215

 • инж. Димитър Мавлов 

Експерт, информационни и компютърни системи

e-mail: dimitar.mavlov@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 215

 • инж. Николай Славов

Експерт, информационни и компютърни системи

e-mail: nikolay.slavov@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 215

 • инж. Максим Велчев

Експерт, информационни и компютърни системи

e-mail: maxim.velchev@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 215

 • инж. Георги Георгиев

Експерт, компютърни мрежи и системи

e-mail: g.georgiev@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 211

Центърът за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) е административно структурно звено в състава на Тракийски университет – Стара Загора.

Предметът на дейност на ЦЕДО е организация на:
 • електронно обучение на български и чуждестранни граждани в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“, образователна и научна степен, „доктор” и за повишаване на квалификацията;

 • дистанционна форма на обучение на български и чуждестранни граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“, образователна и научна степен, „доктор” и за повишаване на квалификацията.

Дейността на ЦЕДО се развива в следните направления:
 • Електронно и дистанционно обучение.

 • Информационно-техническо направление.

 • Дигитални иновации.

Нормативни документи 

Контакти:

доц. д-р Габриела Кирякова

Ръководител Център за електронно и дистанционно обучение

email: gabriela.kiryakova@trakia-uni.bg

Телефон: 042/ 699 440

гл. ас. д-р Надежда Ангелова

email: nadezhda.angelova@trakia-uni.bg

Телефон: 042/ 699 310

Институтът осъществява теоретични, експериментални и приложни изследвания в областта на природните, инженерните науки и социалните науки, насочени към създаването на нови научни знания или научно-приложни продукти, включително услуги и публично-частни партньорства.

Основна цел на института е да допринесе както за трансформацията на стопанския модел в засегнатите от енергийния преход региони, така и за постигането на целите за нисковъглеродно и въглеродно неутрално стопанство на регионално и национално ниво.

Нашата мисия и ценности

Ускоряване на високотехнологичния нисковъглероден енергиен и индустриален преход в региона и страната като способства за инвестиции в нови индустрии, които ще доведат до значителна икономическа трансформация

Активна и последователна научно-изследователска приложна дейност, насочена към развитие и комерсиализация на приложни разработки, с оглед утвърждаване на региона като водещ научен център в областта на високите технологии

Системно развитие на устойчива творческа научна среда, насочена към изграждане на научна общност, откриване, насърчаване и утвърждаване на таланти, реализация на докторантски и пост-докторантски програми.

Повече информация може да намерите на официалната страница.

Институтът разработва, усъвършенства и прилага научни и технологични подходи за постигане на трансформация на аграрния сектор в България. Основната цел е да се осигури висок икономически резултат и да подсигурява сигурността в продоволствието. Новосформираното звено играе стратегическа роля в намирането на иновационни и съвременни решения за предизвикателствата и проблемите към аграрния сектор в България. Института разработва експертни анализи, стратегии, научно-обосновани политики и други рамкови документи, чиято цел е да стимулират устойчив растеж с по-силна и по-тясна интеграция на заинтересованите страни в агробизнеса. Института осигурява стабилност и защитава продоволственият суверенитет на държавата.

Институт за продоволствена сигурност е с ръководител проф. дн Илин Александров Савов.

Илин Александров Савов е професор, доктор и доктор на науките в направление “Национална сигурност”. През 2000 г. започва своята професионална кариера като разузнавач в службите за сигурност на Република България. От 2019 г. до декември 2023 г. е служител на МВР на академична длъжност професор на редовен щат във факултет „Полиция“, катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ в Академията на МВР. От 2022 г. до декември 2023 г. е комисар, заместник-ректор на Академията на МВР. Обучава разследващи полицаи и оперативни работинци в струкутрите за противодействие на престъпността в Латвия, Литва, Естония, Чехия, Полша, Румъния, Гърция и в други държави.

Многократно награждаван за постигнати високи резултати в учебно-преподавателската и научната дейност, за съществен принос при изпълнение на служебните задължения, както и за високи резултати в сферата на противодействие на престъпността и защита на националната сигурност.

Придобива професионални квалификации и специализации в областта на европейското правоприлагане, противодействие на престъпността и защита на сигурността в редица държави: Холандия; Австрия; Финландия; Словения; Италия; Румъния; Исландия; Унгария; Португалия; Република Чехия; Франция; Естония; Литва, Гърция; Германия; Латвия; Полша; Дубай, Абу Даби – Обединени арабски емирства и др.

Илин Савов е утвърден експерт по проблемите на националната и международната сигурност, както и по оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита от престъпни посегателства и прояви. Изнася редица доклади на престижни научни форуми в България и в чужбина. Научноизследователските му интереси са насочени в сферата на управлението и функционирането на службите за сигурност и МВР, продоволствената сигурност, киберсигурност, трафика на хора, миграционните процеси, използването и контрола на специални разузнавателни средства и трафичните данни в Република България, ЕС и САЩ. Член е на Съюза на учените в Република България и на Международната полицейска асоциация (IPA)

Владее английски, турски и руски език.