Подаване на документи

Срокове за подаване на документи

ВАЖНО: КАНДИДАТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ / ТЕСТОВЕ ТРЯБВА ДА СИ НАПРАВЯТ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПИТИТЕ / ТЕСТОВЕТЕ ДО 16,30 ЧАСА НА 20 ЮНИ 2023 Г. АКО КАНДИДАТИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЯМАТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МОГАТ ДА ПРИЛОЖАТ ДИПЛОМАТА СИ И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ОТ 10 КЛАС ВЕДНАГА СЛЕД КАТО ПОЛУЧАТ ДИПЛОМАТА СИ. 

КАНДИДАТИ, КОИТО ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ БЕЗ ДА СЕ ЯВЯВАТ НА РЕДОВНИ ИЗПИТИ /ТЕСТОВЕ, МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ДО 16,30 ЧАСА НА 27 ЮНИ. 

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за класиране в Тракийски университет за учебната 2023/2024 година:

  • за предварителни изпити / тестове започва на 13.03.2023 г. и приключва на 25.04.2023 г.

  • за редовни изпити / тестове започва на 01.06.2023 г. и приключва на 20.06.2023 г. (включително събота)

ВАЖНО! Приемът на кандидатстудентски документи се преустановява три дни преди всеки изпит. Положилите успешно предварителния изпит/тест, подават документи за участие в класирането на Тракийски университет от 01.06.2023 г. - 25.06.2023 г. онлайн и в приемните пунктове на университета в Стара Загора, Ямбол и Хасково, в бюрата на ЦКПИ и на НАПС (по желание на кандидат-студента).

ВАЖНО: ЗАВЪРШВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ОСВЕН ДИПЛОМАТА СИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, СЪЩО И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ. 

Подаване в Тракийски университет

Можете да подавате документи и в сградата на Тракийски университет в Студентски град, Стара Загора (Западен вход), във Факултет „Техника и технологии“-гр. Ямбол (ул. „Граф Игнатиев“ № 38), във Филиала ни в гр. Хасково (бул. „Съединение“ № 48), както и в кандидатстудентското бюро на Тракийски университет в гр. Кюстендил (бул. "Цар Освободител" № 2, сградата на Гимназията – западен вход).

Подаване в бюрата на ЦКПИ в големите градове в страната

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ) ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

www.ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com и национален телефон на ЦКПИ - 0879 120 471 за информация

Благоевград ул. С. Румянццев № 2 Младежки дом /До джамията/ тел. 0887 / 88 60 12

Бургас бул. “Гладстон” 47, / Младежки културен център /, тел. 0888 / 759 750 и 0896 / 400 670

Варна ул. Христо Ботев № 1, /ЦИО „Вектор”/ , тел. 052 / 612 266

Видин ул.“Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски”, тел. 0887 / 327 768

Враца бул."Демокрация" № 6,  тел. 0886 / 981 155

Габрово ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат, тел. 0878 / 26 42 02

Добрич ул. България 1, /Централна кооперативна банка/, офис 304, тел. 058 / 580 623, 0899 / 298 593

Казанлък ул. „Трапезица" № 6 /Литературно-художествен музей/, тел. 0898 / 309 636

Кърджали СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

Монтана ул.”Трети март” 98, ет.1., / Младежки дом / , тел. 0899 / 161 101

Пазарджик ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2., офис 1, "РАДИО СОТ", /бившата Хебърстрой/, тел. 0899 / 672 674 и 0898 / 831 917

Перник площад Кракра, Общински младежки дом, тел. 0898 / 344 258

Пловдив ул. „Цанко Дюстабанов" № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив /, тел. 0888 / 645 158

Разград ул. Бузлуджа № 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/, тел. 0894 / 370 069

Силистра ул.Атанас Янков 48, /учебен център "ФАВОРИТ"/, тел. 0889 / 909 141 и тел. 0888 / 111 147

Сливен бул."Братя Миладинови" № 18, / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769

София бул. Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, кабинет 405, тел. 0899 / 808 816

СтараЗагора ул. "Армейска" 9, / в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/ тел. 042 / 646 107 и тел. 0888 / 691 483

Хасково ул. „Сан Стефано“ № 3 /Дом на техниката, ет. 3, офис 312/ , тел. 0887 / 035 598

Шумен ул. Адам Мицкевич № 1, /в двора на НАП, срещу Младежкия дом/, тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

Ямбол ул. Цар Иван Шишман № 11 Б, ет. 1, тел. 0886 / 853 731 и 0888 / 973 979

Документи за кандидатстване

Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване.

(1) За предварителните изпити, които се провеждат съгласно сроковете в Приложение № 2, се подават: документ по образец, декларация – съгласие за обработване на лични данни, документ за самоличност.

Кандидатите, ползващите предимство по чл.12 ал. 1 и ал. 2 представят съответните необходими документи.

Възстановяващите студентски права представят горепосочените документи, и сканирано уверение от съответния деканат. Успешно положилите предварителни изпити, възстановяват права от началото на новата учебна година без да подават документи за участие в кандидатстудентския конкурс. Завършилите средното си образование през и след 2008 год., които възстановят студентските си права с ДЗИ, не подават документи за предварителните изпити. Те подават документи в срока за прием на документи за кандидатстудентския конкурс.

1. На предварителните кандидатстудентски изпити имат право да се явят както лица, завършили средното си образование през предходните години, така и завършващите през настоящата учебна година.

2. Оценките, получени на предварителните изпити, са равностойни на оценките от редовните изпити. В балообразуването участва най-високата оценка от получените на предварителни изпити, редовен изпит/изпити или от ДЗИ (член 21 от настоящия справочник).

3. Участието в предварителен изпит не е кандидатстване в университета! Кандидат-студентите подават документи за участие в кандидатстудентския конкурс на университета в сроковете, посочени в Приложение № 2А.

(2) За кандидатстудентския конкурс документи се подават онлайн или присъствено, съгласно сроковете в Приложение № 2А.

1. Състезателен картон (по образец, валиден само за ТрУ). При присъствено подаване на документи състезателният картон се закупува от приемните пунктове на ТрУ или бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ). В състезателния картон кандидат-студентът подрежда желанията си по реда на намаляващата сила на желанието – с първо желание (номер 1) означава най-желаната специалност, с номер 2 - следваща по сила на желанието му специалност и т.н. Кандидат-студентът избира броя и реда на посочените специалности в зависимост от желанията си, като се съобразява дали отговаря на условията за кандидатстване за избраните специалности. При онлайн подаване на документи състезателният картон е форма от софтуера за кандидатстване, която кандидат-студентът попълва.

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване с копието. Копието се заверява от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи. При кандидатстване онлайн дипломата се прилага сканирана. Кандидат-студентите, които ще се явяват на кандидатстудентски изпити/тестове представят и копие от документ за самоличност.

3. Завършилите средно образование в небългарски училища представят Удостоверение от Регионално управление на образованието за призната диплома, където оценките са преизчислени към шестобалната система.

4. Когато в дипломата за завършено средно образование няма оценка, участваща в образуването на състезателния бал за желаната специалност, кандидатите имат възможност да положат ДЗИ в училище, определено от Регионално управление на образованието.

5. Кандидатите, ползващи предимство по чл. 11 ал. 1 и ал. 2 от настоящите правила, представят необходимите документи.

6. Възстановяващите студентски права представят горепосочените документи, копие на дипломата за средно образование и уверение от съответния деканат. Успешно положилите кандидатстудентски изпити (т.е. с оценка минимум среден 3,00),не участват в класирането и възстановяват права от началото на новата учебна година. Завършилите средното си образование през и след 2008 год. могат да възстановят студентските си права с ДЗИ.

8. Кандидатите за втора специалност в друго професионално направление в ТрУ представят и уверение от съответния деканат за завършени семестри.

(3) Гражданите на ЕС кандидатстват и се състезават по реда на българските граждани. Те подават следните документи:

а/ Състезателен картон (по образец, валиден само за ТрУ), попълва се онлайн. За подаващите документи присъствено се закупува от ТрУ, бюрата на ЦКПИ. б/ Удостоверение от Регионалното управление на образованието за призната диплома за средно образование, в което оценките са преизчислени към шестобалната система.

в/ Когато в дипломата за средно образование няма оценка, участваща като допълнителна балообразуваща оценка при формирането на бала, кандидатите представят удостоверение от РУО за последния клас, в който са изучавали съответния предмет. Когато в дипломата за средно образование няма оценка, участваща като основна балообразуваща оценка при формирането на бала, кандидатите имат две възможности – да положат ДЗИ в училище, определено от РУО, или да се явят на кандидатстудентски изпит в ТрУ.

г/ Кандидатите, завършили успешно Център „Езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани“ към Тракийски университет или някой от департаментите, организирани към други български висши училища, представят Удостоверение за езикова подготовка. Оценките по специализираните предмети от Удостоверението могат да послужат като основни балообразуващи оценки, с изключение на основните балообразуващи оценки за специалността „Медицина“.

е/ Граждани на ЕС, които кандидатстват в ТрУ за специалности, за които допълнителна балообразуваща оценка е тази по български език, трябва да представят удостоверение за успешно положен тест по български език, като минималното ниво на теста не може да е по-ниско от В2. Оценката е от положен тест, одитиран от европейска езикова организация, и се приравнява към „отличен“ (6,00).

ж/ За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката от ДЗИ по български език и литература, но в дипломата за средно образование такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката по т. „е“.

(1) Подадените кандидатстудентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички специалности, форми на обучение и форми на финансиране, попълнени от кандидата.

Длъжностното лице приема документите на кандидата и издава регистрационен документ с входящ номер, подписан и подпечатан. Не е допустимо кандидат-студент да има повече от един входящ номер (да е подал документи повече от един път) за конкурса в ТрУ, независимо от броя на конкурсните изпити. Подаващите документи онлайн спазват инструкциите, посочени в сайта.

Длъжностното лице, което приема документите не носи отговорност за неправилно попълнени или непредставени в определения срок документи по вина на кандидат-студента.

Кандидатстудентски документи не се приемат след сроковете, определени в Приложение № 2 и Приложение № 2А на настоящите правила. Промени и допълнения във вече подадените документи са възможни в рамките на сроковете за подаване на документи. След изтичане на срока за подаване на документи, не се правят промени в номерацията на желанията.

Не се приемат документи, изпратени по пощата.

Справочник пълен вариант
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ВАЖНО

КАНДИДАТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ / ТЕСТОВЕ ТРЯБВА ДА СИ НАПРАВЯТ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПИТИТЕ / ТЕСТОВЕТЕ ДО 16,30 ЧАСА НА 20 ЮНИ 2023 Г. АКО КАНДИДАТИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЯМАТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МОГАТ ДА ПРИЛОЖАТ ДИПЛОМАТА СИ И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ОТ 10 КЛАС ВЕДНАГА СЛЕД КАТО ПОЛУЧАТ ДИПЛОМАТА СИ. 

КАНДИДАТИ, КОИТО ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ БЕЗ ДА СЕ ЯВЯВАТ НА РЕДОВНИ ИЗПИТИ /ТЕСТОВЕ, МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ДО 16,30 ЧАСА НА 27 ЮНИ. 

ВАЖНО:

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ / ТЕСТОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИСЪСТВЕНО. КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В 7.00 ЧАСА В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ПРЕД ЮЖНИЯ ВХОД НА СГРАДАТА НА УНИВЕРСИТЕТА В СТУДЕНТСКИ ГРАД, СТАРА ЗАГОРА (ако са посочили изпит, провеждащ се в Стара Загора) ИЛИ ПРЕД СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, ГР. ЯМБОЛ (ако са посочили изпит, провеждащ се в гр. Ямбол).

ВАЖНО

За да извършите картово плащане е необходимо Вашата карта да поддържа 3D автентификация. Ако не сте активирали 3D автентификация – трябва първо да се обърнете към банката издател на Вашата карта

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

Моля преди да пристъпите към регистрацията да прочетете инструкцията по-долу.

ВАЖНО ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА:

Преди да пристъпите към попълването на онлайн формуляра за кандидатстване, трябва да сте изпълнили четири задължителни условия:

Да имате създаден актуален и използван от Вас е-mail адрес. Ако нямате такъв, задължително трябва да си създадете, за да можете да да се регистрирате успешно.

Да се запознаете със съдържанието на Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни.

Да си подготвите ясна снимка на двете страници (лице и гръб) от дипломата за средно образование, а за завършващите през текущата и миналата години и удостоверение за завършен първи гимназиален етап – трябва ясно да се виждат всички предмети и оценки. Ако все още не сте получили дипломата и удостоверението, сега може да се регистрирате, а да ги прикачите по-късно.

Да си подготвите цветна снимка на лицевата част на личната карта, на която да се виждат ясно трите имена, ЕГН и снимката.

Да подготвите едно от двете:

Данни от дебитна/кредитна банкова карта, за да платите таксата за явяването на изпитите

ИЛИ

Да платите предварително таксата за явяването на изпитите на следната банкова сметка:

Тракийски университет - Ректорат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22 UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

ВАЖНО:

При заплащане с платежно нареждане имайте предвид, че таксата за първия изпит е 50 лв., а за всеки следващ е 45 лв. Също така, при заплащане с платежно нареждане, моля в основанието за плащане да изписвате трите имена и ЕГН-то на кандидата.

СТЪПКИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА:

ПЪРВА СТЪПКА – РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТ

При тази стъпка трябва да попълните някои лични данни – трите си имена, ЕГН, два телефона и e-mail адрес, както и да маркирате съгласието си с политиката на Тракийски университет за обработка на лични данни. След кликване върху бутона „РЕГИСТРАЦИЯ“ ще получите съобщение на личния си e-mail за активиране на Вашия кандидатстудентски акаунт. Възможно е съобщението да е в spam папката. Активирайте акаунта си от линка в съобщението.

ВТОРА СТЪПКА – КАНДИДАТСТВАНЕ

При тази стъпка трябва да попълните няколко секции с информация:

ПЪРВА СЕКЦИЯ – ЛИЧНИ ДАННИ

Отбелязвате от падащите менюта държава, област, община и град/село. Полето с подробния адрес не е задължително. Прикачвате цветна снимка на лицевата част на личната карта. Отбелязвате предимство, ако ползвате такова, както и прикачвате документи, доказващи предимството. Ако възстановявате студентски права, маркирате съответното квадратче. Ако не ползвате някое от изброените предимства оставяте квадратчетата празни.

ВТОРА СЕКЦИЯ – НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Отбелязвате начина, по който ще кандидатствате – с явяване на изпити, без явяване на изпити (само с ДЗИ и дипломни оценки) или възстановяване на студентски права по диплома (последното се отнася за студенти, които са загубили студентски права). Калкулаторът отдолу отчита маркираните полета и отбелязва сумата, която трябва да платите. Извършвате плащането чрез кредитна/дебитна карта ИЛИ чрез платежно нареждане (прикачвате и изпращате снимка на платежното нареждане).

ТРЕТА СЕКЦИЯ – ДАННИ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Тук имате две стъпки:

1. Попълване на данните на дипломата за завършено средно образование – година на завършване, сериен номер, регистрационен номер, дата на издаване и прикачвате направените снимки на дипломата и/или удостоверението.

2. Попълване на оценки от дипломата и/или удостоверението за завършен първи гимназиален етап. За кандидати, които са завършили средното си образование след 2008 година, данните се извличат автоматично от Министерството на образованието и науката.

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ – ЖЕЛАНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ

Тук трябва да отбележите как желаете да участвате в класирането (само държавна поръчка, само платено обучение или и за двете) и да изберете желаните от Вас специалности, като ги влачите с мишката от ляво на дясно.

След запазване на данните, на екрана се визуализира файл, който трябва да си запазите на Вашия компютър и да разпечатате.

С това приключва Вашата онлайн регистрация за кандидатстване в Тракийски университет.

СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА:

В генерирания файл Вие получавате входящ номер, с който ще участвате на кандидатстудентските изпити/тестове и в класирането.

Кандидатите, които ще се явяват на кандидатстудентски изпит / тест трябва да носят със себе си в деня на изпита / теста разпечатания документ.

Помощ при попълването на онлайн формуляра може да получите на тел. +359 42 699 208, +359 42 699 209, +359 42 699 210, +359 882552256, +359 889559989 от 8:30 ч. до 16:30 ч. 

Можете да подавате документи и в сградата на Тракийски университет в Студентски град, Стара Загора (Западен вход), във Факултет „Техника и технологии“-гр. Ямбол (ул. „Граф Игнатиев“ № 38), във Филиала ни в гр. Хасково (бул. „Съединение“ № 48). Ако решите да подадете документите си за кандидатстване в тези пунктове, заплащането за явяването на изпитите/тестовете и таксата за участие в конкурса се извършва на място.

В бюрата на ЦКПИ също можете да подавате кандидатстудентски документи. Ако решите да посетите тези бюра, заплащането за явяването на изпитите/тестовете и таксата за участие в конкурса се извършва на място. Адресите на бюрата можете да намерите на следния линк:  Център за кандидатстудентска подготовка и информация – ЦКПИ

РЕГИСТРАЦИЯ >>

Успех!

Класирания и записване на новоприети студенти

Адреси за записване на новоприети студенти

 ВАЖНО: Университетът не уведомява кандидатите за резултатите от конкурсните изпити и класиранията до 3-то класиране включително. Класиранията ще бъдат обявявани на сайта на университета (www.uni-sz.bg и www.trakia-uni.bg), както следва:

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ: 3 ЮЛИ 2023 г.

Записване: 3 и 4 юли от 8 ч. до 16 ч. и на 5 юли от 8 ч. до 12 ч.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 5 ЮЛИ 2023 г.

                                    Записване: 6 юли от 8 ч. до 16 ч. и на 7 юли от 8 ч. до 12 ч.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ: 9 ЮЛИ 2023 г.

                                    Записване: на 10 и 11 юли от 8 ч. до 16 ч. и на 12 юли от 8 до 12 ч.

 

ВАЖНО: Класираните на 1-во или 2-ро желание, желаещи да участват в следващите класирания до 3-то включително, депозират заявление и дипломата си за средно образование съгласно чл. 25 (3) от кандидатстудентския справочник на университета. Потвърдилите участието си в следващите класирания запазват правото да бъдат класирани съобразно някое от желанията си с по-малък номер (по-силно желание). Кандидат-студентът не може да бъде класиран в следващо класиране по желание с по-голям номер (по-нежелана позиция) от това на спечеленото вече място. В случай, че до третото класиране кандидатът не се придвижи в класирането, той/тя запазва вече спечеленото място. При придвижване в класирането кандидатът запазва новото място (до третото класиране), освобождавайки първоначално спечеленото.

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 28. (1) Записването се извършва със заповед на Ректора.

(2) Новоприетите студенти се записват в основното звено – факултет/филиал/колеж (Приложение № 5).

Чл. 29. (1) При записването си новоприетите студенти представят следните документи:

1. Диплома за завършено средно образование (оригинал). Дипломата се задържа до приключване обработката на личните данни в регистъра на МОН.

2. Шест снимки с формат 3/4.

3. Комплект документи за новоприети студенти (по образец).

4. Лична карта, която след проверка се връща.

5. Квитанция за платена семестриална такса за обучение (внася се в касата на основното звено – факултет/филиал/колеж) или се превежда по сметка на основното звено в Уни Кредит Булбанк.

 (2) При условие, че новоприетият студент се отпише преди началото на учебната година, му се удържа 30% от семестриалната такса, която е внесъл при записването си. След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.

(3) Близнаците, приети при облекчени условия, ползват предимството само при едновременно записване в една и съща специалност.

Чл. 30. От такса за обучение се освобождават лица, приети за студенти в места субсидирани от държавата по чл. 5 и отговарят на условията на  чл. 95, ал. 7  от ЗВО, както следва:

– лица до 25 годишна възраст, които са кръгли сираци;

– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

– военноинвалиди и военнопострадали;

– лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Чл. 31. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студентите, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 4 от ЗВО, като може да определи и допълнителни условия.