Технология на храните

Обща информация

Специалност

Технология на храните

Съкращение

ТХ

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.12 Хранителни технологии

Професионална квалификация

Инженер-технолог

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Описание

Дипломираният инженер по „Технология на храните” може да осъществява производствено-технологична и организационно-управленска дейност в съответните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост, зърносъхранение, зърнопреработване, хлебопроизводство, производство на хлебни, сладкарски и макаронени изделия, в областта на месодобива и месопреработката, в добива и преработка на птиче месо, в рибовъдното дело и рибопреработвателната промишленост, в преработката на мляко в млечни продукти и тяхното съхранение, в обработката на хранителни субпродукти, в хладилното дело и в търговската сфера, в областта на производството на стерилизирани плодово-зеленчукови консерви, сокове, концентрати и сушени плодове и зеленчуци. Завършилите специалността получават знания в областта на икономиката, организацията и управлението на производството.

Реализация

Инженер-технологът може да изпълнява ръководни и технологични функции в съответните фирми от хранително-вкусовата промишленост, в хладилното стопанство и в търговската мрежа.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Технология на храните" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Химия

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Хранителни технологии (541)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг (811)

 • Тест: Математика

 • Тест: Oбщотехническа подготовка

 • Изпит: Oбща езикова култура

 • Изпит: Химия

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Математика

 • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Балообразуване

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, или с оценки от присъствени приемни изпити.

Приемът в специалността "Технология на храните" се извършва след класиране по бал. 

Балът се образува от основна балообразуваща оценка, умножена по 2, плюс две допълнителни балообразуващи оценки.

1. Основна балообразуваща оценка

Оценката от състезателен приемен изпит/тест или от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ). Ако кандидат-студентът се е явявал на някой от изпитите неколкократно или на повече от един балообразуващ изпит, в бала участва най-високата от всички оценки.

По избор една от следните оценки ×2:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Химия

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Хранителни технологии (541)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг (811)

 • Тест: Математика

 • Тест: Oбщотехническа подготовка

 • Изпит: Oбща езикова култура

 • Изпит: Химия

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

 • Математика

3. Втора допълнителна балообразуваща оценка

 • Химия

Допълнителните балообразуващи оценки са оценките в дипломата от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или от задължителната подготовка по предмета. Ако в дипломата няма необходимите оценки се вземат оценките от Удостоверението за първи гимназиален етап.

Забележка 1: Ако основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит, а в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет и едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит.

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2024/2025 г.:

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити

За кандидатстване може да се явите на някой от следните изпити.

Предварителни изпити:
 • Химия - изпит - 21 април 2024 г. (присъствено)

 • Обща езикова култура - изпит - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

 • Общотехническа подготовка - тест - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

Редовни изпити:
 • Химия - изпит - 21 април 2024 г. (присъствено)

 • Обща езикова култура - изпит - 26 юни 2024 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 27 юни 2024 г. (присъствено)

 • Общотехническа подготовка - тест - 27 юни 2024 г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи