Подаване на документи

Срокове за подаване на документи

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за класиране в Тракийски университет за учебната 2024/2025 година:

  • за предварителни изпити / тестове започва на 11.03.2024 г. и приключва на 17.04.2024 г.

- Заявката за съответния изпит трябва да се направи до три дни преди самия изпит.

  • за редовни изпити / тестове започва на 03.06.2023 г. и приключва на 21.06.2024 г. (включително събота)

- Заявката за съответния изпит трябва да се направи до три дни преди самия изпит.

(НАПР. АКО ДАТАТА НА ИЗПИТА / ТЕСТА Е НА 30 МАРТ, РЕГИСТРАЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ДО 16,30 ЧАСА НА 27 МАРТ).

Подаване в Тракийски университет

Регистрацията за предварителните изпити става през онлайн платформата от сайта на университета или в бюрата на ЦКПИ в страната.

За редовните изпити можете да подавате документи и в сградата на Тракийски университет в Студентски град, Стара Загора (Западен вход), във Факултет „Техника и технологии“-гр. Ямбол (ул. „Граф Игнатиев“ № 38), във Филиала ни в гр. Хасково (бул. „Съединение“ № 48).

Подаване в бюрата на ЦКПИ в големите градове в страната

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ) ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

www.ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com и национален телефон на ЦКПИ - 0879 120 471 за информация

Бургас бул. “Гладстон” 47, / Младежки културен център /, тел. 0888 / 759 750 и 0896 / 400 670

Варна ул. Христо Ботев № 1, /ЦИО „Вектор”/ , тел. 052 / 612 266

Видин ул.“Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски”, тел. 0887 / 327 768

Враца бул."Демокрация" № 6,  тел. 0886 / 981 155

Габрово ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат, тел. 0878 / 26 42 02

Добрич ул. България 1, /Централна кооперативна банка/, офис 304, тел. 058 / 580 623, 0899 / 298 593

Казанлък ул. „Трапезица" № 6 /Литературно-художествен музей/, тел. 0898 / 309 636

Кърджали СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

Монтана ул.”Трети март” 98, ет.1., / Младежки дом / , тел. 0899 / 161 101

Пазарджик ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2., офис 1, "РАДИО СОТ", /бившата Хебърстрой/, тел. 0899 / 672 674 и 0898 / 831 917

Перник площад Кракра, Общински младежки дом, тел. 0898 / 344 258

Пловдив ул. „Цанко Дюстабанов" № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив /, тел. 0888 / 645 158

Разград ул. Бузлуджа № 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/, тел. 0894 / 370 069

Силистра ул.Атанас Янков 48, /учебен център "ФАВОРИТ"/, тел. 0889 / 909 141 и тел. 0888 / 111 147

Сливен бул."Братя Миладинови" № 18, / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769

София бул. Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, кабинет 405, тел. 0899 / 808 816

СтараЗагора ул. "Армейска" 9, / в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/ тел. 042 / 646 107 и тел. 0888 / 691 483

Хасково ул. „Сан Стефано“ № 3 /Дом на техниката, ет. 3, офис 312/ , тел. 0887 / 035 598

Шумен ул. Адам Мицкевич № 1, /в двора на НАП, срещу Младежкия дом/, тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

Ямбол ул. Цар Иван Шишман № 11 Б, ет. 1, тел. 0886 / 853 731 и 0888 / 973 979

Документи за кандидатстване

Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване.

(1) За предварителните изпити, които се провеждат съгласно сроковете в Приложение № 2, се подават: документ по образец, декларация – съгласие за обработване на лични данни, документ за самоличност.

Кандидатите, ползващите предимство по чл.12 ал. 1 и ал. 2 представят съответните необходими документи.

Възстановяващите студентски права представят горепосочените документи, и сканирано уверение от съответния деканат. Успешно положилите предварителни изпити, възстановяват права от началото на новата учебна година без да подават документи за участие в кандидатстудентския конкурс. Завършилите средното си образование през и след 2008 год., които възстановят студентските си права с ДЗИ, не подават документи за предварителните изпити. Те подават документи в срока за прием на документи за кандидатстудентския конкурс.

1. На предварителните кандидатстудентски изпити имат право да се явят както лица, завършили средното си образование през предходните години, така и завършващите през настоящата учебна година.

2. Оценките, получени на предварителните изпити, са равностойни на оценките от редовните изпити. В балообразуването участва най-високата оценка от получените на предварителни изпити, редовен изпит/изпити или от ДЗИ (член 21 от настоящия справочник).

3. Участието в предварителен изпит не е кандидатстване в университета! Кандидат-студентите подават документи за участие в кандидатстудентския конкурс на университета в сроковете, посочени в Приложение № 2А.

(2) За кандидатстудентския конкурс документи се подават онлайн или присъствено, съгласно сроковете в Приложение № 2А.

1. Състезателен картон (по образец, валиден само за ТрУ). При присъствено подаване на документи състезателният картон се закупува от приемните пунктове на ТрУ или бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ). В състезателния картон кандидат-студентът подрежда желанията си по реда на намаляващата сила на желанието – с първо желание (номер 1) означава най-желаната специалност, с номер 2 - следваща по сила на желанието му специалност и т.н. Кандидат-студентът избира броя и реда на посочените специалности в зависимост от желанията си, като се съобразява дали отговаря на условията за кандидатстване за избраните специалности. При онлайн подаване на документи състезателният картон е форма от софтуера за кандидатстване, която кандидат-студентът попълва.

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване с копието. Копието се заверява от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи. При кандидатстване онлайн дипломата се прилага сканирана. Кандидат-студентите, които ще се явяват на кандидатстудентски изпити/тестове представят и копие от документ за самоличност.

3. Завършилите средно образование в небългарски училища представят Удостоверение от Регионално управление на образованието за призната диплома, където оценките са преизчислени към шестобалната система.

4. Когато в дипломата за завършено средно образование няма оценка, участваща в образуването на състезателния бал за желаната специалност, кандидатите имат възможност да положат ДЗИ в училище, определено от Регионално управление на образованието.

5. Кандидатите, ползващи предимство по чл. 11 ал. 1 и ал. 2 от настоящите правила, представят необходимите документи.

6. Възстановяващите студентски права представят горепосочените документи, копие на дипломата за средно образование и уверение от съответния деканат. Успешно положилите кандидатстудентски изпити (т.е. с оценка минимум среден 3,00),не участват в класирането и възстановяват права от началото на новата учебна година. Завършилите средното си образование през и след 2008 год. могат да възстановят студентските си права с ДЗИ.

8. Кандидатите за втора специалност в друго професионално направление в ТрУ представят и уверение от съответния деканат за завършени семестри.

(3) Гражданите на ЕС кандидатстват и се състезават по реда на българските граждани. Те подават следните документи:

а/ Състезателен картон (по образец, валиден само за ТрУ), попълва се онлайн. За подаващите документи присъствено се закупува от ТрУ, бюрата на ЦКПИ. б/ Удостоверение от Регионалното управление на образованието за призната диплома за средно образование, в което оценките са преизчислени към шестобалната система.

в/ Когато в дипломата за средно образование няма оценка, участваща като допълнителна балообразуваща оценка при формирането на бала, кандидатите представят удостоверение от РУО за последния клас, в който са изучавали съответния предмет. Когато в дипломата за средно образование няма оценка, участваща като основна балообразуваща оценка при формирането на бала, кандидатите имат две възможности – да положат ДЗИ в училище, определено от РУО, или да се явят на кандидатстудентски изпит в ТрУ.

г/ Кандидатите, завършили успешно Център „Езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани“ към Тракийски университет или някой от департаментите, организирани към други български висши училища, представят Удостоверение за езикова подготовка. Оценките по специализираните предмети от Удостоверението могат да послужат като основни балообразуващи оценки, с изключение на основните балообразуващи оценки за специалността „Медицина“.

е/ Граждани на ЕС, които кандидатстват в ТрУ за специалности, за които допълнителна балообразуваща оценка е тази по български език, трябва да представят удостоверение за успешно положен тест по български език, като минималното ниво на теста не може да е по-ниско от В2. Оценката е от положен тест, одитиран от европейска езикова организация, и се приравнява към „отличен“ (6,00).

ж/ За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката от ДЗИ по български език и литература, но в дипломата за средно образование такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката по т. „е“.

(1) Подадените кандидатстудентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички специалности, форми на обучение и форми на финансиране, попълнени от кандидата.

Длъжностното лице приема документите на кандидата и издава регистрационен документ с входящ номер, подписан и подпечатан. Не е допустимо кандидат-студент да има повече от един входящ номер (да е подал документи повече от един път) за конкурса в ТрУ, независимо от броя на конкурсните изпити. Подаващите документи онлайн спазват инструкциите, посочени в сайта.

Длъжностното лице, което приема документите не носи отговорност за неправилно попълнени или непредставени в определения срок документи по вина на кандидат-студента.

Кандидатстудентски документи не се приемат след сроковете, определени в Приложение № 2 и Приложение № 2А на настоящите правила. Промени и допълнения във вече подадените документи са възможни в рамките на сроковете за подаване на документи. След изтичане на срока за подаване на документи, не се правят промени в номерацията на желанията.

Не се приемат документи, изпратени по пощата.

Справочник пълен вариант
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ/ТЕСТОВЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ/ТЕСТОВЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

ВАЖНО: КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ/ТЕСТОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИСЪСТВЕНО. КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В 7,00 ЧАСА В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ПРЕД ЮЖНИЯ ВХОД НА СГРАДАТА НА УНИВЕРСИТЕТА В СТУДЕНТСКИ ГРАД, СТАРА ЗАГОРА (ако са посочили изпит, провеждащ се в Стара Загора) ИЛИ ПРЕД СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, ГР. ЯМБОЛ (ако са посочили изпит, провеждащ се в гр. Ямбол).

ВАЖНО:ПОЛАГАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО УСЛОВИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ. КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА КАНДИДАТСТВАТ ОТ 3 ЮНИ 2024, КАТО ПОДАДАТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСОЧАТ ЖЕЛАНИТЕ ОТ ТЯХ СПЕЦИАЛНОСТИ.

ВАЖНО: ЗАЯВКАТА ЗА СЪОТВЕТНИЯ ИЗПИТ ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 16.30 ЧАСА 3 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ИЗПИТА. (НАПР. АКО ДАТАТА НА ИЗПИТА/ТЕСТА Е НА 30 МАРТ, РЕГИСТРАЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ДО 16,30 ЧАСА НА 27 МАРТ, СЛЕД ТОВА ВЕЧЕ ДАТАТА 30 МАРТ СТАВА НЕАКТИВНА).

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

Моля преди да пристъпите към регистрацията да прочетете следната ИНСТРУКЦИЯ:

ВАЖНО ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА: Преди да пристъпите към попълването на онлайн формуляра за регистрация за предварителните изпити/тестове, трябва да сте изпълнили четири задължителни условия:

Да имате създаден актуален и използван от Вас е-mail адрес. Ако нямате такъв, задължително трябва да си създадете, за да можете да да се регистрирате успешно.

Да се запознаете със съдържанието на Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни.

Да си подготвите цветна снимка на лицевата (предната) част на личната карта, на която да се виждат ясно трите имена, ЕГН и лицето.

Да подготвите едно от двете:

Данни от дебитна/кредитна банкова карта, за да платите таксата за явяването на изпитите

ИЛИ

Да платите предварително таксата за явяването на изпитите на следната банкова сметка:

Тракийски университет - Ректорат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22 UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

ВАЖНО: При заплащане с платежно нареждане имайте предвид, че таксата за първия изпит е 50 лв., а за всеки следващ е 45 лв. Също така, при заплащане с платежно нареждане, моля в основанието за плащане да изписвате трите имена и ЕГН-то на кандидата.

СТЪПКИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА:

ПЪРВА СТЪПКА – СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ: При тази стъпка трябва да кликнете върху „Регистрация на кандидат-студенти“ и да попълните следните лични данни: трите си имена, ЕГН, два телефона и e-mail адрес, както и да маркирате съгласието си с политиката на Тракийски университет за обработка на лични данни. След кликване върху бутона „РЕГИСТРАЦИЯ“ ще получите съобщение на личния си e-mail за активиране на Вашия кандидатстудентски акаунт. Възможно е съобщението да е в spam папката. Активирайте акаунта си от линка в съобщението.

ВТОРА СТЪПКА – ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ: При тази стъпка трябва да попълните няколко секции с информация:

ПЪРВА СЕКЦИЯ – ЛИЧНИ ДАННИ: отбелязвате от падащите менюта държава, област, община и град/село. Полето с подробния адрес не е задължително. Прикачвате цветна снимка на предната част на личната карта. Отбелязвате предимство, ако ползвате такова, както и прикачвате документи, доказващи предимството. Полето „Възстановяване на студентски права“ се отнася за кандидати, които са загубили студентските си права и желаят да ги възстановят. Ако не ползвате никое от изброените предимства оставяте квадратчетата празни. След попълване на данните от тази секция кликвате върху „Запази“.

ВТОРА СЕКЦИЯ – НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: тук имате две опции: „Възстановяване на студентски права по диплома“ и „С явяване на изпит“. Първата опция е само за студенти на Тракийски университет, които са загубили студентските си права и желаят да ги възстановят. Втората опция е за отбелязвате на изпитите / тестовете, на които ще се явявате. Калкулаторът отдолу отчита маркираните полета и изчислява сумата, която трябва да платите. Извършвате плащането чрез кредитна/дебитна карта ИЛИ чрез платежно нареждане (прикачвате снимка на платежното нареждане).

След запазване на данните, на екрана Ви се визуализира файл, който трябва да запазите на Вашия компютър и да го разпечатате. В деня на изпита трябва да носите разпечатката на генерирания документ.

С това приключва Вашата онлайн регистрация за участие в предварителните изпити в Тракийски университет.

СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА:

В генерирания документ Вие получавате входящ номер, с който ще участвате на предварителните кандидатстудентски изпити/тестове.

В генерирания документ фигурират и изпитите/тестовете, които сте маркирали, както и датата, часа и мястото (град, зала) на явяване.

ВАЖНО: В деня на изпита трябва да си носите личната карта и разпечатката на генерирания документ. Кандидати без личен документ няма да се допускат в изпитните зали.

Помощ при попълването на онлайн формуляра може да получите на тел. +359 42 699 208, +359 42 699 209, +359 42 699 210, +359 888333091, +359 889559989 от 8:30 ч. до 16:30 ч.

Въпроси можете да изпращате и на имейл: priem@trakia-uni.bg

Можете да подавате документи и бюрата на Център за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ). Адресите на бюрата можете да намерите на следния линк:

Център за кандидатстудентска подготовка и информация – ЦКПИ

Регистрация

Успех!