Регионална икономика и управление

Обща информация

Специалност

Регионална икономика и управление

Съкращение

РИУ

Област на висше образование

3 Социални, стопански и правни науки

Професионално направление

3.8 Икономика

Професионална квалификация

Икономист

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Стопански факултет

Описание

Обучението по специалност „Регионална икономика и управление“ съчетава едновременно икономическа и управленска подготовка. Икономическата подготовка е насочена към изграждане на фундаментални икономически знания, които се надграждат от знания в областта на регионалната икономика и регионалното развитие. Управленската подготовка формира в специалистите-икономисти теоретични знания и умения за менажиране на процеси, структури и организации от публичния и частния сектор на регионално и национално ниво.

Основна цел на обучението по специалността „Регионална икономика и управление“ е да подготвя специалисти-икономисти с фундаментални и специализирани знания, както и практически умения в областта на: макроикономиката и микроикономиката; регионалната икономика и политика; регионалното управление; маркетинга; планирането и прогнозирането, финансите и счетоводството; аналитичните модели за управление на икономическия растеж на регионите и др.

Бакалавърската специалност осигурява професионални умения и компетенции на специалиста-икономист да: анализира и формулира стратегическите цели на регионалното икономическо и пространствено развитие; участва в разработване и реализирането на общински планове, областни стратегии и регионални планове за развитие; разработва и управлява проекти за регионално икономическо развитие; прави оценка и предлага решения за ефективно управление на средства от финансовите инструменти на ЕС за развитие на регионите.

Реализация

Възможна реализация на завършващите специалисти по регионална икономика и управление, като: икономисти, мениджъри и експерти в частни и публични организационни структури на регионално, национално и европейско ниво; икономически анализатори и експерти в агенции за регионално икономическо развитие, неправителствени организации; консултанти по проблеми на регионалната икономика и регионалното управление; преподаватели в университети, колежи, средни училища по икономически дисциплини; изследователи в научни институти и университети в страната и чужбина и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Регионална икономика и управление" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Математика

 • ДЗИ: География

 • ДЗИ: Български език и литература

 • Тест: География

 • Тест: Математика

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Математика

 • География

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Балообразуване

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, или с оценки от приемни изпити в електронна среда.

Приемът в специалността "Регионална икономика и управление" се извършва след класиране по бал. 

Балът се образува от основна балообразуваща оценка, умножена по 2, плюс две допълнителни балообразуващи оценки.

1. Основна балообразуваща оценка

Оценката от състезателен приемен изпит/тест или от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по избор на кандидат-студента. Ако кандидат-студентът се е явявал на някой от изпитите неколкократно или на повече от един балообразуващ изпит, в бала участва най-високата от всички оценки.

По избор една от следните оценки ×2:

 • ДЗИ: Математика

 • ДЗИ: География

 • ДЗИ: Български език и литература

 • Тест: География

 • Тест: Математика

 • Изпит: Oбща езикова култура

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

 • Математика

3. Втора допълнителна балообразуваща оценка

 • География

Допълнителните балообразуващи оценки са оценките в дипломата от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или от задължителната подготовка по предмета. Ако в дипломата няма необходимите оценки се вземат оценките от Удостоверението за първи гимназиален етап.

Забележка 1: Ако основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит, а в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет и едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит.

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2023/2024 г.:

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити

За кандидатстване може да се явите на някой от следните изпити.

Предварителни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 25 март и 08 април 2023 г. (присъствено)

 • География - тест - 25 март и 8 април 2023 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 25 април и 08 април 2023 г. (присъствено)

Редовни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 27 юни 2023 г. (присъствено)

 • География - тест - 28 юни 2023 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 28 юни 2023 г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи